“Spektral parametr daxil olan qeyri-requlyar diferensial operatorların tədqiqi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün Ümuminstitut seminarında “Riyazi-Fizika tənlikləri” şöbəsinin böyük elmi işçisi r.e.d. dos. İlham V.Əliyev “Spektral parametr daxil olan qeyri-requlyar diferensial operatorların tədqiqi” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli diferensial operatorun müxtəlif xassələri haqqında danışılıb. Belə ki, tənliyə spektral parametr daxil olan halda uyğun bircins olmayan tənliyin həllinin qiymətləndirilməsi məsələləri araşdırılmış və operatorun rezolventası üçün koersitiv olmayan qiymətləndirmələr alınmışdır. Adətən bu növ məsələlərə çox vaxt Bitsadze – Samarski tip məsələlər, yaxud lokal olmayan sərhəd şərtli məsələlər də deyilir.
Xüsusi halda, inteqral tipli sərhəd məsələləri öyrənilir. Belə məsələlər həm adi diferensial tənliklər, həm xüsusi törəməli tənliklər, həm də operator diferensial tənliklər üçün tədqiq edilmişdir.Bu sahədə nəşr olunan işlərlə müqayisələr göstərilir.A.A.Skubaçevskinin və onun tələbələrinin son illər nəşr etdirdikləri məqalələrə münasibət məruzədə öz əksini tapacaqdır.Həmçinin, belə məsələlər üçün məxsusi və qoşulmuş funksiyaların bütün fəzada tamlığı öyrənilmişdir.

E L A N

25.11.2015-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Riyazi-Fizika tənlikləri” şöbəsinin böyük elmi işçisi r.e.d. dos. İlham V.Əliyev “Spektral parametr daxil olan qeyri-requlyar diferensial operatorların tədqiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli diferensial operatorun müxtəlif xassələri haqqında danışılacaq. Belə ki, tənliyə spektral parametr daxil olan halda uyğun bircins olmayan tənliyin həllinin qiymətləndirilməsi məsələləri araşdırılmış və operatorun rezolventası üçün koersitiv olmayan qiymətləndirmələr alınmışdır. Adətən bu növ məsələlərə çox vaxt Bitsadze – Samarski tip məsələlər, yaxud lokal olmayan sərhəd şərtli məsələlər də deyilir.
Xüsusi halda, inteqral tipli sərhəd məsələləri öyrənilir. Belə məsələlər həm adi diferensial tənliklər, həm xüsusi törəməli tənliklər, həm də operator diferensial tənliklər üçün tədqiq edilmişdir.Bu sahədə nəşr olunan işlərlə müqayisələr göstərilir.A.A.Skubaçevskinin və onun tələbələrinin son illər nəşr etdirdikləri məqalələrə münasibət məruzədə öz əksini tapacaqdır.Həmçinin, belə məsələlər üçün məxsusi və qoşulmuş funksiyaların bütün fəzada tamlığı öyrənilmişdir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib

20.11.2015 tarixində “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarında şöbənin dissertantı Orucova Aygün “Ümumiləşmiş Besov-Morri tipli fəzalarda daxilolma teoremləri” mövzusunda məruzə etmişdir.
Məruzədə Ümumiləşmiş Besov-Morri tipli fəzalara baxılmış və çevik buynuz şərtini ödəyən n ölçülü oblastlarda təyin olunmuş funksiyalar üçün inteqral göstərilişi üsulu ilə bu fəzadan olan funksiyaların diferensial və diferensial-fərq xassələri müzakirə olunmuşdur.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda ixtisas üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir

19 noyabr 2015-ci il tarixində AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda ixtisas üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir. İmtahanda AMEA-nın prezidenti Akademik Akif Əlizadə, Vitse-prezident akademik Ramiz Əliquliyev, Elm və Təhsil İdarəsinin Rəisi, texnika-üzrə elmlər doktoru Eminağa Sadıqov cənabları da iştirak etmişdirlər. İmtahanların təşkili və keçirilməsi müsbət qiymətləndirilmişdir. Akademik Akif Əlizadə imtahanda iştirak edən gənclərə öz dəyərli məsləhətlərini vermiş, onlara uğurlar arzulamışdır.

E L A N

25.11.2015-ci il tarixində “Diferensial tənliklər” şöbəsinin seminarında aparıcı elmi işçi, r.f.d. Rafiq Teymurov “Bir sinif parabolik tip tənlik üçün hərəkət edən mənbələrin optimal idarə edilməsi məsələsinin həlli” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə vəziyyəti parabolik tip tənliklə və adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan idarəetmə sistemlərində istilik mənbələrinin optimal idarə edilməsi məsələsinə baxılır. Optimal idarəetmə məsələsinin həllinin varlığı və yeganəliyi əsaslandırılır, funksionalın Freşe mənada diferensiallanan olması isbat edilir, qradiyent üçün düsturlar alınmaqla nöqtəvi və maksimum prinsipi şəklində optimallıq üçün zəruri şərtlər təyin edilir, məsələnin ədədi həlli üçün alqoritmlər qurulur. Alınmış nəzəri nəticələrin neftçıxarma proseslərində laydaxili yanma proseslərinin optimal idarə edilməsi məsələsinə tətbiqi göstərilir.

“Çоxölçülü riyazi-fizika məsələlərinin yeni həll üsülu” mövzusunda  Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün Ümuminstitut seminarında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin böy. elmi işçisi f.r.e.n. dos. M.B. Rəsulov “Çоxölçülü riyazi-fizika məsələlərinin yeni həll üsülu” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə əsas etibari ilə coxölçülü riyazi-fizika məsələlərində bircins həllər sinfi araşdırılır.
İş müəllifin vaxtilə ikiölçülü dalğa tənlikləri üçün almış olduğu yeni (-1) tərtibli bircins, fundamental həllin tətbiqinə həsr olunur. Bu həllin xassələri, riyazi -fizika məsələsinin Laplas-Furye ikiqat transformatı ilə ifadə olunmuş həllərini, yalnız əmsalı və arqumentini əvəz etməklə orijinalа cevirməyə imkan verir. Yeni həllin bu və digər xassələrinin tətbiqi xüsusi törəməli differensial tənliklərin adi diferensial tənliklərə gətirilməsinin yeni bir üsulunun təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.