Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Xəbərlər

ATTENTION

On 19.12.2018, at 10:00 am weekly seminar will be addressed by head of department “Algebra and mathematical logic” Ali Babayev and leading researcher Aydin Shahbazov on the receiving results on the theme of department. 1. Ph. d. of Math., assoc. prof. Aydin Shahbazov ” Weighted endomorphisms of functional algebras” (in this report at first depends […]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19.12.2018 года в 10:00 на Общеинститутском семинаре планируется выступления заведующего отдела “Алгебра и математическая логика” Али Бабаева и ведущего научного сотрудника отдела Айдына Шахбазова с докладами о полученных результатах по теме отдела. 1.к.ф.-м.н., доц., Айдын Шахбазов “Взвешенные эндоморфизмы функциональных алгебр” (в докладе рассматриваются виды взвешенных эндоморфизмов сначала в зависимости от пространства максимальных идеалов равномерных алгебр […]

E L A N

17.05.2018-ci il saat 10:30-da “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov “Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş tərs mənbə məsələlərinin ədədi həllinə bir yanaşma” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə qeyri-lokal başlanğıc və sərhəd şərtləri ilə parabolik tip tənlik üçün iki tərs mənbə məsələlərinə baxılır. Tərs məsələlərin düz xətlər […]

E L A N

05.04.2018-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi f-r.e.d, professor Telman Məlikov “Sadə variasiya məsələsi üçün Veyerştrasın zəruri şərtinin gücləndirilməsi və diskret idarəetmə məsələlərində daha güclü optimallıq şərtlərinin alınması” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə sadə variasiya məsələsi üçün Veyerştrasın zəruri şərtinin gücləndirilməsi, güclü ekstremum üçün ikinci tərtib […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  229358

 • Sağalan

  221116

 • Yeni yoluxan

  326

 • Aktiv xəstə

  5142

 • Ölüm halı

  3100

 • Test edilib

  2,372,616

Faydalı linklər