Əsas elmi nailiyyətləri

Yeni Morri tipli funksional fəzalar ailəsi qurulur. Bu fəzaların bir sıra xassələri öyrənilir. Bu fəzalarda həm daxilolma, həm də interpolyasiya tipli teoremlər isbat olunur, başqa sözlə, bu fəzalardan olan funksiyaların həm diferensial, həm də diferensial-fərq xassələri öyrənilir. Həmçinin grand Sobolev-Morri, grand grand Sobolev-Morri və small small Sobolev-Morri fəzalar ailəsi qurulur. Bu fəzalardan olan funksiyalar üçün Sobolev tipli bərabəriszliklər və bu funksiyaların Hölder sinfinə daxil olunması isbat olunur. Alınmış nəticələr bir sinif yüksək tərtib xüsusi törəməli diferensial tənliklərin araşdırılmasına tətbiq olunur.

Elmi əsərlərinin adları

  1. A.M. Najafov, A.T. Orujova On properties of functions from generalized Besov- Morrey spaces, Proceedings of institute of mathematics and mechanics. 2013, vol. XXXIX (XLVII).
  2. A.M. Najafov The Differential Properties of Functions from Sobolev-Morrey Type Spaces of Fractional Order, Journal of Mathematics Research; Vol. 7, No. 3, pp.149-158; 2015.
  3. A.M. Najafov, Ali Akbulut, Ahmet Eroglu Some embedding theorems on the Nikolskii-Morrey type spaces, Advances in Analysis. Vol. 1, No. 1, July 2016, pp. 18-26
  4. A.M. Najafov The embedding theorems for Besov-Morrey spaces of many groups of variables, Georgian Mathematics Jour.
  5. Najafov Alik Malik, Orujova Aygun Tofik, On the solution of a class of partial differential equations, Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. 2017, No. 44, 1-9. https://doi.org/10.14232/ejqtde.2017.1.44 (Thomson Reuters SCIE)
  6. A.M. Najafov, N.R. Rustamova, On some properties of functions from a Besov–Morrey type spaces, Afrika Matematika. Volume 29, Issue 7–8, pp 1007–1017, https://doi.org/10.1007/s13370- 018-0598-9
  7. Alik M. Najafov, Nilufer R. Rustamova, Some properties of grand SobolevMorrey type spaces. Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute Volume 172, Issue 1, April 2018, Pages 82-89, https://doi.org/10.1016/j.trmi.2017.10.001 (Thomson Reuters ESCI)