Əsas elmi nailiyyətləri

Stringerlər ilə möhkəmləndirilmiş lövhələrin gərginlikli-deformasiya vəziyyətini, qalıq möhkəmliyini və dağılması üçun effektiv hesablanma üsulları və qiymətləndirilmə alqoritmləri işləyib hazırlanmışdır.

Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Периодическая контактная задача для стрингерной пластины // Тяжелое машиностроение. 2015, №6, c. 37-42
  2. Partial Contact of the Faces of a Slot of Variable Width in a Plate Reinforced by Stringers // Materials Science. 2016, vol. 52, pp 323–329
  3. Contact problem for a stringer plate weakened by a periodic system of variable width slots // Structural Engineering and Mechanics. 2017, vol. 62, no. 6, p. 719-724
  4. Частичное закрытие прямолинейной трещины, исходящей из контура кругового отверстия в стрингерной пластине // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2018, т. 14, № 4, c. 313–322
  5. Slit system partial closure simulation in a stringer reinforced perforated isotropic medium // Journal of Mechanical Engineering. 2018, vol. 21, no. 3, p. 65-74