Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Nağıyev Həsən Əli oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. А.Г.Нагиев, Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев. Корреляции между картографическими данными очертаний морских берегов и вероятностными характеристиками климатического ветра. // АМЕА- nin Məruzələri, N-4, Bakı 2007, səh 10-14.
 2. А.Г. Нагиев, Ф.Б. Имранов, Г.А. Нагиев. Современные трансгрессии берегов Каспия и их связь с фоновыми ветровыми характеристиками региона. // АМЕА- nin Məruzələri. N-5, Bakı 2007, səh 27-32
 3. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Xəzər dənizi sahillərində transqresiya vəziyyətinin ədədi təhlili. // Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın Materialları. Baki-2007, səh. 82.
 4. F.B. İmranov, V.V.Sadixov, H.Ə. Nağıyev. Xəzərin Azərbaycan sektorunda külək intensivliyi spektrinin sahil xətti koordinatlarina nəzərən paylanma funksiyası. // Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın Materialları. Baki-2007, səh.83.
 5. Садыхов В.В., Нагиев Г.А. Управление нелинейными динамическими системами третьего порядка с анимационным представлением графических образов в пространстве состояний. // Azərbaycanda televiziyanın  50, radionun 80 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Texniki konfransın Materialları. Bakı-2007, S. 412-415.
 6. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Reaktor- regenerator sistemləri riyazi modellərində S şəkilli van-Herden asılılığının mövcudluğu haqqinda. // SDU-nun ELMİ XƏBƏRLƏRİ Sumqayıt-2008, N-1, səh 22-27.
 7. Nağıyev H. Ə. Reaktor- regenerator sistemləri riyazi  modellərində S-şəkilli Van-Herden asılılığının   mövcudluğu haqqında.  // Aspirantlarin  elmi konfransı, Bakı,  2010, S. 121-125.
 8. Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А. Качественное исследование тепловой динамики реакционно-регенерационных систем с циркулирующим катализатором в трехмерном пространстве состояний. // Известия. Вуз.-ов  «Химия и химическая технология»,  г. Иваново, 2011, T. 54, №1, стр. 95-100
 9. Нагиев А.Г., Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А. Многолистовый фазовый стереопортрет трехмерной динамической системы и визуализация процесса управления объектами с множественностью стационарных состояний. //  г.Рига,  «Автоматика и вычислительная техника», №1, 2011, стр.18-29.
 10. Nağıyev H.Ə. Vizual idarəetmə konsepsiyasi ilə əlaqədar dinamik sistemlərin cari koordinatlarinin  faza fəzasinin bir cazibə sahəsindən digərinə köçürülmə məsələsi. // “Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri”, cild 13, № 3, 2013, S. 66-68.
 11. А.Г.Нагиев, Ф.Б.Имранов, Г. А.Нагиев. Об отделимости пространства входов систем с множественностью аттракторов по качественно однотипным фазовым портретам и решение задачи аппроксимации. // AMEA Xəbərləri. İnformatika və idarəetmə problemləri. Bakı 2013, cild XXXIII, № 6. səh. 132-138.
 12. Имранов Ф.Б.,Садыхов В.В, Абдуллаев А, Абдуллаев А, Нагиев Г.А. Об одном алгоритме обработки магнитотеллурических сигналов и построение годографов.  // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 летию со дня рождения Гейдара Алиева”. Баку 2013, стр. 237-238.
 13. F. B. İmranov, H. Ə. Nağıyev. Dinamik sistemlərin stasionar vəziyyətlərinin coxsaylılığı və geniş diapazonda idarəetmə problemi. // “AMEA Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. RMİ-nin 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.” Bakı 2014, səh 187-189.
 14. Nağıyev H.Ə. Reaktor- regenerator сисtemlərinin idarəetmə yönümlü riyazi modeli.// Akademik M. F. Nağıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2008, S.313
 15. Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев Управление нелинейными системами в пространстве фазовых  координат с меняющейся метрикой. //Материалы Международного симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» г. Нальчик- 2008, С. 72-73.
 16. İmranov F.B., Nağıyev Ə.H. Qapalı səthlərin 3D qrafik təsvirinin üç ölçülü düyün nöqtələri matrisi əsasında qurulması. // AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş konfrans. Baki-2009, səh 167-168.
 17. Nağıyev H.Ə.  Neft krekinqi sənaye qurğusunun termiki rejimlərində qəzaya aparan dinamikanın erkən aşkar edilmə məsələsinə dair. // AMEA Aspirantların elmi konfransı. 2009, səh. 88-89.
 18. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Üç ölçülü dinamiki sistemin faza stereo portreti və qeyri xətti obyektlərin idarə olunma prosesinin vizuallaşdırılması. // Spektral nəzəriyyə və onun tədbiqləri Akademik F.Q. Maqsudovun 80 illik yubileyinə həcr olunmuş Beynəlxalq konfrans. Bakı-2010,  səh. 184-185.
 19. Nagiyev A.G., İmranov F.B., Nagiyev G.A. Multipage phase stereo a portrait of three-imensional dynamic system and visualisation of process of the control by movement. // PCI-2010, The third international conference problems of cybernetics and informatics. Bakı-2010,  səh. 77-81.
 20. Nagiyev H.A. Dynamic systems with multiplicity of stationary state and strategy of highly steady control. // AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, Bakı, 2011, cild XXXV, səh.117-125
 21. Nagiev A. G., İmranov F.B., Nagiev G. A. Separability of the parameter space of dynamical systems in terms of types of phase portraits // IV International conference “Problems of cybernetics and informatics” PCİ-2012, V.3, Baku, P.119-121.
 22. Нагиев Г.А. Об одном эффективном методе построение фазовых портретов в трехмерных динамических систем. // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 лет со дня рождения Гейдара Алиева”. Баку 2013, стр. 296-299
 23. Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А., Магсудова Т.И. Стереографическое отображение трехмерных объектов посредством функции “view”в среде програмирования Matlab. // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 лет со дня рождения Гейдара Алиева «Баку 2013, стр.287-289.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər