Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Babayev Əli Əvəz


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Essence of geometrical notions of N.Tusi.  News of Baku Un-ty. Ser. of phys.-math. Sci. 2009, №1, p.36-43
 2.  Н.Тусинин “Тяжрид ял-мянтиг” ясяриндя силлогизмляр щаггында. Бакы Университетинин Хябярляри, физика-рийазиййат елмляр серийасы, Бакы, 2009, №4.
 3.  Замечание Насир ад-Дина ат-Туси о “мерилах” в трактате “Сборник по арифметике с помощью доски  и пыли”.Международная научно-образоввтельная конференцияНаука в вузах: математика, физика, информатика. Проблемы высшего и среднего профессионального образования Москва23 – 27 марта 2009 года.
 4.  About concept of number in Toosi’s philosophical treatise “Tajrid al-etiqad”. Reports National Academy of sciences of Azerbaijan, 2010. №2. p.24-27.
 5.  Truth tables for solitary statement in Nasireddin Tousi’s treatise “Asas al-iktibas”. News of pedaqogical University, Baku 2010, №5, p.3-6
 6.  N.Tusinin “Əsasül-iqtibas” əsərində qeyri-müəyyən təkliflər üçün doğruluq cədvəli. Fəlsəfə, sosial və hüquq İnstitutu, “Elmi əsərlər”, Beynəlxalq Elmi nəzəri jurnal, Bakı, 2011, №1(16), с.76-79.
 7.  Великий математик. N.Tusinin 810 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dаhi ensiklopedik alim” beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 2011,  с.87-97
 8. Труды Н.Туси как источник аргументации в дискуссии по поводу «геометрической алгебры». N.Tusinin 810 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dаhi ensiklopedik alim” beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 2011,  с.98-103
 9.  Об одном применении критерия делимости на простой идеал. Материалы Международной конференции математические теории, проблемы их применения и обучения, Гянджя, 2011, с.118-120
 10.  О логических таблицах в трактате Насиреддина Туси «Асас ал-иктибас». Логика, язык и формальные модели. Санкт-Петербург, 2012, с.87-96.
 11.  Tusi-Paş və Tusi-Lejandr postulatları haqqında. Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№4-2012, səh. 3-6.
 12.  New Results In The Research On Some Mathematical Works Of Nasir Al-Din Al-Tusi. MuslimHeritage.com
 13.  Эволюция логической строгости математического доказательства в труде Н.Туси «Тахирири Уклидис» («Изложения Евклида»). Восьмые смирновские чтения по логике.
  Материалы международной научной конференции 19-21 июня 2013 года Москва с.93-94
 14. Бабаев А.А., Межлумбекова В.Ф.” О замечании Насиреддина Туси в «Тахрири Уклидис» к шестой книге «Начал» Евклида”. Межд. конф. «Теория вероят-ностей и её приложения».Посвящ. 100-летию со дня рожд. Б.В. Гнеденко. –  Москва,     26-30 июня.- 2012.- стр. 328.
 15. Babayev A.A., Əliyev Ə.S.” Tusi- Paş və Tusi- Lejandr postilatları haqqında.” Pedaqoji univ.xəbərləri.- 2012, No.4- s.3-6.
 16. Бабаев А.А.,  Межлумбекова В.Ф. “”Таджридуль мантыг” (Извлечение из логики)Н.Туси – учебник по логике.(к переводу трактата на русский язык)”Логико-философские штудии. Том 13, № 2. 2016. С. 232–233. URL:
  http://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs/article/view/367
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər