Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində fəaliyyət göstərən və neft-qaz, neft-kimya sənayesi ilə bağlı aktual və müasir elmi problemlərin həlli ilə məşğul olan alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2013-cü il üçün keçirilmiş müsabiqədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri 4 (dörd) layihənin qalibi olmuşlar.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində fəaliyyət göstərən və neft-qaz, neft-kimya sənayesi ilə bağlı aktual və müasir elmi problemlərin həlli ilə məşğul olan alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2013-cü il üçün keçirilmiş müsabiqədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri 4 (dörd) layihənin qalibi olmuşlar:

  1. Böyük dərinliklərdə yerləşən mürəkkəb geoloji-fiziki xüsusiyyətlərə malik karbohidrogen yataqlarında neftveriminin artırılması üçün yeni üsulların hazırlanmasının elmi əsasları.

Rəhbər:  akad. Akif Hacıyev     Məbləğ: 90 000

  1. Riyazi statistika üsulları ilə quyuların optimal iş rejimlərinin operativ təyini üçün proqram təminatı.

Rəhbər:   prof. Qabil Əliyev     Məbləğ: 90 000

  1. İkiqat gizli laya malik neyron şəbəkələrin neft hasilatının optimallaşdırılması məsələlərində rolu.

Rəhbər:   f-r.e.n., dos. Vüqar İsmayılov     Məbləğ:  12 000

  1. Neftqazçıxarmada və daşınmada istifadə olunan konstruksiya elementlərinin möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi və konstruksiyanın optimal variantının seçilməsi.

Rəhbər: prof. Vaqif  Hacıyev     Məbləğ: 80 000
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2013-cü ilin “Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci müsabiqəsində” Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun gənc alimləri 2 (iki) layihənin qalibi olmuşlar:

  1. Xüsusi törəməli parabolik və elliptik tipli tənliklər üçün bəzi yeni aradan qaldırıla bilən məxsusiyyət məsələləri.

Rəhbər:  f-r.e.n. Vəfa Məmmədova     Məbləğ: 9000

  1. Çəkili Smirnov siniflərində Faber çoxhədlilərindən ibarət bazislər.

Rəhbər:  f-r.e.n. Sadıqova Səbinə      Məbləğ: 5000

Faydalı linklər