Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Kitabxana


Xalida_Yaqubova.immАМЕА Riyaziyyat və  Мехanika İnstitutunun kitabxanası 1959-cu ildən fəaliyyət  göstərir. 1977-ci ildən kitabxanya Xalidə Yaqubova rəhbərlik edir.

Riyaziyyat və  Мехanika İnstitutunun kitabxanası Milli Elmi kitabxananın bazasının əsasında yaradılıb. Kitabxananın fondunda görkəmli alim riyaziyyatçıların və mexanikların şəxsi fondları yerləşir. Bunlardan Z.İ.Xəlilovun, F.Q.Maqsudovun, Ş.İ.Vəkilovun, H.N.Ağayevin, Y.M.Məmmədovun və b. Kitabxananın fondunda xarici və rus nəşrləri yerləşir.

Ha­zır­da ki­tab fon­du­nun həc­mi- 20052, o cüm­lə­dən xa­ri­ci dil­də — 1051 nüs­xə. Döv­ri mətbuat fon­du­nun həc­mi – 25893 nüs­xə, o cüm­lə­dən xa­ri­ci dil­də — 13671 nüs­xə. Xü­su­si növ ədəbiy­yat fon­du­nun həc­mi 21921, o cüm­lə­dən xa­ri­ci dil­də — 6827 nüs­xə. Ümu­mi fondun həc­mi — 67866 nüs­xə, o cüm­lə­dən 21550 nüs­xə xa­ri­ci dil­də olan ədə­biy­yat­dan ibarət­dir.
Kitabxanada əlifba sistemli kitab kataloqları (azərbaycan, rus və xarici dillərdə) var. Dissertasiyaların, avtoreferatların, preprintlərin, ksero- kopiyaların kartotekaları yerləşir.

Oxuculara xidmət.
RMİ-nin kitabxanasından Kibernetika institutunun, Fizika institutunun əməkdaşları və BDU-nin müəllim və tələbələri istifadə edirlər.

Faydalı linklər