| 2017 | 2016 | 20152014 |

Şöbələr

   • Funksional analiz şöbəsi
   • Riyazi analiz şöbəsi
   • Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi
   • Diferensial tənliklər şöbəsi
   • Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi
   • Qeyri-harmonik analiz şöbəsi
   • Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi
   • Dalğa dinamikası şöbəsi
   • Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi
   • Maye və qaz mexanikası şöbəsi
   • Hesablama riyaziyyatı və informatika şöbəsi
   • Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi
   • Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi
   • Optimal idarəetmə şöbəsi
   • Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
   • Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanası
   • Elmi –texniki informasiya şöbəsi
   • Təhsil şöbəsi

Jurnallar

  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Riyaziyyat buraxılışı,
   fizika-texnika və riyaziyyat elmləri bölməsi
  • Riyaziyyat və Məxanika İnstitutunun Əsərləri jurnalı
  • Azərbaycan Riyaziyyat jurnalı
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Mexanika buraxılışı,
   fizika-texnika və riyaziyyat elmləri bölməsi