Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Mirzəzadə İradə Hətəm qızı


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Мирзазаде.И.Х., Гейдарова Н.Г.Интеллектуально-информационная система диагностики и прогноза заболеваний в ургентной терапии на примере  отравления угарным газом. – Материалы 9-й Межд. Междисциплинарная школа-конф. “Современные проблемы науки и образования”  г.Харьков,30 апреля-10 мая, 2009  ст. 215-216
 2. Mirzəzadə.İ.H.,Heydərova N.Q. Urgent terapiyada dioqnostika və proqnozlaşdır-ma sisteminin məlumatlar bazasının yaradılması – AMEA Elmi innoviasiyalar mərkəzi IV elmi-praktiki seminar. Bakı, 15 may 2009 səh. 129-130
 3. Мирзазаде.И.Х., Гейдарова Н.Г.Базы данных интеллектуально-информаци-онной системы диагностики и прогноза заболеваний в ургентной терапии на примере  отравления угарным газом.- Сборник научных трудов III Междуна-родного симпозиума Астрахань, 10-15 сентября 2009 г. ст. 108-115
 4. Mirzəzadə.İ.H.,Dəm qazından zəhərlənmələr üzrə intelektual-informasiya siste-minin işlənməsi – AMEA jur. “Spektral  nəzəriyyə və onun tətbiqləri” “Akademik F.Q.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans”. Bakı. 2010 səh. 176-178
 5. Mirzəzadə.İ.H.,Dəm qazından zəhərlənmələr üzrə intellektual sistemin biliklər bazası – AMEA Aspirantlarının elmi konfransının materialları Bakı 2010 may səh. 125-126
 6. Mirzazadeh.İ.Kh. İntelligent information system of monitoring, diagnosis and prognosis of diseases in urgent therapy using carbon monoxide poisoning as an example – The third international conference “Problems of cybernetics and informatics” Baku 2010. P 332-335
 7. Mirzəzadə.İ.H.,Abdullayeva G.G.Urgent terapiyada dəm qazından zəhərlənmələr üzrə diaqnostika sistemləri – AMEA-nın “Xəbərləri”.Bakı. 2010 səh. 166-172
 8. Мирзазаде.И.Х., Гейдарова Н.Г. Султанова Д.А. Дифференциальная диагнос-тика коматозных состояний при отравлении угарным газом – Материалы 10-й Межд. Междисциплинарная школа-конф. <<Современные проблемы науки и образования>>, г.Харьков,4-10 ноября 2010. ст.289-290
 9. Mirzəzadə.İ.H.Dəm qazından zəhərlənmələr üzrə diaqnostik informasiya sistemi – AMEA “Funksional analiz və onun tətbiqləri” “Akademik Z.İ.Xəlilovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konrans”. Bakı. 12-14 yanvar 2011 səh 275-278
 10. Mirzəzadə.İ.H. “Dəm qazı” diaqnostik intelektual-informasiya sistemi – Azərbaycan Texniki universiteti “Elmi əsərlər” 2011 №1 səh 15-19
 11. Mirzəzadə.İ.H. Dəm qazının  diaqnostik intelektual-informasiya sistemi – AMEA Aspirantlarının elmi konfransının materialları Bakı 2011 səh 23-26
 12. Mirzəzadə.İ.H., Abdullayeva G.G., Nağıyev.R.H. Dəm qazı ilə zəhərlənmənin monitorinq və diaqnostikasının intellektualinformasiya sistemi – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlamlıq” jurnalı səh.115-122  Bakı.2011
 13. Mirzəzadə.İ.H., İmranov.F.B., Nağıyev.R.H.Atmosfer havasının dəm qazından çirklənməsi – Azərbaycan Texniki Universiteti “Elmi Əsərlər” səh. 88-90 Bakı. 2012
 14. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева.Г.Г., Гурбанова.Н.Х.,Гейдарова Н.Г. Интел-лектуальная система диагностики и мониторинга в токсикологии -12-я Меж-дународная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конферен-ция Харьков 2012 ст.226-227
 15. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева.Г.Г., Гурбанова.Н.Х.,Гейдарова Н.Г. Система  диагностики в ургентной терапии ( на примере отравления угарным газом) – Сборник научных трудов IV Международного симпозиума   Астрахань 2012ст.8-11
 16. Mirzəzadə.İ.H., Abdullayeva G.G., Nağıyev.R.H. Dəm qazı ilə zəhərlənmənin monitorinq və diaqnostikasının intelektual-informasiya sistemi – AMEA-nın “Xəbərləri”.  Bakı. 2012 səh. 10-19
 17. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева.Г.Г., Курбанова.Н.Х. Задача организации мониторинга в токсикологии ( на примере отравления угарным газом ) – 13-я Международная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конфе-ренция Одесса 2013  ст. 285-286
 18. Мирзазаде.И.Х. Разработка нейронной сети в диагностике отравлений угарным  газом – İnternational Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics May 29-31, 2013 P.293-294
 19. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева.Г.Г., Имранов Ф.Б. Организация монито-ринга при токсичных отравлениях – International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics May 29-31, 2013 P.240-242
 20. Mirzazadeh.İ.Kh.,Abdullaeva.G.G., Naghizade.U.R., Naghiyev R.H. Intelligent Information System of Diagnosis and Monitoring Application in the emergency medical assistance for Poisonings by Toxic Substances – Journal of Health and  Medical Informatics (JHMI)  ABŞ Los Angeles 2013 Vol.3.,Iss.2.
 21. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева.Г.Г., Курбанова.Н.Х. Интеллектуально-информационная система дифференциальной диагностики при отравлениях токсическими веществами (на примере отравлений угарным газом). Информационные технологии. Москва. 2013. №6
 22. Mirzazadeh.İ.Kh., Nagizade U.R. Development of  Intelligent-information Diagnosis and Monitoring System for Poisonings by Toxic Substances – International medical congress for student and youngs doctors, Baku, May 1-3, 2014
 23. Mirzəzadə.İ.H. Toksiki zəhərlənmələrdə monitorinqin təşkili – “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konf-rans, Bakı, May 15-16, 2014
 24. Мирзазаде.И.Х., Абдуллаева Г.Г., Курбанова Н.Г., Велиева Э.С. Информационно-обучающая система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами со схожей симптоматикой – Сборник научных трудов  IV Международного  научнопрактической конф. “Реализация принципа непрерывности в системе учебных предметов в образовательных учреждениях” Астрахан,  2014 г.
 25. Mirzazadeh.İ.Kh., Abdullayeva G.G., Gurbanova N.H. Information Technologies in Toxicology – Lambert Academic Publishing, Germany, Saarbrücken, 2014
 26. Mirzəzadə.İ.H. Toksiki maddələrlə zəhərlənmələrin monitorinqinin  aparılmasında biostatistikanın tətbiqi – Azərbaycan Texniki Universiteti “Elmi Əsərlər” səh. 59-64
  Bakı. 2014
 27. Mirzəzadə.İ.H., Nağıyev R.H. Nağızadə Ü.R. Toksiki maddələrlə zəhərlənmələrdə monitorinqin təşkili – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlamlıq” jurnalı səh. Bakı. 2014.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər