Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Dissertasiyaların avtoreferatları


Müdafiə tarixi

S A A

Dissertasiyanın adı

Elmi dərəcə Avtoreferat

07/06/2024

Səadət Əlibəndə qızı Nuriyeva

HƏYƏCANLANMIŞ TRİQONOMETRİK SİSTEMLƏRİN FUNKSİYALARIN BƏZİ QEYRİ-STANDART FƏZALARINDA BAZİSLİK XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

31/05/2024

Arəstə Şarıza qızı Həbibova

PARABOLİK VƏ HİPERBOLİK TİP TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ TƏRS MƏSƏLƏLƏRİN KORREKTLİYİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

17/05/2024

Yuliya Qabil qızı Abbasova

ÜÇÜNCÜ TƏRTİB MATRİS ƏMSALLI DİFERENSİAL OPERATORUN MƏXSUSİ VƏ QOŞULMUŞ FUNKSİYALAR SİSTEMİNİN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

03/05/2024

Leyla Vidadi qızı Nəsirova

BƏZİ QEYRİ-XƏTTİ MƏXSUSİ QİYMƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN BİRTƏRƏFLİ QLOBAL BİFURKASİYASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/03/2024

Radə Əlirza qızı Hüseynova

DÖRDÜNCÜ TƏRTİB QEYRİ-XƏTTİ ŞTURM SİSTEMLƏRİNİN QLOBAL BİFURKASİYASININ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

15/03/2024

Günel Mübariz qızı Eyvazlı

OPERATOR DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BİR SİNİF SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLL OLUNMASININ VƏ SPEKTRAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

22/12/2023

Səbinə Rahib qızı Sadıqova

XƏTTİ TOPOLOJİ FƏZALARDA SİSTEMLƏRİN FREYMLİLİK XASSƏLƏRİ HAQQINDA

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

24/11/2023

Xanım İsaxanovna Öməroğlu

HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL ÇEVİRMƏLƏRİNİN BƏZİ XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

17/11/2023

Mehriban Nurməmməd qızı Kərimova

CIRLAŞAN ELLİPTİK-PARABOLİK TƏNLİKLƏRİN HƏLLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/06/2023

Günel Mirbala qızı Qasımova

ELLİPTİK TİP OPERATOR-DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN HƏLL OLUNMA MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2023

Hacıyeva Günel Razim qızı

2m TƏRTİB DİRAK OPERATORUNUN MƏXSUSİ VƏ QOŞULMUŞ VEKTOR-FUNKSİYALARI ÜZRƏ SPEKTRAL AYRILIŞIN YIĞILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

21/10/2022

Mehriban Məmməd qızı Yaqubova

ÜÇTƏRTİBLİ BƏZİ XÜSUSİ TÖRƏMƏLİ TƏNLİKLƏR ÜÇÜN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

28/10/2022

Aydın Şükür oğlu Şükürov

CIRLAŞAN TRİQONOMETRİK SİSTEMLƏRİN FREYMLİK XASSƏLƏRİ, KOSTYUÇENKO SİSTEMİ TİPLİ SİSTEMLƏRİN BAZİSLİK XASSƏLƏRİ VƏ BƏZİ TƏTBİQLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

14/10/2022

Samirə Oqtay qızı Rüstəmova

YARIMXƏTT HİPERBOLİK TƏNLİKLƏRDƏN İBARƏT SİSTEM ÜÇÜN BİRCİNS VƏ QEYRİ-BİRCİNS SƏRHƏD ŞƏRTLİ QARIŞIQ MƏSƏLƏLƏRİN QLOBAL HƏLLƏRİNİN VARLIĞI VƏ YOXLUĞU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

07/10/2022

Şərif Məmməd oğlu Nəsibov

SOBOLEV BƏRABƏRSİZLİKLƏRİNDƏ OPTİMAL SABİTLƏR VƏ ONLARIN TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

23/09/2022

Günel Razim qızı Hacıyeva

2m TƏRTİB DİRAK OPERATORUNUN MƏXSUSİ VƏ QOŞULMUŞ VEKTOR-FUNKSİYALARI ÜZRƏ SPEKTRAL AYRILIŞIN YIĞILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

30/06/2022

Atif Akif oğlu Namazov

DİSKRET QEYRİ-XƏTTİ DİNAMİK SİSTEMLƏRƏ DAXİL OLAN PARAMETRLƏRİN TƏYİNİ ÜÇÜN PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSI VƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

27/05/2022

Daşqın Ələkbər oğlu Seyidov

MÜNTƏZƏM CƏBRLƏRİN ÇƏKİLİ ENDOMORFİZMLƏRİNİN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/06/2022

Miran İbrahim oğlu Ələsgərov

DƏYİŞƏN DƏRƏCƏLİ HARDİ SİNİFLƏRİNDƏ RİMAN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ONUN BAZİSLİK MƏSƏLƏLƏRİNƏ TƏTBİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

17/06/2022

Rövşən Fərrux oğlu Babayev

SOBOLEV-MORRİ TİPLİ FƏZALARDA DAXİLOLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

10/06/2022

Məhbubə Ənvər qızı Kərimova

KLASSİK TİPLƏRƏ AİD OLMAYAN SİNQULYAR HƏYƏCANLANMIŞ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN ASİMPTOTİKALARI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

31/05/2022

Mehriban Nurməmməd qızı Kərimova

CIRLAŞAN ELLİPTİK-PARABOLİK TƏNLİKLƏRİN HƏLLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/05/2022

Sevda Elxan qızı İsayeva

QEYRİ-STASİONAR TƏNLİKLƏR ÜÇÜN AKUSTİK QOŞMALIQ ŞƏRTLİ VƏ YADDAŞ OPERATORLU QARIŞIQ MƏSƏLƏLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

04/03/2022

Sabir Qəhrəman oğlu Həsənov

KƏSR-MAKSİMAL, KƏSR-İNTEQRAL OPERATORLARIN VƏ ONLARIN KOMMUTATORLARININ ORLİÇ VƏ ÜMUMİLƏŞMİŞ ORLİÇ-MORRİ FƏZALARINDA MƏHDUDLUĞU MEYARLARI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

25/02/2022

Hümbət Kazım oğlu Musayev

ABSTRAKT KONVOLUTİON OPERATOR-DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN MAKSİMAL REQULYARLIQ XASSƏLƏRİ VƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

14/01/2022

Sarvan Təhməz oğlu Hüseynov

İKİNCİ TƏRTİB CIRLAŞAN ELLİPTİK VƏ PARABOLİK TƏNLİKLƏRİN HƏLLƏRİNİN KEYFİYYƏT XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

28/01/2022

Nigar Azad qızı Qədirli

BƏZİ SİNİF DİFERENSİAL OPERATORLARIN SPEKTRAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

07/01/2022

Gülşən Ağasəf qızı Axundova

QAZ-MAYE MÜHİTİNİN MEXANİKA METODLARININ BƏZİ GƏMIÇİLİK MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNƏ TƏTBİQİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

10/12/2021

Sevinc Bakir qızı Quliyeva

OX ÜZRƏ VƏ İZLƏMƏ QÜVVƏLƏRİNİN TƏSİRİ ALTINDA OLAN MİLİN ENİNƏ RƏQSLƏRİNƏ UYĞUN DİFERENSİAL TƏNLİYİN MƏXSUSİ FUNKSİYALARININ XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

05/11/2021

Pərviz Tofiq oğlu Müseyibli

HETEROGEN MAYE HİDRODİNAMİKASINDA SƏRHƏD QATLARDA YARANAN EFFEKTLƏRİN TƏDQİQİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

17/09/2021

Gülər Vidadi qızı Məhərrəmova

SƏRHƏD ŞƏRTİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN BİR SİNİF KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORUN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

08/10/2021

Natəvan Əmrah qızı Mustafayeva

BƏZİ QEYRİ-XƏTTİ MƏXSUSİ QİYMƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN SONSUZLUQDAN QLOBAL BİFURKASİYASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

30/09/2021

Səadət Bayram qızı Heydərova

HİLBERT FƏZASINDA ÜÇ TƏRTİBLİ OPERATOR ƏMSALLI TƏNLİKLƏR ÜÇÜN SONLU OBLASTDA BƏZİ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/09/2021

Azad Məmməd oğlu Bayramov

ŞTURM-LİUVİLL TİPLO OPERATORLARIN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN ASİMPTOTİKASI VƏ İZLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

29/06/2021

Aida Xurşud qızı Əsgərova

KƏSİLMƏZ FUNKSİYALAR FƏZASININ ALTCƏBRLƏRİ CƏMİ İLƏ YAXINLAŞMA

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

30/06/2021

Rakib Feyruz oğlu Əfəndiyev

ÖZ-ÖZÜNƏ QOŞMA OLMAYAN HİLL OPERATORU ÜÇÜN DÜZ VƏ TƏRS MƏSƏLƏLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

31/05/2021

Çinarə Arif qızı Hacıyeva

HIPERSİNQULYAR İNTEQRAL OPERATORLARIN APPROKSİMASİYALARI VƏ ONLARIN TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

31/05/2021

Xədicə Rafael qızı Qocayeva

2m TƏRTİBLİ ADİ DİFERENSİAL OPERATORLARA UYĞUN SPEKTRAL AYRILIŞLARIN YIĞILMASININ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/04/2021

Elnarə Buxsay qızı Axundova

ÜÇÜNCÜ TƏRTİB ADİ DİFERENSİAL OPERATORLARA
UYĞUN SPEKTRAL AYRILIŞLARIN YIĞILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/04/2021

Elnur Həsən oğlu Xəlilov

PROYEKSİYA–ŞƏBƏKƏ ÜSULLARI İLƏ BƏZİ SİNİF SƏTH ÜZRƏ İNTEQRAL TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

07/12/2018

ELÇİN ƏLİ oğlu MƏMMƏDOV

FUNKSİYALARIN LOKAL XARAKTERİSTİKALAR TERMİNİNDƏ TƏYİN OLUNMUŞ FUNKSİONAL FƏZALARDA HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL OPERATORLARI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

18/11/2018

SAMİN TELMAN oğlu MƏLİK

GECİKMƏSİ OLAN BƏZİ SİSTEMLƏRDƏ OPTİMALLIQ ÜÇÜN ZƏRURİ ŞƏRTLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

12/10/2018

AYNUR NİZAMƏDDİN qızı SƏFƏROVA

PARABOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN LOKAL OLMAYAN SƏRHƏD ŞƏRTLİ TƏRS MƏSƏLƏLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

12/10/2018

NIGAR MIRYAŞAR qızı NAĞIYEVA

MÜXTƏLIF ÇUBUQ VƏ LÖVHƏLƏRDƏ YORĞUNLUQ DAĞILMASININ TƏDQİQİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

28/09/2018

ƏLİZADƏ İMAMƏLİ oğlu SEYFULLAYEV

QEYRİ – BİRCİNS MÜHİTLƏRİN DAĞILMA MEXANİKASI VƏ DİNAMİKA MƏSƏLƏLƏRİ

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

14/09/2018

TUBU YUSİF qızı NƏZƏROVA

TOPOLOJİ FƏZALARDA STATİSTİK TİP YIĞILMALAR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

14/09/2018

AYNUR NİZAMİ qızı MƏMMƏDOVA

ÜMUMİLƏŞMİŞ SASS OPERATORLAR ARDICILLIĞININ APPROKSİMATİV XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/07/2018

TOĞRUL RAFAEL oğlu MURADOV

APPROKSİMASİYANIN BƏZİ QARIŞIQ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ÜMUMİLƏŞMİŞ LEBEQ FƏZALARINDA BAZİSLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə
XASSƏLƏRİ VƏ ANALİTİK

 

29/06/2018

NÖVRƏSTƏ SİDQƏLİ qızı BAYRAMOVA

HİLBERT FƏZASINDA BƏZİ OPERATOR-DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN QRİN FUNKSİYASININ, MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN ASİMPTOTIK PAYLANMASININ VƏ ÇƏKİLİ İZİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/06/2018

FUAD NƏCƏF oğlu ƏLİYEV

POTENSİAL TİPLİ İNTEQRAL OPERATORLARIN LOKAL OSSİLYASİYA TERMİNLƏRİNDƏ TƏDQİQİ
XÜLASƏ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

01/06/2018

TELMAN BENSER oğlu QASIMOV

KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORLARIN SPEKTRAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

11/05/2018

NAİLƏ MƏHƏMMƏD qızı NAMAZOVA

DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR SİNİF DİFERENSİAL OPERATORLAR DƏSTƏSİNİN SPEKTRAL ANALİZİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

11/05/2018

HUMAY ŞƏMŞƏDDIN qızı RZAYEVA

BƏZİ DİFERENSİAL OPERATORLAR ÜÇÜN MƏXSUSİ QİYMƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN LOKAL VƏ QLOBAL STRUKTURU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/04/2018

ARZU RAMİZ qızı SƏFƏROVA

CIRLAŞMAYA MALİK İKİQAT EKSPONENT SİSTEMLƏRİN BAZİSLİYİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/04/2018

AYSEL BEYBALA qızı İMANOVA

ORTA OSSİLYASİYA TERMİNLƏRİNDƏ KOŞİ TİPLİ İNTEQRALIN SƏRHƏD QİYMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ XÜLASƏ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/03/2018

MUSA SƏMƏD oğlu ALMƏMMƏDOV

ÇOXPARAMETRLİ MƏSƏLƏLƏRİN SPEKTRİNİN QURULUŞU VƏ CÜTTƏRTİBLİ DİFERENSİAL OPERATORLARIN İZLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

02/03/2018

ELXAN MƏCİD oğlu ABBASOV

NEFTQAZÇIXARMA SİSTEMLƏRİNDƏ İNTEQRAL MODELLƏŞDİRİLMƏNİN ELMİ ƏSASLARI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

02/02/2018

CAVANŞİR CAVAD oğlu HƏSƏNOV

ÇOXÖLÇÜLÜ HARMONİK ANALİZİN VƏ B-HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL OPERATORLARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ MORRİ FƏZALARINDA MƏHDUDLUĞU VƏ ONLARIN BƏZİ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/01/2018

ASYA MƏMMƏDKƏRİM qızı QULİYEVA

YENİ MƏNADA QOŞMA OPERATORUN QURULMASI VƏ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/01/2018

SEYMUR ARİF oğlu MEŞAİK

SONLU QİYMƏTLİ MƏNTİQ CƏBRLƏRİNİN LAYLAŞDIRILMIŞ DÜZ HASİLLƏRİNİN STRUKTUR XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

22/12/2017

RƏŞİD ƏVƏZAĞA oğlu ƏLİYEV

KOMPLEKS ÖLÇÜLƏRİN KOŞİ TİPLİ İNTEQRALLARININ SƏRHƏD XASSƏLƏRİ VƏ ANALİTİK FUNKSİYALARIN YAXINLAŞMA NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/12/2017

MÜBARİZ QAFARŞAH oğlu HACIBƏYOV

BÜRÜNMƏ TİPLİ İNTEQRAL OPERATORLARIN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

24/11/2017

AFAQ FAIQ qızı MƏMMƏDOVA

ARTAN POTENSİALLI ŞTURM – LİUVİL OPERATORU ÜÇÜN SƏPİLMƏ NƏZƏRİYYƏSİNİN TƏRS MƏSƏLƏSİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/11/2017

SƏBİNƏ TAPTIQ qızı ƏLƏSGƏROVA

İKİ TƏRTİBLİ PARABOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BİRÖLÇÜLÜ QEYRİ-LOKAL SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN BİRQİYMƏTLİ HƏLL OLUNMASI ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/10/2017

MƏLEYKƏ AĞAMOĞLAN qızı MƏMMƏDOVA

MİKROÇATLI KANALLARDA MAYELƏRİN HƏRƏKƏTİNİN HİDRODİNAMİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ, ÇATLI –SÜXURLU NEFT–QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSINƏ YENİ YANAŞMALAR

Texnika üzrə elmlər doktoru Yüklə

27/10/2017

ŞAKİR ŞIXI oğlu YUSUBOV

KƏSİLƏN ƏMSALLI SİSTEMLƏRİN TƏDQİQİ VƏ ONLARIN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİNƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə  elmlər doktoru Yüklə

29/09/2017

AYTƏKİN EHTİRAM qızı ABDULLAYEVA

FUNKSİYALARIN BERNŞTEYN-XLODOVSKİ POLİNOMLARI İLƏ YAXINLAŞMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/09/2017

ELMAN CAVANŞİR oğlu İBRAHIMOV

GEGENBAUER DİFERENSİAL OPERATORU İLƏ BAĞLI HARMONİK ANALİZİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

07/07/2017

RƏNA ELDAR qızı KƏRBƏLAYEVA

ÇOX DƏSTƏ DƏYİŞƏNLİ PARAMETRLİ, FUNKSİONAL FƏZALAR ÜÇÜN DAXİL OLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

07/07/2017

NATİQ SƏMƏNDƏR oğlu RZAYEV

DARTILMA-SIXILMAYA MÜXTƏLİF MÜQAVİMƏT GÖSTƏRƏN TİR VƏ DÜZBUCAQLI LÖVHƏLƏRİN DAYANIQLIĞI VƏ ENİNƏ RƏQSLƏRİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

GÜLSÜM ALLAHYAR qızı AĞAYEVA

SONLU PARÇADA DƏYİŞƏN ƏMSALLI OPERATOR TƏNLİKLƏR ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

RÖVŞƏN TELMAN oğlu ƏLİYEV

DİSKRET MÜDAXİLƏLİ SEMİ-MARKOV PROSESLƏRİNİN ASİMPTOTİK METODLARLA TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/05/2017

ETİBAR SƏDİ oğlu PƏNAHOV

DİFERENSİAL OPERATORLAR ÜÇÜN SPEKTRAL VƏ POTENSİAL NƏZƏRİYYƏNİN BƏZİ TƏRS MƏSƏLƏLƏRİ VƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

16/04/2017

NARGÜL KAMANDAR qızı QURBANOVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ OPERATOR VƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN İKİNCİ TƏRTİB ELLİPTİK DİFERENSİAL-OPERATOR TƏNLİK ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/04/2017

NAZİLƏ LƏTİF QIZI MURADOVA

HİLBERT FƏZASINDA BƏZİ QEYRİ-TİPİK OPERATORDİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN KORREKT HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

21/12/2016

AYNURƏ MƏMMƏDRZA QIZI CƏFƏROVA

DEFORMASİYA OLUNMUŞ KVANT SİSTEMLƏRİNİN FƏRQ TƏNLİKLƏRİNİN HƏLLİ

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

09/12/2016

Çingiz Məmməd oğlu Həşimovun

SƏRHƏD ŞƏRTİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORUN MƏXSUSİ FUNKSİYALARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ LEBEQ FƏZALARINDA BAZİSLİK XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

AİDA AGAİSA qızı DÜNYAMALİYEVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN ŞTURM-LIUVILL OPERATORUNUN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

KAMALƏ RAZİM qızı RƏHİMOVA

BİR SİNİF ANİZOTROP SUBXƏTTİ OPERATORLARIN MORRİ TİPLİ FƏZALARDA MƏHDUDLUĞU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

14/10/2016

NATƏVAN POLAD QIZI NƏSİBOVA

DƏYİŞƏN DƏRƏCƏLİ LEBEQ FƏZALARINDA KOMPLEKS ƏMSALLI EKSPONENT SİSTEMİNDƏN İBARƏT BAZİSLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AYNUR RAMAZAN QIZI QASIMOVA

ARTAN POTENSIALLI HƏYACANLANMIŞ ŞTARK OPERATORUNUN SPEKTRAL XARAKTERISTIKALARININ ANALIZI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AĞAYEV ELMİN AĞALAR OĞLU

İKİNCİ VƏ DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR SİNİF DİFERENSİAL OPERATORLARIN BƏZİ SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/05/2016

NAİLƏ MERAC QIZI KƏLƏNTƏRLİ

DAİRƏVİ VƏ HƏLQƏŞƏKİLLİ DİSKLƏRİN DAĞILMASI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

29/04/2016

SƏDİ АNDƏM оğlu BAYRAMOV

CƏBR VƏ TOPOLOGİYADA QEYRİ-SƏLİS STRUKTURLAR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/04/2016

FİRANƏ MƏNSİM qızı MƏMMƏDOVA

DƏYİŞƏN ÜSTLÜ LEBEQ FƏZALARINDA HARDİ TİPLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏR ÜÇÜN ZƏRURİ VƏ KAFİLİK ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYNUR FÜZULİ qızı ƏMRAHOVA

Sinqulyar inteqral operatorların aproksimasiyaları və onun tətbiqləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYGÜN TOFİQ qızı ORUCOVANIN

Ümumiləşmiş Besov-Morri tipli fəzalarda daxilolma teoremləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

15/01/2016

  ИЛЬГАР ГУРБАТ ОГЛЫ МАМЕДОВ

РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ И НЕЛОКАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧАМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доктор наук по математике Yüklə

27/11/2015

NAZİM ƏSƏDULLA oğlu NEYMƏTOV

ÇƏKİLİ İNTEQRAL GÖSTƏRİLİŞ VƏ BƏZİ ÇƏKİLİ DAXİLOLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

27/11/2015

FƏTAYİ ABDULHƏMİD oğlu İSAYEV

FURYE-BESSEL İNTEQRAL OPERATORLARI ÜÇÜN İKİÇƏKİLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər