Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

İnstitutun əməkdaşları tərəfindən alınmış qrantların siyahısı:


2015-ci  il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

The Deanship of Scientific Research, King Abdulaziz Universitetinin qrant
layihəsi:

“Sərhəddə operatorun iştirak etdiyi dördtərtibli operator diferensial tənliyin həll
olunması”. (10000 man.) 01.02.2015-30.12.2015 Layihə rəhbəri: prof. Araz Əliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun gənclər
üçün keçirilmiş müsabiqənin 3 (üç) qrant layihənin qalibi olmuşlar:

1. “Parametrdən asılı öz-özünə qoşma olmayan kəsilən sərhəd məsələsinin məxsusi

və qoşma funksiyalar sisteminin bazislik xassələri” (7000 man.) Layihə rəhbəri: r.e.d. Əli Hüseynli
2. “İkinci tərtib adi diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi ilə bağlı bəzi
məsələlər” (7000 man.) Layihə rəhbəri: r.e.d. Şükürov Aydın
3. “Dəyişən dərəcəli çəkili Lebeq fəzalarında həyəcanlanmış eksponent sisteminin
bazislik xassələri” (7000 man.) Layihə rəhbəri: k.e.i. Nəsibova Natavan

AMEA-nın elan etdiyi Elmi-Tədqiqat Proqramlarının müsabiqəsinin qrant layihəsi

 1. Lokal Morri tipli fəzalarda harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri
  (250.000 man) 01.03.2015-01.03.2017 Layihə rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. V.S.Quliyev

Elmin İnkişafı Fondu çərçivəsində təqdim etdiyi qrant layihə

 1. Real analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda məhdudluğu və tətbiqləri

(55.000 man) 01.02.2015-01.02.2016 Layihə rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. V.S.Quliyev

2. “Çoxdəyişənli funksiyaların ridge funksiyaların cəmləri şəklində göstərilməsi”.
01.02.2015-01.02.2016 (8000man.) Layihə rəhbəri: r.e.d. Vüqar İsmayılov.

3.  Stasionar və qeyri- stasionar parabolik tənliklərin ” zəif” sistemi üçün tərs
məsələlər . 01.02.2015-01.02.2016 (45000 man.) Layihə rəhbəri: prof. Ədalət Axundov.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 1. “Regional ekoloji monitorinq mərkəzi sisteminin riyazi modelləşdirilməsi və proqram təminatı”.
  (60.000 man), 01.05.2014 -30.04.2015. Layihə rəhbəri: f.-r.e.n., dos. Telman Qasımov

AMEA Elmi-Tədqiqat Proqramları müsabiqəsi

 1. “Freym nəzəriyyəsi-veyvlet analizin seysmologiyada və digər sahələrdə siqnalların emalına tətbiqi”.
  (80.000 man). 2015-ci il. Layihə rəhbəri: prof. Bilal Bilalov

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun qrant layihələri:

 1. Paket kommutasiyali şəbəkələrdə qovşaq səviyyəsində trafikin axın intensivliyinə görə optimal idarəetmə proqram kompleksinin işlənməsi.
  (10.000 man)   23.10.2015  Layihə rəhbəri: f.-r.e.n. Fariz İmranov.
 2. Azərbaycanda Virtual server VPS/VDS – Serverlərin icarəsi xidməti.
  (10.000 man)   23.10.2015  Layihə rəhbəri: Vüsal Cəfərov.

 

2014-cü  il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

AMEA-nın gənc alimləri üçün AMEA Rəyasət Heyətinin qrant müsabiqəsi.

 1. “Riman sərhəd məsələsinin abstrakt analoqu və onun aproksimasiya məsələlərinə tətbiqi”, 2014-cü il
  (2.500 man; I kateqoriya üzrə qalib), Layihə rəhbəri: r.ü.f.d. Səbinə Sadıqova
 2. “Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında həyəcanlanmış triqonometrik sistemlərin bazislik xassələri”, 2014-cü il
  (2.500 man; I kateqoriya üzrə qalib), Layihə rəhbəri: f.-r.e.n., dos. Toğrul Muradov

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun qrant layihələri:

 1. İşlənmə xəritələrinin emalı və yeni istismar quyularının optimal yerləşdirilməsi üçün kompyuter-proqram sistemi.
  (60.000 man) 10.10.2014-10.04.2016, Layihə rəhbəri: prof. Tahir Hacıyev.
 2. Neft hasilatında laydaxili yanma proseslərinin optimal idarə edilməsi məsələsinin kompleks tədqiqi.
  (45.000 man) 10.10.2014-10.10.2015, Layihə rəhbəri: r.ü.f.d. Rafiq Teymurov.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri:

 1. “Real analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda məhdudluğu və tətbiqləri
  (55.000 man.) Layihə rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev.
 2. “Çoxdəyişənli funksiyaların ridge funsiyaların cəmləru şəklində göstərilməsi”.
  (8.000 man.) Layihə rəhbəri: r.e.d. Vüqar İsmayılov.
 3. “Stasionar və qeyri-stasionar parabolik tənliklərin “zəif” sistemi üçün tərs məsələlər “.(45.000 man.) Layihə rəhbəri: prof. Ədalət Axundov.

 

2013-cü  il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri:

 (Gənc alimlər üçün)

 1. “Xüsusi törəməli parabolik və elliptik tipli tənliklər üçün bəzi yeni aradan qaldırıla bilən məxsusiyyət məsələləri”.
  (9.000 man.) Layihə rəhbəri: f-r.e.n. Vəfa Məmmədova 01.05.2014-01.05.2015.
 2. “Çəkili Smirnov siniflərində Faber çoxhədlilərindən ibarət bazislər”.
  (5.000 man.) Layihə rəhbəri: f-r.e.n. Səbinə Sadıqova 01.05.2014-01.05.2015.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun qrant layihələri:

 1. “Böyük dərinliklərdə yerləşən mürəkkəb geoloji-fiziki xüsusiyyətlərə malik karbohidrogen yataqlarında neftveriminin artırılması üçün yeni üsulların hazırlanmasının elmi əsasları” (90.000man) Layihə rəhbəri: akademik Akif Hacıyev.15.10.2013-15.10.2015.
 2. “Riyazi statistika üsulları ilə quyuların optimal iş rejimlərinin operativ təyini üçün proqram təminatı” .
  (90.000 man.) Layihə rəhbəri: prof. Qabil Əliyev 15.10.2013-215.10.2015
 3. “İkiqat laya malik neyron şəbəkələrin neft hasilatının optimallaşdırılması məsələlərində rolu”.
  (12.000 man.) Layihə rəhbəri: f-r.e.n., dos. Vüqar İsmayılov 15.10.2013-215.10.2015.
 4. “Neftqazçıxarmada və daşınmada istifadə olunan konstruksiya elementlərinin möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi və konstruksiyanın optimal variantının seçilməsi”.
  (80.000 man.) Layihə rəhbəri: prof. Vaqif Hacıyev 15.10.2013-215.10.2015.

Türkiyənin Ahi-Evran Universitetinin qrant layihələri:

 1. “Kəsr inteqral operatorların ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında məhdudluğu”
  (2.000 man) Layihə rəhbəri: prof. Vaqif Quliyev. 02.10.2013-02.10.2014
 2. “Harmonik analizin inteqral operatorlarının Orliç-Morri fəzalarında məhdudluğu”
  (4.500 man) Layihə rəhbəri: prof. Vaqif Quliyev. 16.06.2013-16.06.2015

 

2012-ci il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri:

 1. “Analitik funksiyalar üçün Riman sərhəd məsələsinin abstrakt analoqu və onu tətbiqi”.
  (10.000man) Layihə rəhbəri: Bilal Bilalov.
 2. “Qeyri stasionar tənliklərin sonsuzluğa gedən həlləri”.
  (9.000man) Layihə rəhbəri: Tahir Hacıyev.
 3. “Mineral tullantılardan istifadə etməklə parnik effekti riskinin azaldılması və neftqazçıxarmada fraktal strukturların tənzimlənməsi metodlarının işlənməsi”.
  (40.000man) Layihə rəhbəri: Qeylani Pənahov.
 4. “Həyəcanlanmış eksponent sisteminin Lebeq fəzalarında bazislik xassələrinin tədqiqi”.
  (4.000man) Layihə rəhbəri: Toğrul Muradov.
 5. “Xəzər dənizində küləklərin qlobal vektorunun təsiri altında formalaşan axınların riyazi modelləşdirilməsi və vizuallaşdırılması”.
  (20.000man) Layihə rəhbəri: Fariz İmranov.
 6. “Harmonik analizin inteqral operatorlarının funksional fəzalarda məhdudluğu və bəzi tətbiqləri”.
  (60.000man) Layihə rəhbəri: Akif Hacıyev.
 7. “Xətti superpozisiyaların yaxınlaşdırma xassələri və neyron şəbəkələrə tətbiqləri”.
  (9.000man) Layihə rəhbəri: Vüqar İsmayılov.
 8. “Sobolev tənliyi üçün Koşi və qarışıq məsələlərin həllərinin zamanın böyük qiymətlərində asimptotik ayrılışı”.
  (10.000man) Layihə rəhbəri: Bala İsgəndərov.
 9. “Spektral parametrli ikinci tərtib diferensial-operator tənlik üçün sərhəd məsələsinin həll olunması”.
  (6.000man) Layihə rəhbəri: Bəhram Əliyev. Bala İsgəndərov.
 10. “Operator əmsallı diferensial-operatorların spektr və izinin tədqiqi”.
  (7.000man) Layihə rəhbəri: Məmməd Bayramoğlu.
 11. “Nəsrəddin Tusinin riyazi və məntiqi əsərlərinin tədqiqi”.
  (40.000man) Layihə rəhbəri: Əli Babayev.
 12. “Xətti müsbət operatorların yaxınlaşmasının tədqiqi”.
  (8.000man) Layihə rəhbəri: A.H.Məmmədova.
 13. “Yarımxətti hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin qlobal həll olunması”.
  (8.000man) Layihə rəhbəri: Əkbər Əliyev.

Türkiyənin Elmi və Texnoloji Tədqiqatlar Konsulluğunun qrant layihəsi:

 1. “Harmonik analizin operatorları yeni tip fəzalarda: ümumiləşmiş Morri fəzaları və ümumiləşmiş dəyişkən üstlü Morri fəzaları və bəzi tətbiqləri”.
  (120.000YTL) Layihə rəhbəri: Vaqif Quliyev.

Türkiyənin Ahi-Evran Universitetinin qrant layihələri:

 1. “Heisenberg qruplarında tanımlanan Schredinger tipli kesirli inteqral operatoru və onun komutatoru üçün Morri Eşitsizlikləri və uyğulamaları”.
  (6.000 YTL) Layihə rəhbəri:  Vaqif Quliyev.
 2. “Carnot qruplarındakı maksimal, kesirli maksimal və  Riesz Potensiyel Operatorlarının Genelleştirilmiş Morri uzaylarındakı sınırlılığı və Uyğulamaları” .
  (6.000man) Layihə rəhbəri: V.S. Quliyev.
 3. “Morri tipli Uzaylarda Maksimal Operatorunun və Tekil İnteqral Operatorunun Sınırlılığı və Uyğulamaları” .
  (4.000 YTL) Layihə rəhbəri: Vaqif Quliyev.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) Elm Fondunun qrant layihələri:

 1. “Neft quyularının istismarı zamanı lay təzyiqinin bərpası” .
  (23.512 man) Layihə rəhbəri: Bilal Bilalov.
 2. “Karbohidrogen çirklənmələrinin  su səthində yayılma dinamikası” .
  (45.000man)  Layihə rəhbəri: Əkbər Əliyev.
 3. “Durğun neft sahələrinin  təyini, istismar və vurucu quyuların optimal yerləşdirilməsi üçün alqoritmlər və proqram təminatı” .
  (160.000man) Layihə rəhbəri: Soltan Əliyev.

 

2011-ci il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri:

 1. «Analitik funksiyalar üçün Riman sərhəd məsələsinin abstrakt  analoqu və onun tətbiqi».
  (10,000man). Layihə rəhbəri: Bilal Bilalov.
 2. «Qeyri stasionar tənliklərin sonsuzluğa gedən həlləri».
  (9.000 man.) Layihə rəhbəri:  Tahir Hacıyev.
 3. «Mineral tullantılardan itsifadə  etməklə parnik effekti riskinin azaldılması».
  (40.000 man.) Layihə rəhbəri:   Geylani Pənahov.
 4. «Qaynar məhsulun ötürülən qalın borunun uzunmüddətli möhkəmliyi».
  (9.000 man.) Layihə rəhbəri:Məmməd Axundov.
 5. «Xəzər dənizində küləklərin qlobal vektorunun təsiri altında formalaşan axınların riyazi modelləşdiriməsi və vizuallaşdırılması».
  (20.000 man.) Layihə rəhbəri:Fariz İmranov .
 6. «Harmonik analizin inteqral operatorlarının funksional fəzalarda məhdudluğu və bəzi tətbiqləri».
  (60.000man.) Layihə rəhbəri:  Akif Hacıyev.
 7. «Xətti superpozisiyaların yaxınlaşdırma xassələri və neyron şəbəkələrə tətbiqləri».
  (9.000 man.) Layihə rəhbəri: Vüqar İsmayılov.
 8. «Sobolev tənliyi üçün Koşi və qarışıq məsələlərin həllərinin zamanın böyük qiymətlərində asimptotik ayrılışı».
  (10.000 man.) Layihə rəhbəri: Bala İsgəndərov.
 9. «Spektral parametrli ikinci tərtib diferensial-operator tənlik üçün sərhəd məsələsinin həll olunması».
  (6.000 man.) Layihə rəhbəri:  Bəhram Əliyev.
 10. «Operator əmsallı diferensial-operatorların spektr və izinin tədqiqi».
  (7.000 man.) Layihə rəhbəri:Məmməd Bayramoğlu.
 11. «Nəsrəddin Tusinin riyazi və məntiqi əsərlərinin tədqiqi».
  (40.000 man.) Layihə rəhbəri: Əli Babayev.
 12. «Yarımxətti hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin qlobal həll olunması».
  (8.000 man.) Layihə rəhbəri: Əkbər Əliyev.

Türkiyə Elmi və Texnoloji  Tədqiqatlar Konsulluğunun (TUBİTAK) qrant layihəsi:

 1. «Harmonik analizin operatorları yeni tip fəzalarda; Ümumiləşmiş Morri fəzaları və ümumiləşmiş dəyişkən üstlü Morri fəzaları və bəzi tətbiqləri».
  (150,000 yeni türk lirəsi) Layihə rəhbəri: Vaqif Quliyev.

 

2010-cu il üzrə qrantlar aşağıdakılardır:

Amerika-Azərbaycan ikitərəfli birgə qrant layihəsi:

 1. “Potensials and Carleson Measures on Besov-Morrey type Spaces”.
  (40.000 $) Layihə rəhbəri: f.-r.e.d., prof. Vaqif Quliyev.

Azərbaycan Milli Elm Fondu (AMEF) və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və
İnkişaf Fondu (MTİF) Biznes Əməkdaşlığı Proqramı qrant layihəsi:

 1. “Karbohidrogenləri reservuarlarda saxladıqda itkilərin aradan qaldırılması ilə ətraf mühit ekologiyasının zərərsizlişdirilməsi texnologiyalar ”
  (10.000 man.) Layihə rəhbəri: RTEA-nın akademiki, t.e.d, Qeylani Pənahov.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri:

 1. “Harmonik analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda məhdudluğu və tətbiqləri”.
  (60.000 man.) Layihə rəhbəri: akademik Akif Hacıyev.
 2. “Mineral tullantılardan istifadə etməklə parnik effekti riskinin azaldılması və neftçıxarmada fraktal struktularrın tənzimlənməsi metodlarının işlənməsi”.
  (40.000 man.) Layihə rəhbəri: RTEA-nın akademik, t.e.d, Qeylani Pənahov.
 3. “Analitik funksiyalar üçün Riman sərhəd məsələsinin abstrakt analoqu və onun tətbiqləri “.
  (10.000 man.) Layihə rəhbəri : f.-r.e.d., prof. Bilal Bilalov.
 4. “Sobolev tənliyi üçün Koşi məsələsi və sərhəd məslələrinin həllərinin  olduqda asimptotik ayrılışı”.
  (10.000 man.) Layihənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov.
 5. “Xəti superpozisiyaların yaxınlaşdırma xassələri və neyron şəbıkələrə tətbiqləri”.
  (9.000 man. ) Layihə rəhbəri : f.-r.e.n., Vüqar İsmayılov.
 6. “Xəzər dənizində küləklərin qlobal vektorunun təsiri altında formalaşan axınların riyazi modelləşdirilməsi və vizuallaşdırılması”.
  (20.000 man.) Layihə rəhbəri : f.-r.e.n., Fariz İmanov.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

 • Sağalan

 • Yeni yoluxan

 • Aktiv xəstə

 • Ölüm halı

 • Test edilib

Faydalı linklər