“Web of Science” üzrə sertifikatlar təqdim olunub

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində AMEA Rəyasət Heyəti və “Thomson Reuters” agentliyinin Moskva və Kiyev nümayəndəlikləri tərəfindən AMEA-nın institut və təşkilatlarının əməkdaşlarına “Web of Science” məlumat platforması üzrə sertifikasiya proqramı keçirilib.
11-12 iyul 2017-ci il tarixlərdə keçirilən sertifikasiya proqramında AMEA-nın 20 elmi-tədqiqat müəssisəsindən məsul şəxslər iştirak edib.
Sonda “Web of Science” məlumat platforması üzrə sertifikasiya proqramında iştirak etmiş Akademiyanın institut və təşkilatlarının əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim olunub.
Sertifikatları iştirakçılara AMEA-nın akademik-katibi, institutun direktoru, akademik Rasim Əliquliyev təqdim edib.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun şöbə müdiri Aynurə Cəfərova keçirilən sertifikasiya proqramında iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Elmi–texniki informasiya şöbəsinin yarımillik fəaliyyət

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşlarının elmi işlərinin kataloquna 80 məqalənin kartları yerləşdirilib, o cümlədən yerli və xaricdə çap olunmuş məqalələr, tezislər, kitab və monografiya. Şöbəyə daxıl olmuş 8 dissertasiya (2 doktorluq və 6 namizədlik) avtoreferatları kataloqa yerləşdirilmişdir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Pifaqor teoremi

Pifaqor teoremi – Evklid həndəsəsində belə bir teorem: “Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun uzunluğunun kvadratı katetlərin uzunluqlarının kvadratları cəminə bərabərdir.” Burada, əlbəttə, fərz olunur ki, bütün tərəflər eyni vahidlə ölçülür. Pifaqor teoremi yalnız Evklid həndəsəsində doğrudur. Bu teorem Evklidin paralellik aksiomu ilə eynigüclüdür. Pifaqor teoremi isbatını Pifaqora (b.e.ə. VI əsr) aid edirlər. Lakin bu teorem bir fakt kimi ondan qabaq da məlum idi.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Pifaqor ədədləri

Pifaqor ədədləri x² + y² = z² tənliyini ödəyən natural ədədlərdən ibarət üçlükdür. Bu tənliyin bütün natural həlləri x = (a² – b²) · n ,  y=2abn , z = (a²+b²)· n düsturlarından alınır. Bnurada  a, b, n ixtiyari natural ədədlərdir (a > b ). Tam əmsallı çoxdəyişənli tənliklərin Natural ədədlər çoxluğunda həlli ilə qədim dövrün bir sıra riyaziyyatçıları: Pifaqor, Diofant və s. maraqlanmışlar. Bu cür tənlikləri çox vaxt Diofant tənlikləri adlandırırlar.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin yarımillik fəaliyyəti

“Riyazi analiz” şöbəsində  Harmonik analizin müasir problemləri mövzusunda iş aparılır. Şöbənin əsas prioritet istiqaməti Harmonik Analizin Müasir Problemləridir. Plana uyğun şöbədə 6 mövzuda tədqiqat işləri aparılır.
2017-ci ildə şöbənin əməkdaşlarının 9 elmi məqaləsi, bunlardan 6-sı İmpakt Faktorlu jurnallarda çap olunmuş, 15 məqalə isə çapa qəbul olunmuşdur, bunlardan 10-u İmpakt faktorlu jurnallardır. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Samoslu Pifaqor

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuSamoslu Pifaqor – (təqribən b.e.ə. 580-təqribən 500) qədim yunan mütəfəkkiri, riyaziyyatçısı, dini və siyasi xadimdir. Pifaqor haqqında məlumat çox azdır. Rəvayətə görə Pifaqor Hindistanı, Misri, Babilistanı gəzmiş və şərqin müdrik fikir mənbələri ilə tanış olmuş, vətənə qayıdıb gənc aristokratiya nümayəndələrindən ibarət məktəb (Pifaqor məktəbini) yaratmışdır. Bu məktəbdə riyaziyyat, fəlsəfə və təbiət elmləri tədqiq olunurdu.
Bu məktəbdə hesab və həndəsəyə dair edilmiş mühüm kəşflər qədim elmin inkişafına böyük təkan verdi.
Pifaqor “Misir üçbucağı” (tərəfləri 3², 4² və 5² olan üçbucaq: ) ilə maraqlanmışdır. Rəvayətə görə Pifaqor bunu ümumiləşdirdikdən sonra (bax:Pifaqor teoremi) sevincdən yüz öküz kəsdirib şəhər əhalisini qonaq etmişdir. (Azərbaycan riyaziyyatçısı N. Tusi bu teoremin 48 cür isbatını vermişdir.
Pifaqor həndəsəyə isbatlar daxil etmişdir. Sadə, mürəkkəb, mükəmməl ədədlər, ədədi orta, həndəsi orta, harmonik orta anlayışları Pifaqor adı ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Pifaqor Yeri kürə şəklində və Günəşin ətrafında hərəkətdə hesab edirdi.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.