Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Мамедова Г.А Исследование свободных колебаний упругой среды с цилиндрическим включением, содержащим упруго-подвешенную массу Механика – машиностроение, 2008, №1, с.55-57
  2. Məmmədova G.A. Elastiki dayaqlı yayla bərkidilmiş kütləyə malik silindrik daxiletmənin akustik mühitdə sərbəst rəqsləri.Mexanika–Maşınqayırma 2008, №2,с.37-40
  3. G.A.Mamedova,E.A.Taheri.Investigation of free vibrations acoustic medium with cylindrical inclusion containing elastically suspended  mass, by the inverse method. TRANSACTIONS issue mathematics and mechanics series of physical-technical &mathematical science, XXVIII, №1,2008,p.135-140
  4. G.A.Məmmədova,S.Ə.Əliyev. Mayedə tirin sərbəst rəqslərinin tərs üsulla tədqiqi. Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri,Naxçıvan-2008,s.132
  5. Г.А.Мамедова, Е.А. Тахери. Исследование осесимметрических колебаний цилиндрической оболочек заполненной сжимаемой жидкостью обратным методом Механика – машиностроение, 2009, №3, с.26-28
  6. Сейфуллаев А.И. Мамедова Г.А., Влияние плотности среды на свободные колебания цилиндра содержащего сжимаемую жидкость. Механика – машиностроение, 20011, №1, с.28-32
  7. Дж.Г.Агаларов,  Г.А.Мамедова, Е.А.Тахери. Исследование свободных колебаний упруго-закрепленных и в промежутке заполненными жидкостью концентрических цилиндров. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi  Əsərlər Fundamental Elmlər, №2, cild ХI(42), Bakı-2012,с.102-107
  8. СейфуллаевА.И.,Г.А.Мамедова,Рустамова М. А. Юзбашиева А.О. Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск