Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Riyazi analiz şöbəsi


Riyazi_analiz

Struktur bölmənin rəhbəri: Vaqif Sabir oğlu Quliyev
AMEA-nın mübir üzvi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Tel: (+994 12) 539 75 79
E-mail: [email protected][email protected]
İşçilərin ümumi sayi: 16
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Maksimal, kəsr-maksimal operatorların, potensial tipli inteqral operatorların, sinqulyar inteqral operatorların, Hardi tipli inteqral operatorların, çoxölçülü həndəsi orta operatorun və Bessel, Laqer, Dankl, Qeqenbauer və bu kimi diferensial operatorların doğurduğu sürüşməyə bağlı operatorların müxtəlif funksional fəzalarda tədqiqi; Dəyişən dərəcəli Lebeq və Morri fəzalarının müxtəlif xassələrinin öyrənilməsi; Maksimal, potensial tipli inteqral və sinqulyar inteqral operatorların ümumiləşmiş Orliç-Morri, həmçinin dəyişən dərəcəli Lebeq və Morri fəzalarında tədqiqi; Lokal tipli Morri fəzalarında həqiqi analizin inteqral operatorlarının tədqiqi;
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:

Həqiqi analizin inteqral operatorlarının, o cümlədən, maksimal, kəsr-maksimal operatorların, potensial tipli inteqral operatorların, sinqulyar inteqral operatorların, Hardi tipli inteqral operatorların, çoxölçülü həndəsi orta operatorun və Bessel, Laqer, Dankl, Qeqenbauer və bu kimi diferensial operatorlarının doğurduğu sürüşməyə bağlı operatorların müxtəlif funksional fəzalarda məhdudluğu araşdırılmışdır. Dəyişən dərəcəli Lebeq və Morri fəzalarının müxtəlif xassələri öyrənilmişdir. Maksimal, potensial tipli inteqral və sinqulyar inteqral operatorların dəyişən dərəcəli Lebeq və Morri fəzalarında məhdudluğu araşdırılmışdır. Lokal tipli Morri fəzalarında həqiqi analizin inteqral operatorlarının məhdudluğu üçün parametrlər üzərinə zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır. Alınmış nəticələr elliptik və parabolik tip tənliklərin ümumiləşmiş Morri fəzalarında həllərinin requlyarlığı və aprior qiymətləndirilməsi məsələlərinə tətbiq edilmişdir. Müəyyən sinif adi diferensial tənliklərin dəyişən dərəcəli Lebeq və çəkili Lebeq fəzalarında həll olunması məsələsi öyrənilmişdir.

Yeni lokal Morri-Lorentz fəzaları daxil edilmiş, bu fəzalarda müəyyən daxilolma teoremləri alınmışdır. Bu fəzaların klassik Morri fəzaları ilə bağlılığı olmadığı və parametrlərin müəyyən aralığında bu fəzaların Marsinkeviç fəzaları ilə üst-üstə düşdüyü göstərilmişdir. Maksimal, kəsr-maksimal operatorların, potensial operatorun və sinqulyar inteqral operatorların lokal Morri-Lorentz fəzalarında məhdudluğu araşdırılmışdır.

Ümumiləşmiş Morri tipli fəzalarda inteqral operatorların mıhdudluğu üçün alınmış nəticələrin elliptic və parabolik tipli diferensial tənliklərin həllərinin requlyarlığı məsələlərinə tətbiqi verilmişdir.

Xətti-müsbət operatorlar ardıcıllığı vasitəsilə məhdud oblastlarda təyin olunmuş analitik funksiyalar üçün statistik approksimasiya meyarları alınmışdır. Funksiyaların Bernşteyn-Xlodovski polinomları və Sas operatorları ilə yaxınlaşdırılması zamanı yaxınlaşma sürətinin tərtibi tapılmışdır.

Doktorantların elmi işi: K.e.iş. Qədimova L.Ş və şöbənin dissertantı Muradova Ş.Ə. riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə etmişlər.
Şöbənin dissertantı Əliyeva L.R. riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Müdafiə Şurasına dissertasiya işini təqdim etmişdir.
Problemlərə uyğun çapdan çıxmış əsərlər:

1. V.S. Guliyev, L. Softova, Generalized Morrey regularity for parabolic equations with discontinuity data, accepted in Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 57 (2) 2014, 1-23.(Impact Factor – 0.679).2. V.S. Guliyev, T. Karaman, R.Ch.Mustafayev, A. Serbetci, Commutators of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces, Cze-choslovak Mathematical Journal, vol. 64(139), No.2, 2014, 1-22.  (Impact Factor – 0.300)

3. V.S. Guliyev, A. Akbulut,  M. Dziri, Weighted norm inequalities for the g-Littlewood-Paley operators associated with Laplace-Bessel differential operators, Mathematical Inequalities and Applications, vol. 17, no. 1 (2014), 317-333. (Impact Factor – 0.588)

4. Y. Sawano, H. Tanaka, V.S. Guliyev, H. Gunawan, Morrey spaces and related function spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 710542, 2 pages   (Impact Factor – 0.500)

http://www.hindawi.com/journals/jfs/aip/867192/

5. V.S. Guliyev, T. Karaman, A. Serbetci, Boundedness of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operators on generalized weighted Morrey spaces. Scienti c Annals of “Al.I. Cuza” University of Iasi, vol. LX, 2014, f.1, 227-244.  ~~~ DOI: 10.2478/aicu-2013-0009.

6. V.S. Guliyev, F. Deringoz, Stefan Samko, Boundedness of maximal and singular operators on generalized Orlicz-Morrey spaces, Operator Theory: Advances and Applications, Vol. 242, 2014, 139-158.

7. V.S. Guliyev, F. Deringoz, On the Riesz potential and its commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 617414, 11 pages.

(Impact Factor – 0.500)

8. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Y. Sawano, Boundedness of Intrinsic Square Functions and their Commutators on Generalized Weighted Orlicz-Morrey Spaces, Banach Journal of Mathematical Analysis, vol. 9, issue 2, 2015, 1-21.  (Impact Factor – 0.407)

9. V.S. Guliyev, F.Ch. Alizadeh, Multilinear commutators of Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 710542, 9 pages.  (Impact Factor – 0.500)

10. V.S. Guliyev, F. Deringoz, J.J. Hasanov, -admissible singular operators and their commutators on vanishing generalized Orlicz-Morrey spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:143. (Impact Factor – 0.820)

11. V.S. Guliyev, F. Deringoz, Boundedness of fractional maximal operator and its commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces. Complex Analysis and Operator Theory, 2014, 1-24.     (Impact Factor – 0.404)

12. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Commutators of Intrinsic Square Functions on Vector-valued Generalized Weighted Morrey Spaces.

Journal of Inequalities and Applications, 2014, 1-22. (Impact Factor – 0.820)

13. J.J. Hasanov, -Admissible sublinear singular operators and generalized Orlicz-Morrey spaces. Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 505237, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/505237

14. Yasin Y. Guliyev, Javanshir J. Hasanov, The boundedness of modi_ed B -Riesz potential in  weighted B -Morrey spaces. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, no. 3(59), 2014, s.30-36.

15. Р.А. Бандалиев. О структурных свойствах весового пространства  для . Матем. заметки, т.95, no 4, 2014,  492-506.

16. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Higher order commutators of vector-valued intrinsic square functions on vector-valued generalized weighted Morrey spaces. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 4, no. 2 (2014), 64-85.

17. V.S. Guliyev, Zhijian Wu, Ying Xiao, Morrey type Banach spaces, maximal operator and Fourier multipliers. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb.vol.40, no.1(2014), 3-13.

18. V.S. Guliyev, F.A. Isayev, Z.V. Safarov, Two-weighted inequality for p admissible Bk,n singular operators in weighted Lebesgue spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb.vol.40, no.1(2014), 122-146.

19. V.S. Guliyev, K.R. Rahimova, M.N. Omarova, Commutators of Intrinsic Square Functions on Vector-valued Generalized Morrey Spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 34 (2014), no. 4, Mathematics and Mechanics, 1-18.

20. R.A. Bandaliyev, A.H. Isayev, Two weighted inequality for certain sublinear operator in weighted Musielak-Orlicz spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., vol. XV (XLVIII) 2014, 1-15.

21. F.A. Isayev, Z. V. Safarov, Weighted inequality for some sublinear operators associated with the Laplace-Bessel differential operators. News of Pedagogical Univ., no 4, 2013, 19-24

22. J.J. Hasanov, Hardy-Littlewood-Stein-Weiss inequality in the variable exponent Morrey spaces. Proc. of Nat. Acad. Sci. of Azerb., 2013, v. XXXIX(XLVII),  47-62.

23. R.A. Bandaliyev, Corrections to the paper “The boundedness of certain sublinear operator in the weighted variable Lebesgue spaces“.  Czechoslovak Math. Journal,  v. 63, no 4, 2013, 1149-1152. (Impact Factor – 0.300).

24. R.A. Bandaliyev, On Hardy-type inequalities in weighted variable exponent spaces  for  . Eurasian Math. Journal, v. 4, no 4, 2013, 5-16.

25. R.A. Bandaliyev, Criteria of two-weighted inequalities for multidimensional Hardy type operator in weighted Musielak-Orlicz spaces and some application. Math. Stat. v. 1, no 3, 2013, 144-156.

26. R.A. Bandaliyev, On one weighted inequalities for convolution type operator. Hacet. J. Math. Stat. 42 (2013), no. 3, 199–210.

27. R.A. Bandaliyev, Application of multidimensional Hardy operator and its connection with a certain nonlinear differential equation in weighted variable Lebesgue spaces. Ann. Funct. Anal. 4 (2013), no. 2, 118–130.

28. V.S. Guliyev, F.A. Isayev, The two-weighted inequalities for sublinear operators generated by B singular integrals in weighted Lebesgue spaces, Acta Applicandae Mathematicae, 127 (1), 2013, 1-16.  (Impact Factor – 0.899)

29. A. Akbulut, V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces. Complex variables and elliptic equations, 58 (02) 2013, 259-280.   (Impact Factor – 0.530)

30. V.S. Guliyev, J. Hasanov, S. Samko, Maximal, potential and singular operators in the local “complementary” variable exponent Morrey type spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 401 (1) 2013, 72-84.   (Impact Factor – 1.001)

31. V.S. Guliyev, P. Shukurov, On the boundedness of the fractional maximal operator, Riesz potential and their commutators in gene-ralized Morrey spaces, Advances in Harmonic Analysis and Operator Theory, The Stefan Samko Anniversary, Vol. 229, 2013, 175-194.

32. V.S. Guliyev, A. Eroglu, Y.Y.Mammadov, Riesz potential on the Heisenberg group and generalized Morrey spaces, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 189, No. 3, March, 2013, 365-382.          (Impact Factor – 0.260)

33. V.S. Guliyev, L. Softova, Global regularity in generalized weighted Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients, Potential Analysis, 38 (3) 2013, 843-862.  (Impact Factor – 0.943).

34. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov, Boundedness of fractional maximal operators on generalized Morrey space in Heisenberg group, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 44, Issue 2, April 2013, 185-202. .(Impact Factor – 0.294)

35. V.S. Guliyev, A. Akbulut, Y.Y. Mammadov, Boundedness of fractional maximal operator and their higher commutators in generalized Morrey space in Carnot groups, Acta Mathematica Scientia, 2013, 33 B (5): 1329-1346.  (Impact Factor – 0.213)

36. V.S. Guliyev, C. Aykol, A. Serbetci, Local Morrey-Lorentz spaces and the boundedness of maximal operator in these spaces, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:346.          (Impact Factor – 0.820)

37. V.S. Guliyev, Y. Sawano, Linear and sublinear operators on Generalized Morrey spaces with non-doubling measures, Publicationes Mathematicae Debrecen, vol. 83, 2013, no. 3, 303-327.     (Impact Factor – 0.360).

38. V.S. Guliyev, Stefan Samko, Maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces on unbounded sets, Journal of Mathematical Sciences, 2013, vol. 193, No. 2, 228-248.      (Impact Factor – 0.260)

39. V.S. Guliyev, C. Aykol, A. Serbetci, O’Neil inequality for Hankel convolution operator and some applications, Eurasian Mathematical Journal 4 (3) 2013, 8-19.  (Impact Factor – 0.328)

40. V.S. Guliyev, A. Akbulut,  Sh.A. Muradova, On boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces, Eurasian Mathematical Journal 4 (1) 2013, 7-20.

(Impact Factor – 0.328)

41. V.S. Guliyev, Generalized local Morrey spaces and fractional integral operators with rough kernel, Journal of Mathematical Sciences, 2013, vol. 193, No. 2, 211-227. (Impact Factor – 0.260).

42.  V.S. Guliyev, K. Rahimova, Parabolic fractional integral operator in modified parabolic Morrey spaces, Proc. Razmadze Mathematical Institute, vol. 163, 2013, 85-106. (Impact Factor– 0.120)

43. V.S. Guliyev, Local generalized Morrey spaces and singular integrals with rough kernel.  Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 3, no. 2 (2013), 79-94.

44. V.S. Guliyev, A.S. Balakishiyev, Parabolic fractional integral operators with rough kernel in parabolic generalized Morrey spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. 38 (2013), 47-56.

45. V.S. Guliyev,  Parviz Shukurov, Commutators of Intrinsic Square Functions on Generalized Morrey Spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., vol. 39, 2013, 33-46.

46. V.S. Guliyev, N. Garakhanova and I. Ekincioglu, Pointwise and integral estimates for the fractional integrals on the Laguerre hypergroup. Mathematical Inequalities and Applications, 12 (3) 2012, 513-524.  (Impact Factor – 0.588)

47. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Boundedness of parametric Marcinkiewicz integral operator and their commutators on generalized Morrey spaces. Georgian Mathematical Journal, vol. 19 (2012), 195-208. (Impact Factor – 0.253)

48. A. Akbulut, V.S. Guliyev, R. Mustafayev, On the boundedness of the maximal operator and singular integral operators in generalized Morrey spaces. Mathematica Bohemica, 137 (1) 2012, 27-43. (Impact Factor – 0.300)

49. V.S.Guliyev, Y.Y.Mammadov, Riesz potential on the Heisenberg group and modified Morrey spaces. Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 20 (1) 2012, 189-212.

50. V.S. Guliyev, Parviz Shukurov, Adams type result for sublinear operators generated by Riesz potentials on generalized Morrey spaces. Transactions of NAS of Azerbaijan, 32 (1) 2012, 61-70.

51. V.S. Guliyev, T.S. Gadjiev, S.S. Aliyev, Interior estimates in generalized Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients. Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 68 (6) 2012, 3-10.

52. V.S. Guliyev, K.R. Rahimova, Parabolic fractional maximal operator in parabolic generalized Morrey spaces. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2012, vol. 37 (XLV), pp. 61-76.

53. R.A. Bandaliyev, Embedding between variable exponent Lebesgue spaces with measures. Azerb. J. Math. 2 (2012), no. 1, 119–126.

54. R.A. Bandaliyev, K.K. Omarova, Two-weight norm inequalities for certain singular integrals. Taiwanese. J. Math. 16 (2012), no. 2, 713–732.

55. F.A. Isayev, V.Z. Safarov, Weighted inequality for singular integrals in Lebesgue spaces, associated with the Laplace-Bessel differential operators, Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., 36 (2012), 61-68.

56. A.D. Gadjiev, V.S. Guliyev, A. Serbetci and E. V. Guliyev, The Stein-Weiss type inequality for B-Riesz potentials. Journal of Mathematical Inequalities, 5 (2011), no. 1, 87-106. (Impact Factor – 0.704)

57. V.I. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, Boundedness of the Riesz potential in local Morrey-type spaces. Potential Analysis, 35 (2011), no. 1, 67-87.  (Impact Factor – 0.943)

58. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, T. Karaman, P. Shukurov, Boundedness of sublinear operators and commutators on generalized Morrey spaces. Integral Equations and Operator Theory, 71 (3)  (2011), 327-355.  (Impact Factor – 0.713)

59.  V.S. Guliyev and R. Mustafayev, Boundedness of the anisotropic maximal and anisotropic singular integral operators in generalized Morrey spaces. Acta Mathematica Sinica-English series, 27 (12), 2011, 2361-2370.   (Impact Factor – 0.480)

60. V.S. Guliyev, A. Serbetci and I. Ekincioglu,  On the boundedness of the anisotropic potentials with rough kernels associated with the Laplace-Bessel diffeerential operator in the Lorentz spaces. Integral Transforms and Special Functions, 22 (12) 2011, 919-935. (Impact Factor – 0.730)

61. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Yusuf Zeren, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the Riesz potential in modified Morrey spaces. Journal of Mathematical Inequalities, 5 (4) 2011, 491-506.   (Impact Factor – 0.704)

62. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, T. Karaman, Boundedness of commutator of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund

operators on generalized Morrey spaces. Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Art. ID 356041, 18 pp. (Impact Factor – 1.102)

63. V.S. Guliyev, A. Serbetci, Ali Akbulut, Y.Y. Mammadov, Besov and Lizorkin-Triebel spaces for the multidimensional Fourier-Bessel transform. Eurasian Mathematical Journals, 2 (3) 2011, 42-66.

(Impact Factor – 0.328)

64. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Boundedness of sublinear operators and commutators on generalized Morrey spaces, Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (1) 2011, 3-11.

65. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, On the boundedness of anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces,

Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (3) 2011, 3-13.

66. V.S. Guliyev, P. Shukurov, Boundedness of sublinear operators and commutators generated by Riesz potentials on generalized Morrey spaces, Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (4) 2011, 3-11.

67. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Parabolic fractional maximal operator in parabolic local Morrey-type spaces, Transactions of NAS of Azerbaijan, 31 (4) 2011, 59-72.

68. R.A. Bandaliyev, K.K. Omarova, Embeddings between variable Lebesgue spaces with measures. Adv. Appl. Math. Sci. 10 (2011), no. 6, 617–625.

69.  V.I. Burenkov, V.S. Guliyev, A. Serbetci and T.V. Tararyakova, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of genuine singular integral operators in local Morrey-type spacesEurasian Mathematical Journal, 1  (2010), no. 1,  32-53. (Impact Factor – 0.328)

70.  V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Stein-Weiss type inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications. Complex variables and elliptic equations, 55 (2010), Issue 8 – 10, 847-863.  (Impact Factor – 0.500)

71.  V.S. Guliyev and Y.Y. Mamedov, (L p , L q ) boundedness of the fractional maximal operator associated with the Dunkl operator on the real line. Integral Transforms and Special Functions, 21 (2010), Issue 8, 629-639. (Impact Factor – 0.730)

72. V. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R. Mustafayev, Boundedness of the fractional maximal operator in local Morrey-type spaces. Complex variables and elliptic equations, 55 (2010), no. 8-10, 739-758.   (Impact Factor – 0.500)

73.  V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko,  Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces. Mathematica Scandinavica, 197 (2010), Issue 2, 285-304.   (Impact Factor – 0.521)

74.  V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko,  Boundedness of the maximal, potential and singular integral operators in the generalized variable exponent Morrey type spaces. Journal of Mathematical Sciences,  170 (2010), no. 4, 423-443.  (Impact Factor – 0.260)

75. R.A. Bandaliyev, The boundedness of multidimensional Hardy operators in weighted variable Lebesgue spaces. Lith. Math. J. 50 (2010), no. 3, 249–259.

76. R.A. Bandaliyev, The boundedness of certain sublinear operator in the weighted variable Lebesgue spaces. Czechoslovak Math. Journal 60(135) (2010), no. 2, 327–337.

77. Y.Y. Guliyev, J.J. Hasanov and I. Ekincioglu, On limiting case of the Sobolev theorem for B-Riesz potential in modified B-Morrey spaces. Complex Var. Elliptic Equ. 55 (2010), no. 8-10, 865-873.  (Impact Factor – 0.500)

78.  V.S. Guliyev and Y.Y. Mammadov,  On fractional maximal function and fractional integral associated with the Dunkl operator on the real line. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (2009), Issue 1, 449-459.  (Impact Factor – 1.001)

79.  V.S. Guliyev, N.N. Garakhanova,   Sobolev-Ilyin theorem for B-Riesz potentials. Siberian Mathematical Journal, 50 (2009), 1, 49-59.  (Impact Factor – 0.285)

80. V.I. Burenkov, V.S. Guliyev,    Necessary  and  sufficient  condi-tions for boundedness of the Riesz potential in the local Morrey-type spaces, Potential Analysis, 30 (2009), no. 3, 211-249. (Impact Factor – 0.943)

81.  V.S. Guliyev, Two-weight  inequalities  for  singular  integral  operators satisfying a variant of Hormander condition. Journal of Function spaces and applications, 7 (2009), no. 1, 43-59. (Impact Factor – 0.500)

82.  V.S. Guliyev, J. Hasanov, Yusuf Zeren, On limiting case for boundedness of the B-Riesz potential in the B-Morrey spaces. Analysis Mathematica, 35 (2009), no. 2, 87-97.  (Impact Factor – 0.333)

83.  V.S. Guliyev, A. Serbetci, E. Guner and S. Balci,   Meda inequa-lity for  rearrangements  of  the  convolution  on  the  Heisenberg  group  and some applications. Journal of Inequalities and Applica-tions, Volume 2009 (2009), Article ID 864191, 13 pages. (Impact Factor – 0.820)

84.  V.S. Guliyev and Y.Y. Mamedov,  Pointwise and integral esti-mates for the Riesz potentials associated with the Dunkl operator on the real line. Indian Journal of Mathematics, 51 (2009),  2, 239-254.    (Impact Factor – 0.274)

85.  V.S. Guliyev, Zhijian Wu, Strong type estimates and Carleson measures for  weighted  Besov-Lipschitz  spacesProceedings  ISAAC  07,  Vol.  I, 2009, 132-141.

86.  V.S. Guliyev, Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized Morrey spaces. Journal of inequalities and applications, Volume 2009, Article ID 503948, 20 pages.   (Impact Factor – 0.820)

87. Y.Y. Guliyev, J.J. Hasanov, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of B-Riesz potential in modified B-Morrey spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 29 (2009), no. 4, Mathematics and Mechanics, 89-100.

88. V.S. Guliyev, J.J. Hasanov, Y. Zeren,  On the limiting case for boundedness of the B-Riesz potential in B-Morrey spaces. Anal. Math.  35 (2009), no. 2, 87-97.

89. A.E.Abdullayeva A.N.Məmmədova. Approxmation  theorems for Bernstein-Chlodovsky and generalized Szaszoperator.  Advances and Applications in Mathematical Sciences/. Vol.12.2013. p.137-149

90.A.E.Abdullayeva A.N.Məmmədova  On order of approximation function  by generalized Szasz operators  and Bernstein-Chlodovsky  polynomials. AMEA-nın Riyaziyyat ve Mexanika İnstitutunun Əsərləri 2013. səh.3-8

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər