Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsərləri

 1. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “Investiqation of Quasi-sinqular Control Problem Described by Volterra Type Inteqro-Differential Equations”, IV International Conf., Prob. of Cybernetics and Informatics (PCI 2012), September 12-14, 2012, pp. 3-4, 2 page.
 2. Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления интегро-дифференциальными уравнениями типа вольтерра”, Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri, beynəlxalq konfransı Bakı, 2013, c. 176-177, 2 стр.
 3. Мисир Дж. Марданов, К.Б. Мансимов “Oб оптимальности особых управлений в одной задаче управления интегро-дифференциальными системами”, Известия НАН Азербауджана, Серия Проблемы инфор. и управления, т. ХХ111, № 3, Баку, 2013,с. 3-11, 8 стр.
 4. Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления процессами описываемые интегро-дифференциальными уравнениями типа Вольтерра”, Международный научно технический журнал, Проблемы управления и информатики, 2013, № 4, c. 75-82.
 5. Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов “Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в задачах оптимального управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра”, AMEA, məruzələr, № 1, том LXIX, 2013, c. 227. 7 стр.
 6. Misir C. Mərdanov “Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 55 ildə”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 2014, 16 səhifə.
 7. Мисир Дж. Марданов, С. Т. Малик “О необходимых условий оптимальности в дискретных системах”  ДАН Азерб. 2014, №4. C.6
 8. Мисир Дж. Марданов, К.Б. Мансимов “Об одной задаче оптимального управления интегро-дифференциальными уравнениями гиперболического типа”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı,2014. C. 240-242, 2 səhifə.
 9. Мисир Дж. Марданов, Т.К. Меликов “О необходимых условиях оптимальности для дискретных систем управления”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2014, c. 242-244, 3 səhifə.
 10. Misir J. Mardanov “On an improvinq of the optimality conditions in the discrete systems”, V Conqress of the Turkic vorld mathematicians Kyrgyzstan, Issyk-Kul, 2014. 280, 1 page.
 11. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “On a Problem of optimal Described by a Systems of Hyperbolic Integro-Differential Equations”, Caucasian Mathematics Conference CMC I,2014, 2 page.
 12. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “Necessary Conditions for Optimality of Fist and Second Order in a Problem of Optimal Control by Inteqro-Differential Equations Under Functional Constraints”, Caucasian Mathematics Conference CMC I, 2014, 2 page.
 13. Misir C. Mərdanov “Azərbaycanın böyük alimi Nəsirəddin Tusi haqqında”, Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış (Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları),2014, 14 səhifə.
 14. Misir J. Mardanov, N.I.Mahmudov, Y.A.Sharifov “Existence and Uniqueness Theorems for Impulsive Fractional Differential Equations with the Two-Point and Integral Boundary Conditions”, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 918730, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/918730.impakr factor:1,219.
 15. Misir J. Mardanov, Yagub A. Sharifov, Habib H. Molaei “Existence and uniqueness of solutions for first-order nonlinear differential equations with two-point and integral boundary conditions”, ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (EJDE),Vol. 2014 (2014), No. 259, pp. 1-8.imapakt factor:0,419.
 16. Misir J. Mardanov and Telman K. Melikov. “A method for studying the optimality of controls in discrete systems” Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 5–13. +
 17. Mardanov M.J., Melikov T.K. “Strengthened optimality condition of the first type in discrete systems of control” Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, page 65-73. +
 18. Misir J. Mardanov, Samin T. Malik and Nazim I. Mahmudov. “On the theory of necessary optimality conditions in discrete systems”. Advances in Difference Equations (2015) 2015:28,DOI 10.1186/s13662-015-0363-4,15pages.
 19. J. Mardanov, Y. A. Sharifov, “Pontryagin’s Maximum Principle for the Optimal Control Problems with Multipoint Boundary Conditions”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 428042, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/428042.
 20. J. Mardanov, T.K. Melikov, N.I. Mahmudov,”On necessary optimality conditions in discrete control systems”, International Journal of Control, 2015, volume 88, issue 10, pp. 2097-2106. impact factor 1.65.
 21. J. Mardanov, N.I. Mahmudov ,Yagub A. Sharifov, “Existence and uniqueness results for q-fractional difference equations with p-Laplacian operators”, Advances in Difference Equations  (2015) 2015:185 , DOI 10.1186/s13662-015-0532-5. impakt factor: 0,63.
 22. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions of quasi-sinqular controls in optimal control” , Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 1, 2015, pp. 113-122.
 23. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions In An Optimal Control Problem With Integro-Differential Equations Equality And Inequality Type Multipoint Functional Restraints” , Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. xxxv, No 1, pp. 59-65, 2015.
 24. Mardanov M. J., Malik S. T. Optimality conditions for nonsmooth control with discrete systems, MADEA-7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainan International conference, September 08-13, 2015. Pp. 110-111.
 25. Mardanov M. J., Melikov T. K. Necessary conditions in components for a discrete problem of an optimal equation, MADEA-7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainan International conference, September 08-13, 2015. Pp. 111-112.
 26. Misir Mardanov, On a history of development of the optimal control theory in Azerbaijan, The 5-th international conference on control and optimization with industrial applications, 27-29 avqust, 2015, pp. 27-28.
 27. J. Mardanov, T. K . Melikov, On a strengthening of the discrete maximum principle, The 5-th international conference on control and optimization with industrial applications, 27-29 avqust, 2015, pp. 121-122.
 28. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence results for first order nonlinear impulsive differential equations with nonlocal boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7   November 2015,  5.
 29. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence and uniqueness results for q-difference equations with two-point boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7 November 2015, pp.4.
 30. Mardanov M. J., Malik S. T. On necessary optimality conditions in diskrete systems, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, volume LXXI, № 1, pp. 6-9. +
 31. Марданов М. Дж., Рзаев Р. Р. , Джамалов З. Р., Гасанов В. И. Подход к оценке конкурентоспособности высших учебных  заведений. Проблемы управления № 6, 2015 с. 23-34.
 32. On history of development of optimal control theory in Azerbaijan. Proceedings of the institute of mathematics and mechanics// vol. 41, No. 1, 2015.p.3-21.
 33. Марданов М. Дж., Мансимов К. Б., Абдуллаева Н.Г. Интегральное необходимое условие оптимальности второго порядка в задачах управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений с запаздыванием// Yəhya məmmədovun anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Beyn. Elmi Konf. Materialları. Bakı, 2015, səh. 351-354.
 34. М. Дж. Марданов, Р. Р. Рзаев, З. Р. Джамалов, А. К. Худадова. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечеткого анализа его качественных характеристик. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, cild 7, N4, s. 113-130, 2015.
 35. J. Mardanov, T. K. Melikov. On first and second order optimality conditions in discrete control systems. International Workshop on “Non-harmonic Analysis and Differential Operators” May 25-27, 2016, Baku, Azerbaijan, pp. 76.
 36. Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov. Analogue of the Kelley condition for optimal systems with retarded control. International Journal of Control, 01 August, 2016, pages 1-9 (IF=1.880). 
 37. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov Impulsive two-point boundary value problems for nonlinear qk-difference equations 07-10 September 2016 Almata, Qazaxstan AIP Conference Proceedings 1759, 020011 (2016); doi: 10.1063/1.4959625 pp.5.
 38. Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov.  Conditions for Optimality of Singular Controls in Dynamic Systems with Retarded Control. Nonlinear Systems – Design, Analysis, Estimation and Control, USA, 2016, pp. 195-226. http://dx.doi.org/10.5772/64225.
 39. Akademik Məcid Rəsulov “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın actual məsələləri”ç Respublika Elmi Konfransının materialları, 28-29 oktyabr 2016, Şəki, səh. 6-13. (AMEA-nın müxbir üzvü Y.Ə. Məmmədovla).
 40. Nəsirəddin Tusinin həyatı, elmi fəaliyyəti və irsinin öyrənilməsinin bəzi aktual məsələləri, «AMEA-nın Xəbərlər Məcmuəsi» jurnalı, 2016, cild 3, No 3, səh. 12-29.  (Eminağa Məmmədovla).
 41. М.Дж. Марданов, Р.Р. Рзаев,  Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках qs-технологии ранжирования высших учебных заведений,  ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2016, № 4, стр. 122-133.
 42. Outstanding mathematician and pedagogue To the 100-th anniversary of Majid Rasulov Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 42, № 1, 2016, pp. 134-138. (akademik Fikrət Əliyev, AMEA-nın m.ü., Yusif Məmmədov.).
 43. К 100-летию со дня рождения Меджида Лятифовича Расулова, Дифференциальные уравнения, 2016, том 52, № 9,  с. 1147–1149.
 44. М.Д. Марданов, Р.А.Теймуров, Об одной задаче оптимального управления для параболического уравнения  с нелокальными интегральными условиями,  Доклады РАН,  2017, том.472, №2, с. 135-138. (İ.F. 0.445) .
 45. М. Дж. Марданов, Т. К. Меликов, “К Теории Особых Оптимальных Управлений В Динамических Системахс Запаздыванием В Управлении” журнал вычислительной математики и математической физики, 2017, том 57, № 5, с. 1–22 .
 46. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «Научное наследие Карла Фридриха Гауса в развитии современной математики» (л 240-летию со дня рождения), Сборник Трудов  VIIIМеждународной Научной Конференции, Математика. Образование. Культура. Толятти, 26-29 апреля.  Издательсва ТГУ 2017, стр. 6-15.1.   

Riyaziyyata aid kitabları:

 1.  Misir C. Mərdanov “Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в систмах с запаздыванием” Баку. Изд-во “Елм”, 2013, 356 с. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов)
 2. Misir C. Mərdanov , Sabir S. Mirzəyev., Eminağa M. Məmmədov. Elementar riyazuyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar III kitab, Dərs vəsaiti Bakı-2014, 317 s.
 3. Misir C. Mərdanov, “Azərbaycan riyaziyyatının sələfləri”, Moskvanın “Prometey” nəşriyyatı, 2016, 516 səh.( professor Ramiz Aslanovla birgə)
 4. Misir Mərdanov, Sabir Mirzəyev, Şabala Sadıqov. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Oko ofset Nəşriyyat, 294 səh.,2016.

Təhsilə aid kitabları

1. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili: islahatların Ugurlu nəticələri 2009-2010 cu illər, Şərq-Qərb, 2010, (səh 243)”
2. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Nazirləri” Bakı,Şərq-Qərb Nəş-tı, 2010, ( 240 səh.).
3. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi I cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (295 səh.).
4. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi II cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (702 səh.).
5. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi III cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (672 səh.).
6. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi IV cild” Təhsil Nəş-tı, 2012, (910 səh.).
7. Misir C. Mərdanov “Pərvin, Misir Mərdanovla 11 söhbət” Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (190 səh.).

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

 • Sağalan

 • Yeni yoluxan

 • Aktiv xəstə

 • Ölüm halı

 • Test edilib

Faydalı linklər