Müdafiə tarixi

S A A

Dissertasiyanın adı

Elmi dərəcə Avtoreferat

16/03/2018

MUSA SƏMƏD oğlu ALMƏMMƏDOV

ÇOXPARAMETRLİ MƏSƏLƏLƏRİN SPEKTRİNİN
QURULUŞU VƏ CÜTTƏRTİBLİ DİFERENSİAL OPERATORLARIN İZLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

16/03/2018

ELXAN MƏCİD oğlu ABBASOV

NEFTQAZÇIXARMA SİSTEMLƏRİNDƏ İNTEQRAL
MODELLƏŞDİRİLMƏNİN ELMİ ƏSASLARI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

02/02/2018

CAVANŞİR CAVAD oğlu HƏSƏNOV

ÇOXÖLÇÜLÜ HARMONİK ANALİZİN VƏ B-HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL OPERATORLARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ MORRİ FƏZALARINDA MƏHDUDLUĞU VƏ ONLARIN BƏZİ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/01/2018

ASYA MƏMMƏDKƏRİM qızı QULİYEVA

YENİ MƏNADA QOŞMA OPERATORUN QURULMASI VƏ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/01/2018

SEYMUR ARİF oğlu MEŞAİK

SONLU QİYMƏTLİ MƏNTİQ CƏBRLƏRİNİN LAYLAŞDIRILMIŞ DÜZ HASİLLƏRİNİN STRUKTUR XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

22/12/2017

RƏŞİD ƏVƏZAĞA oğlu ƏLİYEV

KOMPLEKS ÖLÇÜLƏRİN KOŞİ TİPLİ İNTEQRALLARININ SƏRHƏD XASSƏLƏRİ VƏ ANALİTİK FUNKSİYALARIN YAXINLAŞMA NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/12/2017

MÜBARİZ QAFARŞAH oğlu HACIBƏYOV

BÜRÜNMƏ TİPLİ İNTEQRAL OPERATORLARIN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

24/11/2017

AFAQ FAIQ qızı MƏMMƏDOVA

ARTAN POTENSİALLI ŞTURM – LİUVİL OPERATORU ÜÇÜN SƏPİLMƏ NƏZƏRİYYƏSİNİN TƏRS MƏSƏLƏSİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/11/2017

SƏBİNƏ TAPTIQ qızı ƏLƏSGƏROVA

İKİ TƏRTİBLİ PARABOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BİRÖLÇÜLÜ QEYRİ-LOKAL SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN BİRQİYMƏTLİ HƏLL OLUNMASI ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/10/2017

MƏLEYKƏ AĞAMOĞLAN qızı MƏMMƏDOVA

MİKROÇATLI KANALLARDA MAYELƏRİN HƏRƏKƏTİNİN HİDRODİNAMİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ, ÇATLI –SÜXURLU NEFT–QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSINƏ YENİ YANAŞMALAR

Texnika üzrə elmlər doktoru Yüklə

27/10/2017

ŞAKİR ŞIXI oğlu YUSUBOV

KƏSİLƏN ƏMSALLI SİSTEMLƏRİN TƏDQİQİ VƏ ONLARIN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİNƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə  elmlər doktoru Yüklə

29/09/2017

AYTƏKİN EHTİRAM qızı ABDULLAYEVA

FUNKSİYALARIN BERNŞTEYN-XLODOVSKİ
POLİNOMLARI İLƏ YAXINLAŞMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/09/2017

ELMAN CAVANŞİR oğlu İBRAHIMOV

GEGENBAUER DİFERENSİAL OPERATORU İLƏ BAĞLI HARMONİK ANALİZİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

07/07/2017

RƏNA ELDAR qızı KƏRBƏLAYEVA

ÇOX DƏSTƏ DƏYİŞƏNLİ PARAMETRLİ, FUNKSİONAL FƏZALAR ÜÇÜN DAXİL OLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

07/07/2017

NATİQ SƏMƏNDƏR oğlu RZAYEV

DARTILMA-SIXILMAYA MÜXTƏLİF MÜQAVİMƏT
GÖSTƏRƏN TİR VƏ DÜZBUCAQLI LÖVHƏLƏRİN
DAYANIQLIĞI VƏ ENİNƏ RƏQSLƏRİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

GÜLSÜM ALLAHYAR qızı AĞAYEVA

SONLU PARÇADA DƏYİŞƏN ƏMSALLI OPERATOR TƏNLİKLƏR ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN
HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

RÖVŞƏN TELMAN oğlu ƏLİYEV

DİSKRET MÜDAXİLƏLİ SEMİ-MARKOV PROSESLƏRİNİN ASİMPTOTİK METODLARLA TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/05/2017

ETİBAR SƏDİ oğlu PƏNAHOV

DİFERENSİAL OPERATORLAR ÜÇÜN SPEKTRAL VƏ POTENSİAL NƏZƏRİYYƏNİN BƏZİ TƏRS MƏSƏLƏLƏRİ VƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

16/04/2017

NARGÜL KAMANDAR qızı QURBANOVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ OPERATOR VƏ SPEKTRAL
PARAMETR DAXİL OLAN İKİNCİ TƏRTİB ELLİPTİK
DİFERENSİAL-OPERATOR TƏNLİK ÜÇÜN SƏRHƏD
MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/04/2017

NAZİLƏ LƏTİF QIZI MURADOVA

HİLBERT FƏZASINDA BƏZİ QEYRİ-TİPİK OPERATORDİFERENSİAL
TƏNLİKLƏRİN KORREKT HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

21/12/2016

AYNURƏ MƏMMƏDRZA QIZI CƏFƏROVA

DEFORMASİYA OLUNMUŞ KVANT SİSTEMLƏRİNİN
FƏRQ TƏNLİKLƏRİNİN HƏLLİ

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

09/12/2016

Çingiz Məmməd oğlu Həşimovun

SƏRHƏD ŞƏRTİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN
KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORUN MƏXSUSİ
FUNKSİYALARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ LEBEQ FƏZALARINDA
BAZİSLİK XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

AİDA AGAİSA qızı DÜNYAMALİYEVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL
OLAN ŞTURM-LIUVILL OPERATORUNUN SPEKTRAL
XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

KAMALƏ RAZİM qızı RƏHİMOVA

BİR SİNİF ANİZOTROP SUBXƏTTİ OPERATORLARIN
MORRİ TİPLİ FƏZALARDA MƏHDUDLUĞU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

14/10/2016

NATƏVAN POLAD QIZI NƏSİBOVA

DƏYİŞƏN DƏRƏCƏLİ LEBEQ FƏZALARINDA KOMPLEKS
ƏMSALLI EKSPONENT SİSTEMİNDƏN İBARƏT BAZİSLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AYNUR RAMAZAN QIZI QASIMOVA

ARTAN POTENSIALLI HƏYACANLANMIŞ ŞTARK OPERATORUNUN
SPEKTRAL XARAKTERISTIKALARININ ANALIZI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AĞAYEV ELMİN AĞALAR OĞLU

İKİNCİ VƏ DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR SİNİF DİFERENSİAL
OPERATORLARIN BƏZİ SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/05/2016

NAİLƏ MERAC QIZI KƏLƏNTƏRLİ

DAİRƏVİ VƏ HƏLQƏŞƏKİLLİ DİSKLƏRİN
DAĞILMASI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

29/04/2016

SƏDİ АNDƏM оğlu BAYRAMOV

CƏBR VƏ TOPOLOGİYADA QEYRİ-SƏLİS STRUKTURLAR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/04/2016

FİRANƏ MƏNSİM qızı MƏMMƏDOVA

DƏYİŞƏN ÜSTLÜ LEBEQ FƏZALARINDA HARDİ TİPLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏR ÜÇÜN ZƏRURİ VƏ KAFİLİK ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYNUR FÜZULİ qızı ƏMRAHOVA

Sinqulyar inteqral operatorların aproksimasiyaları və onun tətbiqləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYGÜN TOFİQ qızı ORUCOVANIN

Ümumiləşmiş Besov-Morri tipli fəzalarda daxilolma teoremləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

15/01/2016

  ИЛЬГАР ГУРБАТ ОГЛЫ МАМЕДОВ

РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ И НЕЛОКАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧАМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доктор наук по математике Yüklə

27/11/2015

NAZİM ƏSƏDULLA oğlu NEYMƏTOV

ÇƏKİLİ İNTEQRAL GÖSTƏRİLİŞ VƏ BƏZİ ÇƏKİLİ DAXİLOLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

27/11/2015

FƏTAYİ ABDULHƏMİD oğlu İSAYEV

FURYE-BESSEL İNTEQRAL OPERATORLARI ÜÇÜN İKİÇƏKİLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə