“Bazis nəzəriyyəsinin və ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında bazislərin bəzi sualları” mövzusunda riyaziyyat üzrə elmlər doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Qeyri-harmonik analiz”, “Funksional analiz” və “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbələrinin birgə seminarında f-r.e.n., dos. Toğrul Rafael oğlu Muradovun “Bazis nəzəriyyəsinin və ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında bazislərin bəzi sualları” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi İnstitutun akt zalında keçirilib. Dissertasiya işi ümumilikdə ümumiləşmiş Lebeq və Sobolev fəzalarında bazislik məsələlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.
Dissertasiya işində hissə-hissə kəsilməz fazaya malik eksponent sisteminə baxılmış və müəyyən şərtlər daxilində dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında bu sistemin bazisliyi isbat olunmuşdur. Banax fəzalarında operator əmsallı ikiqat sistemlərin bazisliyi məsələsinə baxılmış və bu sistemlərin bazisliyi arasında əlaqə qurulmuş və bazislik üçün zəruri şərtlər alınmışdır. Alınmış nəticələr konkret misallara tətbiq olunmuşdur.
İşdə həmçinin Banax fəzalarında, xüsusi halda isə dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında qarışıq məsələlərə baxılmış, həyəcanlanmış eksponent sisteminin Riss bazisliyi haqqında klassik Peli-Viner teoreminin kəsilməz analoqu verilmişdir. Dəyişən dərəcəli Sobolev fəzasında həyəcanlanmış sinus və kosinus sistemlərinin bazisliyi üçün bir metod təklif olunmuşdur. Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasında həyəcanlanmış kosinus sisteminin bazisliyi üçün kafi şərt verilmişdir. Alınan nəticələr ümumiləşmiş Lebeq fəzasında Şturm-Liuvill tənliyi üçün Koşi məsələsinin həllərindən ibarət sistemlərin bazisliyinə tətbiq olunmuşdur.
Toğrul Rafael oğlu Muradov elmlər doktoru dissertasiya mövzusu üzrə 40 elmi işin, 21-i məqalə, onlardan xaricdə çap olunan 12 məqalə (4-ü Thomson Reuters-in bazasına daxil olan jurnalda, Украинский математический журнал, Естественные и технические науки, Доклады РАН, International Journal of Mathematics Analysis, American Journal of Mathematical Analisys və s.), 1 monoqrafiya (Almaniya) və 2 dərsliyin (Rusiya)  müəllifidir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün növbəti  mühazirə keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində orta məktəb şagirdləri üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar keçirir.
Növbəti mühazirədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin aparıcı elmi işçi, riyaziyat üzrə fəlsəfə doktoru Eminağa Mirzağa oğlu Məmmədov “İki ardıcıllığın hədlərinin hasillərinin vasitəsi ilə düzəldilmiş cəmlərin qiymətləndirilməsi: Çebışev, Hölder, Minkovski bərabərsizlikləri və digər tətbiqləri” mövzusunun davamını çıxış edib.
Mühazirədə elmi-populyar üsullarla klassik bərabərsizliklər: Çebışev, Hölder, Minkovski və.s. araşdırılıb, müəyyən tətbiqlərinə baxılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

22.05.2017-ci il saat 12:00-da “Sürüncəkilk nəzəriyyəsi” şöbəsinin “Deformasiya olunan bərk cism mexanikasının müasir problemləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda elmi işçi Hicran Əli qızı Məmmədovanın “Aqressiv mühitdə yarımsonsuz lövhənin düzxətli sərhəddində tətbiq olunmuş maili qüvvə ilə deformasiyasında dağılma vaxtının təyininin bir halı haqqında” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.
Məruzədə korroziyaya uğrayan materialdan olan yarımsonsuz lövhənin aqressiv mühitdə düzxətli sərhəddində maili qüvvənin təsiri ilə dağılma vaxtının təyini haqqında məsələ həll ediləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

19.05.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin böyük elmi işçisi, r.ü.f.d Ömərova Mehriban Nazım qızı “Şredinger operatorunun doğurduğu kəsr inteqralının sıfırlanan ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə Şredinger operatorunun doğurduğu kəsr inteqralı və onun kommutatorunun ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu, həmçinin sıfırlanan ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu üçün (φ1, φ2) üzərinə qoyulmuş kafi şərtlər haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Optimal İdarəetmə” şöbəsinin “Xətti proqramlaşdırma məsələləri üçün Simpleks metodun tətbiqi” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçirilib. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun, Optimal İdarəetmə şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Məmmədov Eldar Şamil oğlu “Xətti proqramlaşdırma məsələləri üçün Simpleks metodun tətbiqi” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə Xətti Proqramlaşdırma (X.P.) məsələsinin həlli üçün Simpleks metodun mahiyyəti, bu metodun iterativ metod kimi üstünlükləri, hazırki dövrdə mövcud olan uyğun kompüter proqramları vasitəsilə ilə həlli metodikası haqqında məlumat verilib. X.P. məsələsində ≤; ≥ və = işarələrinin hamısının iştirak etdiyi qarışıq şəkildə verilməsi halında və ümumi kanonik şəkildə verildiyi halda, bazis dəyişənlərinin birbaşa seçilməsi mümkün olmadığı halda məsələdə əlavə hesablamalar və sadələşdirmələr aparmadan yeni süni bazislər əlavə etməklə məsələnin həlli üsulu öyrənilib. X.P. məsələsində iştirak edən dəyişənlərin üzərində həm aşağıdan və həm də yuxarıdan sərhəd olduğu məsələlərdə dəyişənlərin sayını artırmadan iterativ metodun tətbiq oluna bilməsi öyrənilib. Simpleks metodun tətbiqi zamanı iterasiyanın sonlu və ya sonsuz olması halları araşdırılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

”Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin ”Oblastın bir hissəsində Makenhaupt çəkili p-Laplas tənliyinin həlli üçün Harnak bərabərsizliyi” mövzusunda seminarı keçirilib

”Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin növbəti seminarı keçirilmişdir. Seminarda fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Sərvan Təhməz oğlu Hüseynov ”Oblastın bir hissəsində Makenhaupt çəkili p-Laplas tənliyinin həlli üçün Harnak bərabərsizliyi” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Məruzə zamanı Makenhaupt tipli p-Laplas tənliyinin mənfi olmayan həllərinə baxılmış və bu həllər üçün Harnak bərabərsizliyi isbat olunmuşdur. Parametrdən asılı məsələyə baxılmış və göstərilmişdir ki, parametr sıfıra gedə bilər, lakin həllin Lebeq norması parametrdən asılı müntəzəm məhdud qalır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.