Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Talıblı Lətif Xəlil oğlu


Əsas elmi nailiyyətləri               

 1. Xətti və qeyri-xətti özlü elastiklik nəzəriyyəsinin ümumi kvazistatik məsələlərinin səmərəli həlli üsulları verilmişdir;
 2. İxtiyari həndəsi ölçülü cismlərin aqressiv mühitdə korroziyadan dağılma vaxtını proqnozlaşdıran nəzəri eksperimental üsul hazırlanmışdır.
 3. A.A.İlyuşinin aproksimasiya metodunda istifadə olunan eksperimental  və
 4. funksiyalarının dəqiq analitik istifadələri tapılmışdır.
 5. Bərk yanacaqla işləyən raketlərin temperaturun dinamik təsiri altında təhlükəsiz işləməsinin şərtləri çıxarılmışdır.
 6. İrsi elastik materialların mexaniki xassələrinə temperaturun təsirini nəzərə alan keyfiyyətcə yeni üsul təklif edilmişdir ki, bu da qeyri izotermik məsələlərin həllini uyğun izotermik məsələnin həllinə gətirən teorem isbat etməyə imkan vermişdir.
 7. İrsi elastiki plastik xassəli materiallardan hazırlanmış konstruksiyaların ixtiyari qüvvə və temperatur yüklənmələrində deformasiyasının və dağılmasının səmərəli nəzəriyyələri hazırlanmışdır.
 8. Natur konstruksiyaların uzunmüddıtli dağılma prosesini model konstruksiyalar üzərində modelləşdirməyə imkan verən üsul verilmişdir.
 9. Laplas, Laplas-Karson, Furye təsvirləri (çevirmələri) verilən funksiyanın özünün (orijinal-funksiyanın) tapılmasının sadə təqribi analitik üsulu verilmişdir.
 10. Qeyri requlyar (təsadüfi) dalğaların səmərəli spektral nəzəriyyəsi hazırlanmışdır ki, bu da dəniz dalğalarının istənilən dərinlikdə təzyiqini və digər parametrlərini tapmaq imkanı verilmişdir.
 11. İstismar zamanı təsadüfi yükləmələrə məruz qalan dəniz və quru qurğularının xidmət müddətini proqnozlaşdırmağa imkan verən formullar verilmişdir.
 12. İrsi (özlü) elastiki cisimlərin uzunmüddətli möhkəmlik və elastikiplastik cisimlərin yorğunluq möhkəmliyinin səmərəli nəzəriyyələri hazırlanmışdır.

12. Uçan aparatların uçuş zamanı səthlərində baş verən buzlaşma prosesinin riyazi modeli qurulmuşdur.

 

Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1.  Nonlinear theory of thermal stresses in viscoelastic bodies // Mechanics of Composite Materials. 1983. Vol.19. №4, p.419-425;
  2. 2. Deformation of a viscoelastic cylinder fastened to a housing under non-isothermal dynamic loading // PMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics – Engl.Tr. Vol. 54, № 1. pp.74-82. 1990;
  3. 3. К вопросу деформирования и разрушения вязкоупругих тел при наличии температурного поля // Изв. АН СССР. Механика Твердого Тела, 1990, №2. С.127-139;
  4. 4. Modeling of fatique fracture under stationary stochastic loading conditions // Applied Mathematics and Computation, 2007, vol. 184. p.874-879;
  5. 5. Boussinesq`s viscoelastic problem on normal concentrated force on a half-space surface // Mechanics of Time – Depend Materials, 2010, vol.14 № 3 p.253-259.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər