Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “İnvariantlar və müəyyən məsələlərin həlli” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib.


Seminarda  “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Nihan Əliyev məruzə edib.
Məruzədə müxtəlif törəmələr və onların invariantları haqqında danışılıb. Bu törəmələrlə əlaqədar müəyyən sinif tənliklər üçün məsələlərin həlli üşün analitik ifadələr alınıb. Məqsəd ixtiyari tənlik üçün qoyulmuş sərhəd məsələsini nüvəsində sinqulyarlığı zəif olan ikinci növ Fredholm tipli inteqral tənliyə gətirmək olub.

Faydalı linklər