Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Məmmədov Eminağa Mirzağa


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. О сущности геометрических понятии у Н. Туси. Вестник Бакинского университета. 2009. №1, 36-43.
 2. Elementar riyaziyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar. I kitab. Bakı “Təhsil” 2009. 2010
 3. N.Tusinin kainatla bağlı baxışları. Naxçıvan müəllimlər institunun xəbərləri, səh.68-72, n.4 (20), 2009.
 4. N.Tusinin “Hesab və cəbrdən  risalə” traktatının tərcüməsi və şərhlər. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi., səh.14-22., n.4(186), 2009.
 5. N.Tusinin fəza, hərəkət və zamana baxışları. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri.səh.16-21, n.1, 2010.
 6. Об аксиоматическом построении геометрии у Насиреддина ат-Туси. Материалы 4-ой межд. научно-практической конф-ции «Инновационные технологии в обучении и воспитании школьников».Черкесский гос. Университет им. У.Д.Алиева. 2010. Часть 1. 173-183
 7. Поннятие кол-ства В произведениях Насиреддина ат-Туси. Материалы 2-ой межд. научно-практической конф-ции. «Модернизация системы непрерывного образования.  Дербент-2010. стр. 391-395.
 8. Nəsirəddin Tusinin “Təcrid əl-Məntiq əsərində silloqizmlər haqqında . Bakı Universititinin Xəbərləri., 2010, 4. s 40-45.
 9. About consept  of number in Toosi’s philosophical treatise “Tajrid al-Etiqad” . AMEA Məruzələr.  LXVI cild. N 2. 2010. səh. 24-27
 10. Elementar riyaziyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar. II kitab. Bakı. “Təhsil”  2010
 11. Основные  положения логического трактата Н. Туси «Таджрид ал-мантик». Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin 810 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları 2011, səh 214-222.
 12. Nəsirəddin Tusi. Hesab, cəbr və müqabilədən risalə. Bakı, 2011.
 13. Насиреддин Туси. Сборник по арифметике с помощью доски и пыли. Перевод 3-й части и комментарии к ним стр.108-147, 156-162 . 2011. Bakı, 2011.
 14. Xacə Nəsirəddin Tusi “Təcrid əl-məntiq”. Bakı. “Araz” nəşriyyatı-2012
 15. О значении логического труда «Таджрид ал-мантик» Насиреддина ат_Туси в изучении его математического наследия. Естественные и технические науки. 2013, №6, 626-623
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər