Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Расулов М.Б. Гулгазли А.С., Исайев Д.И. Применение теоремы Мориса-Леви плоским задачам вязкопластичности. Prof.İ.A. Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı-2008 s.97-102
  2. Расулов М.Б., Мамедов Х.  Распространения температура в трехслойной среде. Теор. и прикл.мех. №3, Баку2010
  3. Расулов М.Б. Однородное решение плоских задач еластодинамики. Nəzəri tətbiqi mexanika № 3-4, səh. 108-111.Baku 2012.