ATTENTION

On 19.12.2018, at 10:00 am weekly seminar will be addressed by head of department “Algebra and mathematical logic” Ali Babayev and leading researcher Aydin Shahbazov on the receiving results on the theme of department.

1. Ph. d. of Math., assoc. prof. Aydin Shahbazov ” Weighted endomorphisms of functional algebras” (in this report at first depends of maximal spaces of uniform algebras we will consider the weighted endomorphisms and we will prove compactness criterion for finite sums of these endomorphisms. Later, we will investigate in general case the space of maximal ideals of functional algebras).

2. Ph. d. of Math., assoc. prof. Ali Babayev “Mathematics and logics in Nasireddin Tousi’s works” (the talk deals with scientific results of the investigations of Nasireddin Tousi’s works on mathematics and logics, that has the interest for history of science).

©All rights are reserved. Citing to www.imm.az is necessary upon using news.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19.12.2018 года в 10:00 на Общеинститутском семинаре планируется выступления заведующего отдела “Алгебра и математическая логика” Али Бабаева и ведущего научного сотрудника отдела Айдына Шахбазова с докладами о полученных результатах по теме отдела.

1.к.ф.-м.н., доц., Айдын Шахбазов “Взвешенные эндоморфизмы функциональных алгебр” (в докладе рассматриваются виды взвешенных эндоморфизмов сначала в зависимости от пространства максимальных идеалов равномерных алгебр и доказывается критерий компактности для конечных сумм таких эндоморфизмов. Исследуется в общем случае пространство максимальных идеалов функциональных алгебр).

2. к.ф.-м.н., доц., Али Бабаев “Логика и математика в трудах Н.Туси” (доклад посвящен новым результатам исследования трудов Насиреддина Туси, вносящим вклад в историю науки).

© Все права защищены. При использовании материалов веб-сайта ссылка на www.imm.az обязательна.

E L A N

17.05.2018-ci il saat 10:30-da “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov “Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş tərs mənbə məsələlərinin ədədi həllinə bir yanaşma” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə qeyri-lokal başlanğıc və sərhəd şərtləri ilə parabolik tip tənlik üçün iki tərs mənbə məsələlərinə baxılır. Tərs məsələlərin düz xətlər üsuluna əsaslanan ədədi həll üsulu təklif olunur. İlkin məsələlər naməlum parametrli adi diferensial tənliklər sisteminə gətirilir. Bu sistemi həll etmək üçün həllin xüsisu göstəriliinə əsaslanan naməlum parametrləri tapmaq üçün qeyri-iterativ ədədi üsul təklif olunur. Test məsələlər üzərində aparılmış ədədi eksperimentlərin nəticələri verilir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

05.04.2018-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi f-r.e.d, professor Telman Məlikov “Sadə variasiya məsələsi üçün Veyerştrasın zəruri şərtinin gücləndirilməsi və diskret idarəetmə məsələlərində daha güclü optimallıq şərtlərinin alınması” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə sadə variasiya məsələsi üçün Veyerştrasın zəruri şərtinin gücləndirilməsi, güclü ekstremum üçün ikinci tərtib zəruri şərtin alınması, – qabarıq çoxluq anlayışı, geniş mənada nisbi-açıq çoxluq anlayışı, diskret idarəetmə məsələlərində daha güclü optimallıq şərtlərinin alınması komponentlərə görə tədqiqat üsulunun verilməsi şərh olunacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.