E L A N

29.11.2017-сi il tarixində Ümuminstitut seminarında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin baş elmi işçisi f-r.e.d. prof. Rəsulova Nazilə Bilal qızı “Konusla zərbə ilə membranların dağılması hadisəsi” mövzusunda çıxış edəcəkdir.
Eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, bəzi şərtlər daxilində, cevik membranlara konusla zərbə nəticəsində onlarda həmin nöqtədən başlayaraq bir neçə istiqamətdə yarıqların yayılması hadisəsi baş verir. Aydındır ki, bu məsələ öz qoyuluşu etibarı ilə, qeyri-xətti fəza məsələsidir, çünkü hissəciklərin yerdəyişməsi sonlu kəmiyyət (kiçik deyil) olmaqla bərabər (həndəsi qeyri-xəttilik), hərəkət həm də konusun səthində baş verir. Bu, çox mürəkkəb məsələnin həlli, özünəməxsus bir yöntəmlə, hərtərəfli dartılma zamanı lövhələrdə ulduz şəkilli kövrək çatların yayılması məsələsinin həllinə gətirilir ki, bu məsələ də müəllifin vaxtilə araşdıraraq həll etdiyi bir məsələdir (Trans. ASME, Jour. App. Mech., 2010, vol.77).

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya şurasının iclası keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Səbinə Taptıq qızı Ələsgərovanın “İkitərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin birqiymətli həll olunması şərtləri” mövzusunda 1211.01-Diferensial tənliklər ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 12 işdə öz əksini tapıb.

Daha sonra dissertasiya şurasının iclasında Afaq Faiq qızı Məmmədovanın “Artan potensiallı Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmə nəzəriyyəsinin tərs məsələləri” mövzusunda 1211.01-Diferensial tənliklər ixtisasından riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 10 işdə öz əksini tapıb

Hər iki dissertasiya işi Dissertasiya Şurasının müsbət rəyini alıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

29.11.2017-сi il saat 12.00-da “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcək. Seminarda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının dosenti, f.-r.e.n. Elnur Xəlilov “Bir sinif birinci növ inteqral tənliklərin konstruktiv həll üsulları” mövzusunda məruzə edəcək. Məruzədə üçölçülü fəzada Helmholts tənliyi üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərindən gələn bir sinif birinci növ inteqral tənliklər üçün proyeksiya – şəbəkə üsulunun əsaslandırılması veriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ARDNŞ-ın Elm Fondunun 2017-ci il üçün elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmuş və texniki ekspertizadan keçmiş layihələrinin siyahısı

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu AMEA-da çalışan alimlərə əlavə yaradıcılıq imkanları yaratmaq, fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat işləri, neft, qaz və neft-kimya sənayesi ilə bağlı innovativ elmi araşdırmaları daha da inkişaf etdirmək məqsədilə 28  sentyabr 2017-ci il tarixində müsabiqə elan edib. 1 noyabr 2017-ci il tarixində layihələrin qəbulu  başa çatıb.

Müsabiqəyə təqdim olunmuş və texniki ekspertizadan keçmiş layihələrin siyahısı..

Mənbə: www.science.gov.az

“Optimal İdarəetmə” şöbəsinin illik elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin  əməkdaşlarının il ərzində 2 kitabı; 1 monoqrafiyası; 27 məqaləsi (11 məqalə Thomson Reutersin siyahısında olan jurnallara daxildir) və 12 tezisi çap edilmişdir.

İl ərzində şöbədə üç istiqamət üzrə elmi-tədqiqat işi aparılmışdır.

I. Optimal idarəetmənin riyazi üsulları

II. Qeyri müəyyənlik şəraitində qərarların planlaşdırılmasını, sintezini və icra olunmasını dəstəkləyən Soft commuting texnologiyasına əsaslanan analitik-informasiya sisteminin işlənməsi

III. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası

İŞ: « İdarəedici funksiyada gecikməsi olan kəsilməz və diskret sistemlərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələləri üçün zəruri şərtlər»
İcraçılar: f.-r.e.d., prof. Misir Mərdanov, f.-r.e.d., prof. Telman Məlikov
Gecikməyə malik idarəedici funksiyalarla təsvir olunan kəsilməz proseslərin optimal idarə olunması məsələsi tədqiq olunmuşdur. Nəticədə, variyasiyalar fəzasının çevrilməsi metodunun yeniləşmiş variantı təqdim edilərək rekurrent formada müxtəlif tip yüksək tərtibli optimallıq şərtləri alınmışdır.

İŞ: « Qeyri lokal inteqral sərhəd şərtli bir parabolik tip tənlik üçün hərəkət edən mənbələrin optimal idarə edilməsi»
İcraçılar: f.-r.e.d., prof. Misir Mərdanov r.f.d. Rafiq Teymurov
Müxtəlif tip tənliklərlə (adi diferensial tənlik və parabolik tip tənlik) təsvir olunan sistemlərdə tip istilik mənbələrinin hərəkətinin optimal idarə edilməsi məsələləri tədqiq edilmişdir. Belə optimal idarəetmə məsələlərinin həllinin varlığı və yeganəliyi isbat edilmiş, məqsəd funksionalının Freşe mənada diferensiallanması göstərilmiş, onun idarəedici parametrlərə görə qradiyenti üçün ifadələr alınmış, optimallıq üçün nöqtəvi və maksimum prinsipi şəklində zəruri şərtlər tapılmış, məsələlərin ədədi həlli üçün həll alqoritmləri qurulmuşdur.

İŞ: «Paylanmış parametrli sistemlər üçün tərs və optimallaşdırma məsələrinin ədədi həll üsullarının işlənilməsi».
İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü. Kamil Ayda-zadə
Çubuğun sərhəd idarəetməsi ilə qızdırılma prosesi misalı üzərində paylanmış parametrli sistemlərdə idarəetmə təsirlərinin sintezi məsələsi tədqiq edilmişdir. Əks əlaqə daxili nöqtələrdə prosesin vəziyyətinin ölçülmə qiymətləri ilə yerinə yetirilir ki, hansı ki, bu qiymətlər idarəetmənin formalaşmasında istifadə olunur. Baxılan işdə sintez məsələsinin qoyuluşu təklif edilmişdir. Məsələnin birinci tərtib ədədi optimallaşma üsullarının tətbiqi ilə həlli üçün zəruri düsturlar alınmışdır.

Daha ətraflı linkdə >>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Akademik Akif Əlizadə: Ölkəmizdə müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal müəssisələri yaradılır

Hazırda ölkəmizdə sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq innovativ və müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal müəssisələri yaradılır. “Millers Oils Azerbaijan” MMC-nin təsis edilməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) bu sahədəki fəaliyyətində növbəti addımdır.

Bunu AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə Bakıda “Millers Oils Azerbaijan” MMC-nin istehsal kompleksinin açılış mərasimində deyib.

AMEA-nın rəhbəri “Millers Oils Ltd” şirkəti ilə əlaqələri yüksək dəyərləndirib, birgə əməkdaşlığın tətbiqi elmi araşdırmaların bazarın tələbatına uyğunlaşdırılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, “Millers Oils Azerbaijan” MMC-nin istehsal kompleksi AMEA və Böyük Britaniyanın “Millers Oils Ltd” şirkəti tərəfindən təsis edilib.