Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi


Elastiklik_ve_plastiklik_ne

Struktur bölmənin rəhbəri: : Vaqif Camal oglu Hacıyev
Fikika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.
Tel: (+994 12) 3238933
E-mail: [email protected][email protected]
İşçilərin ümumi sayı: 10
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Elastik, özlü-elastik və elastik-plastik konstruksiya elementlərinin möhkəmlik, dayanıqlıq və rəqsi hərəkətlərinin tədqiqi.
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
 • Başlanğıc gərginlikli elastik plastik konstruksiya elementlərinin dayanıqlıq nəzəriyyəsi qurulmuşdur. Əsas əlaqələr və diferensial tənliklər çıxarılmışdır və həll metodları qurulmuşdur.
 • Dartılmaya və sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən materiallardan hazırlanmış tir, lövhə və qabıqların dayanıqlığı tam öyrənilmişdir.
 • Elastik plastik lövhələrin mürəkkəb yükləmədə dayanıqlıq nəzəriyyəsi tədqiq olunub və konkret məsələlər həll olunmuşdur.
 • Qeyri bircins ortotrop lövhə və qabıqların dayanıqlığı və rəqsi hərəkətləri məsələləri, xarici müqaviməti nəzərə almaqla həll olunmuşdur.
 • Müstəvi tirlər ortotrop dairəvi membranlar, açıq və qapalı profilli mütləq çevik olan fırlanma örtüklərinin oxa nəzərən simmetrik böyük (vahid və daha böyük tərtibdə) deformasiyadan sonrakı qalınlığa və orta səthin formasına nəzərən müxtəlif tərs məsələləri tədqiq edilmiş və bunlardan bir çoxlarının parametrik şəkildə analitik həlləri alınmışdır.
 • Bütöv mühit mexanikası çərçivəsində, özlü elastik cisim və konstruksiya elementlərinin (çubuq, lövhə, örtük) sərbəst, məcburi, parametrik və avto rəqslər üçün dayanıqlıq flatter, divergensiya həll metodları ümumiləşdirilmişdir.
 • Plastik materialdan hazırlanmış qabıq və lövhələrin optimallaşdırma məsələləri üçün nəzəriyyə qurulmuş, praktiki əhəmiyyətli məsələlər həll edilmişdir.
 • Düzbucaqlı prizmalarda və silindrlərdə qeyri-stasionar dalğaların yayılması prosesinin tədqiqi.
 • •Düzbucaqlı prizmalarda və silindrlərdə qeyri-stasionar dalğaların yayılması prosesinin tədqiqi.

 

Problemlərə uyğun çapdan çıxmış əsərlər:
 • Nəşrlər – 2017
 • Nəşrlər – 2016
 • Nəşrlər – 2015
 • Nəşrlər – 2014
 • В.Д. Гаджиев. Некоторые задачи устойчивости пластин и оболочек при наличии начальных напряжений. Труды XIV всесоюзной конф. по теории оболочек и пластин. М. Наука, 1966.
 • В.Д. Гаджиев. Влияние истории нагружения на устойчивость и закритическое поведение элементов конструкции. Всесоюз. Ситоз. « Устойчивость в механике деформ., твердого тела», Калинин, 1986.
 • В.Д. Гаджиев. Об устойчивости и колебании гибких неоднородных пластин и оболочек. ВКН. «Труды XV ВК по теории пластин и оболочек », Казан, 1989.
 • V.D. Haciyev. On stability of the non homogeneous elastic plastic plate under redial compression. Processediss of the Baku international congres. E.E.E. Baku. 2002.
 • V.D. Haciyev. Stability of continuously nonhomogencos orthotropic rectangular plate under in plane compressions. International symposium on engineering and architectural sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. 2009 Turkey, p.74.
 • В.Д. Гаджиев, Г.М. Гасымов. О потери устойчивости и собственной колебании неоднородной цилиндрической оболочки кругового поперечного сечения. Известия НАНА, 2011, №1.
 • И.С. Мамедов. Напряженное состояние кольцеобразной мембраны при больших деформациях. Инж. журн. ФН СССР, 1969, Е.5, вып.5, с. 927-935.
 • Т.Ю. Зейналова., Шестериков С.А., Малинин Н.И. Gриложения теории устойчивости при ползучести к полимерным материалам. Издательство «Зинатие» АН Латв. ССР «Механика полимеров» №1, 1972 г. с. 98-104.
 • X.İ.Musayev Yatıq örtüklərdə sistem tənliyin həlli üsulu. Elmi əsərlər. Fundamental əsərlər. Texniki Universitet. 2013, №1, səh.87-89.
 • V.D. Haciyev. Effect of the two-parameter elastic foundation on the critical parameters of nonhomeceneous orthotropic shells. International journal of structural stability and Dynamics. Vol.12. N: 5 (2012), 1250041 (24) pages.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər