ELAN

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun ED 1.04 Dissertasiya Şurasının nəzdindəki 1202.01 – Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə Elmi seminarda f-r.e.n., dosent Elnur Həsən oğlu Xəlilovun “Исследование решения некоторых классов поверхностных интегральных уравнений проекционно-сеточными методами” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiya işinin müzakirəsi 10 mart 2020-ci il tarixində saat 1200-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Elmi katib

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

04.03.2020-ci il tarixində saat 12:00-da “Diferensial tənliklər””Riyazi fizika tənlikləri” şöbələrinin ”Qeyri-xətti (yarımxətti) II-ci tərtib elliptik tənliklərin güclü həlləri haqqında” mövzusunda birgə seminarı keçiriləcəkdir.

Seminarda  r.e.d. Rabil Amanulla oğlu Amanov mövzu ilə bağlı məruzə edəcək. Məruzə zamanı qeyri-xətti hissənin qradiyentə görə müəyyən artım şərti altında və fəza dəyişəninə görə müəyyən Lebeq sinfindən olan  Sobolev fəzasında qeyri-xətti  II-ci tərtib elliptik tənliyin güclü həllinin varlığı öyrəniləcək. Baxılan isbat üsulu S.İ. Poxojayeva məxsusdur. Məqalənin araşdırılmasında məqsəd həmin nəticələri parabolik tip tənliklərə keçirmək və daha aşağı dərəcədən cəmlənmə şərti altında güclü həllolunma məsələsini öyrənməkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

04 mart 2020-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında RMİ-nin “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, riyaziyyat elmləri doktoru Mübariz Qafarşah oğlu Hacıbəyovun “Hiperqruplarda kəsr tərtibli inteqrallar” mövzusunda məruzəsi olacaq. Məruzə hiperqruplarda verilmiş kəsr tərtibli inteqrallar arasında bərabərsizliklər və kəsr tərtibli inteqralların çəkili Lebeq fəzalarında məhdudluğu məsələlərinə həsr olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

28.02.2020-ci ildə saat 14:00-da “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikasının müasir problemləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbə müdiri, f-r.e.d., prof. Lətif Xəlil oğlu Talıblı  “Özlüelastikiyyət nəzəriyyəsinin Kelvin sərhəd məsələsinin həlli” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə ilk dəfə olaraq materialı özlüelastik olan sonsuz böyük cismdə, daxilindəki topa qüvvənin təsirindən yaranan gərginlik deformasiya vəziyyətinin təyini məsləsinin dəqiq həlli veriləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

28.02.2020-cu il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin dissertantı Afaq Fərhad qızı İsmayılova Ümumiləşmiş Morri fəzalarında multisubxətti maksimal operator və multixətti sinqulyar inteqral operatorlar mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə multisubxətti maksimal operator və multixətti sinqulyar inteqral operatorların ümumiləşmiş Morri fəzalarında məhdudluğu məsələsi müzakirə olunacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

26 fevral 2020-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında RMİ-nin “Funksional analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Elşad Hətəm oğlu Eyvazov “Kvant mexanikasının bəzi problemlərinin həllində riyaziyyatın rolu” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzə 4 hissədən ibarətdir. I hissədə nöqtəvi potensiallı Şredinger operatoru haqqında görülən işlərdən danışılacaq və Berezin-Minlos-Faddeyev üsulunun mahiyyəti açıqlanacaq. II hissədə maqnit Şredinger operatorunun spektral xassələri nəzərdən keçiriləcək. III hissə Aharonov-Bom effektinə, IV hissə isə səthi ifratkeçricilik məsələsinə həsr olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.