Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Konfranslar


2022-ci il – 61. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Akademik İbrahim İbrahimovun 110–illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” adlı beynəlxalq konfrans 29 iyun-01 iyul 2022-ci il, Bakı – Azərbaycan
2019-cu il – 60. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans 23-25 oktyabr 2019-cu il, Bakı – Azərbaycan
2019-cu il – 59. Görkəmli riyaziyyatçı, akademik Mirabbas Qasımovun 80-illiyinə həsr olunmuş “Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” adlı Beynəlxalq seminar 7-8 iyun 2019-cu il, Bakı – Azərbaycan
2018-ci il – 58. Azad Mirzəcanzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftqazçıxarmada innovativ texnologiyaların və tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” adlı Beynəlxalq konfrans. 13-14 dekabr 2018-ci il, Bakı – Azərbaycan
2017-ci il – 57. Akademik Akif Hacıyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” adlı beynəlxalq konfrans. 6-8 dekabr 2017-ci il, Bakı – Azərbaycan
2016-ci il – 56. “Qeyri-harmonik analiz və diferensial operatorlar” adlı Beynəlxalq Seminar. 25-27 may 2016-cı, Bakı – Azərbaycan
2015-ci il – 55. “Riyazi Analiz, Diferensial Tənliklər və onların Tətbiqləri RADTT-7” üzrə VII Beynəlxalq Konfrans. 08-13 Sentyabr, 2015, Bakı – Azərbaycan
2014-cü il – 54. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu görkəmli riyaziyyatçı akademik Mirabbas Qasımovun 75-illiyinə həsr olunmuş konfrans təşkil edir. Konfrans 8-10 dekabr 2014-cü il Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.
2014-cü il – 53. Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın və Astronomiyanın Tarixi, Mövcud Durumu və Gələcəyə Baxiş” mövzusunda beynəlxalq konfrans. 10-12 sentyabr, 2014, Bakı, Azərbaycan.
2014-cü il – 52. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda institutun yaranmasının 55 illik yubileyinə həsr olunacaq “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mözusunda Beynəlxalq Konfrans, 15-16 may 2014-cü il, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.
2013-cü il – 51. Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi Konfransın materialları, 21-22 noyabr 2013.
2013-cü il – 50. Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının tezisləri.
2012-ci il – 49. Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri Akademik İ.İ. İbrahimovun 100- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın Materialları
2011-ci il – 46. Funksional analiz və onun tətbiqləri Akademik Z.İ. Xəlilovun 100- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları.
2011-ci il – 48. Dahi Ensiklopedik Alim Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin 810 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları
2011-ci il – 47. Book of Abstracts IV CONGRESS of the TURKIC WORLD MATHEMATICAL SOCIETY.
2010-cu il – 45. Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri.
2009-cu il – 44. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50- illiyinə həsr olunmuş riyyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri.
2008-ci il – 43. «Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri» üzrə beynəlxalq konfrans (Naxçıvan ş. AMEA RMİ, NDU, Naxç. Müəllimlər İnst., AMEA Naxçıvan Bölməsi ilə birlikdə).
2008-ci il – 42. «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqləri və tədrisi sahəsində olan problemlər» üzrə beynəlxalq konfrans (Gəncə, AMEA RMİ və Gəncə DU birgə).
2008-ci il – 41. Mecdunarodnıy Rossiska-Azerbaydcanskiy simpozium «Uravneniə smeşannoqo tipa i rodstvennıe problemı analiza i informatiki» (q.Glğbrus, Kabardino-Balkariə Nİİ prikladnoy matematiki i avtomatizaüii KBNÜ RAN, İnstitut Matematiki i Mexaniki NANA).
2007-ci il – 40. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə birlikdə Naxçıavn şəhərində «Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri» üzrə Beynəlxalq simpozium.
2007-ci il – 39. Akad. A.C.Hacıyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII beynəlxalq konfrans.
2006-ci il – 38. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.A.İsgəndərovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş XII-ci beynəlxalq konfrans.
2005-ci il – 37. AMEA Fizika Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi ilə birlikdə əməkdar elm xadimi, akad. F.Q.Maqsudovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya.
2005-ci il – 36. AMEA-nın müxbir üzvü İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50-illiyinə həsr edilmiş riyaziyyat və mexanika üzrə XI-ci beynəlxalq konfrans.
2004-ci il – 35. AMEA Fizika Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi ilə birlikdə əməkdar elm xadimi, prof. AMEA-nın müxbir üzvü A.Ə.babayevin 70 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya.
2004-ci il – 34. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun yaranmasının 45 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə X beynəlxalq konfrans.
2003-cü il – 33. Riyaziyyat və mexanikanın tətbiqi məsələləri üzrə VII Respublika konfransı.
2003-ci il – 32. Azərb. Resp. Prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə IX beynəlxalq konfrans.
2002-ci il – 31. Riyaziyyat və Mexanika üzrə VIII Respublika konfransı.
2002-ci il – 30. Akademik İ.İ.İbrahimovun 90 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanikanın tətbiqi məsələləri üzrə VI Respublika konfransı.
2001-ci il – 29. Akad. Z.İ.Xəlilovun 90 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə konfrans.
2000-ci il – 28. F.Q.Maqsudovun 70 illiyinə həsr olunmuş fizika riyaziyyat elmləri üzrə beynəlxalq simpozium.
1997-ci il – 27. Azərb. Resp. Prezidenti H.Ə.Əliyevin 75-illiyinə həsr olunmuş I-ci Qeyri xətti analiz, riyazi iqtisadiyyat və informatika üzrə I-ci beynəlxalq konfrans.
1995-ci il – 26. Azərb. EA-nın 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə I Respublika konfransı.
1994-cü il – 25. Riyaziyyat və mexanika üzrə gənc alimlərin XI Respublika konfransı.
1993-cü il – 24. prof. K.A.Kərimovun yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə elmi konfrans.
1991-ci il – 23. Qeyri xətti analiz və onun riyazi iqtisadiyyata tətbiqi ümumittifaq konfransı.
1991-ci il – 22. akad. Z.İ.Xəlilovun xatirəsinə həsr olunmuş funksional analiz və onun tətbiqi üzrə seminar.
1990-cı il – 21. Diferensial tənliklər və riyazi fizika üzrə seminar.
1990-cı il – 20. Riyaziyyat və mexanika üzrə gənc alimlərin X Respublika konfransı.
1988-ci il – 19. IX Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике.
1987-ci il – 18. VIII Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике.
1987-ci il – 17. Бакинская международная топологическая конференция.
1986-cı il – 16. VII Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике.
1985-ci il – 15. VI Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике, посв. 40-летию Победы.
1984-cü il – 14. Конференция по прикладной математике и механике, посв. 25-летию Института математике и механике АН Азерб.
1984-cü il – 13. V Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике, посв. 25-летию образования ИММ АН Азерб. ССР.
1982-ci il– 12. IV Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике, посв. 60-летию образования СССР
1980-ci il – 11. III Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике.
1979-cu il – 10. Семинар «Универсальная алгебра».
1976-cı il – 9. Республиканская конференция молодых ученых по математике и механике.
1975-ci il – 8. II Всесоюзная летняя математическая школа по спектральной теории операторов.
1971-ci il – 7. Республиканская научная конференция по математике и механике, посвящ. XXIV съезду КПСС.
1970-ci il – 6. Научная конференция, посвященная 50-летию установления Совет-ской власти в Азербайджане и 50-летию КП Азербайджана.
1968-ci il – 5. Летняя школа по спектральной теории операторов и теории пред-ставления групп.
1966-cı il – 4. Симпозиум по теоремам вложения.
1964-cü il – 3. Всесоюзная симпозиум по распространению упругопластических волн в сплошных средах.
1962-ci il – 2. II Всесоюзная конференция по конструктивной теории функций.
1959-cu il – 1. I Всесоюзная конференция по функциональному анализу.

Faydalı linklər