Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Babayeva Rəna Qədir


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. О вложения частично упорядоченных множеств в решетку  клонов на бесконечном множестве. Proc. Of Ontern. Astronomy year Conference. Naxchivan, 2009, p.40
  2. “Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab toplusu” əsərində altmışlıq say sistemində  vurma və bölmə əməllərinin yerinə yetirilməsi. AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2009, səh.85-86
  3. N.Tusinin “Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab toplusu” əsərində cümməl hesabı ilə kvadrat kökalma. Spektral nəzəriyə və onun tətbiqləri. Akad. F.Q.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2010, c.108.
  4. О хайдарабадском издании “Книги предположений” Сабита ибн Корры. Тезисы XXXII международной конференции Санкт-Петербургского отделения по истории и философии науки и техники РАН, Санкт-Петербург, 2010
  5. N.Tusinin “Fərziyyələr kitabına şərh” əsəri haqqında. Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, №5, 2010, c.290-292
  6. Две задачи из трактата Н.Туси «Изложение книги «Предположений»». Международная конференция посв. 810-летию Мухаммада Насиреддина Туси, Баку, 2011, с.109-111
  7. N.Tusinin “Bəni Musanin “Müstəvi və sferik fiqurlarin ölçülməsi kitabi”na şərh” əsərinə qeydləri  haqqinda. Известия Педагогического Университета, №3, 2013

Faydalı linklər