Institute of Mathematics and Mechanics
Azerbaijan National Academy of Science

Nagiev Hasan Ali


The list of publications at the 5 years published

 1. А.Г.Нагиев, Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев. Корреляции между картографическими данными очертаний морских берегов и вероятностными характеристиками климатического ветра. // АМЕА- nin Məruzələri, N-4, Bakı 2007, səh 10-14.
 2. А.Г. Нагиев, Ф.Б. Имранов, Г.А. Нагиев. Современные трансгрессии берегов Каспия и их связь с фоновыми ветровыми характеристиками региона. // АМЕА- nin Məruzələri. N-5, Bakı 2007, səh 27-32
 3. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Xəzər dənizi sahillərində transqresiya vəziyyətinin ədədi təhlili. // Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın Materialları. Baki-2007, səh. 82.
 4. F.B. İmranov, V.V.Sadixov, H.Ə. Nağıyev. Xəzərin Azərbaycan sektorunda külək intensivliyi spektrinin sahil xətti koordinatlarina nəzərən paylanma funksiyası. // Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın Materialları. Baki-2007, səh.83.
 5. Садыхов В.В., Нагиев Г.А. Управление нелинейными динамическими системами третьего порядка с анимационным представлением графических образов в пространстве состояний. // Azərbaycanda televiziyanın  50, radionun 80 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Texniki konfransın Materialları. Bakı-2007, S. 412-415.
 6. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Reaktor- regenerator sistemləri riyazi modellərində S şəkilli van-Herden asılılığının mövcudluğu haqqinda. // SDU-nun ELMİ XƏBƏRLƏRİ Sumqayıt-2008, N-1, səh 22-27.
 7. Nağıyev H. Ə. Reaktor- regenerator sistemləri riyazi  modellərində S-şəkilli Van-Herden asılılığının   mövcudluğu haqqında.  // Aspirantlarin  elmi konfransı, Bakı,  2010, S. 121-125.
 8. Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А. Качественное исследование тепловой динамики реакционно-регенерационных систем с циркулирующим катализатором в трехмерном пространстве состояний. // Известия. Вуз.-ов  «Химия и химическая технология»,  г. Иваново, 2011, T. 54, №1, стр. 95-100
 9. Нагиев А.Г., Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А. Многолистовый фазовый стереопортрет трехмерной динамической системы и визуализация процесса управления объектами с множественностью стационарных состояний. //  г.Рига,  «Автоматика и вычислительная техника», №1, 2011, стр.18-29.
 10. Nağıyev H.Ə. Vizual idarəetmə konsepsiyasi ilə əlaqədar dinamik sistemlərin cari koordinatlarinin  faza fəzasinin bir cazibə sahəsindən digərinə köçürülmə məsələsi. // “Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri”, cild 13, № 3, 2013, S. 66-68.
 11. А.Г.Нагиев, Ф.Б.Имранов, Г. А.Нагиев. Об отделимости пространства входов систем с множественностью аттракторов по качественно однотипным фазовым портретам и решение задачи аппроксимации. // AMEA Xəbərləri. İnformatika və idarəetmə problemləri. Bakı 2013, cild XXXIII, № 6. səh. 132-138.
 12. Имранов Ф.Б.,Садыхов В.В, Абдуллаев А, Абдуллаев А, Нагиев Г.А. Об одном алгоритме обработки магнитотеллурических сигналов и построение годографов.  // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 летию со дня рождения Гейдара Алиева”. Баку 2013, стр. 237-238.
 13. F. B. İmranov, H. Ə. Nağıyev. Dinamik sistemlərin stasionar vəziyyətlərinin coxsaylılığı və geniş diapazonda idarəetmə problemi. // “AMEA Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. RMİ-nin 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.” Bakı 2014, səh 187-189.
 14. Nağıyev H.Ə. Reaktor- regenerator сисtemlərinin idarəetmə yönümlü riyazi modeli.// Akademik M. F. Nağıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2008, S.313
 15. Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев Управление нелинейными системами в пространстве фазовых  координат с меняющейся метрикой. //Материалы Международного симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» г. Нальчик- 2008, С. 72-73.
 16. İmranov F.B., Nağıyev Ə.H. Qapalı səthlərin 3D qrafik təsvirinin üç ölçülü düyün nöqtələri matrisi əsasında qurulması. // AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş konfrans. Baki-2009, səh 167-168.
 17. Nağıyev H.Ə.  Neft krekinqi sənaye qurğusunun termiki rejimlərində qəzaya aparan dinamikanın erkən aşkar edilmə məsələsinə dair. // AMEA Aspirantların elmi konfransı. 2009, səh. 88-89.
 18. İmranov F.B., Nağıyev H.Ə. Üç ölçülü dinamiki sistemin faza stereo portreti və qeyri xətti obyektlərin idarə olunma prosesinin vizuallaşdırılması. // Spektral nəzəriyyə və onun tədbiqləri Akademik F.Q. Maqsudovun 80 illik yubileyinə həcr olunmuş Beynəlxalq konfrans. Bakı-2010,  səh. 184-185.
 19. Nagiyev A.G., İmranov F.B., Nagiyev G.A. Multipage phase stereo a portrait of three-imensional dynamic system and visualisation of process of the control by movement. // PCI-2010, The third international conference problems of cybernetics and informatics. Bakı-2010,  səh. 77-81.
 20. Nagiyev H.A. Dynamic systems with multiplicity of stationary state and strategy of highly steady control. // AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, Bakı, 2011, cild XXXV, səh.117-125
 21. Nagiev A. G., İmranov F.B., Nagiev G. A. Separability of the parameter space of dynamical systems in terms of types of phase portraits // IV International conference “Problems of cybernetics and informatics” PCİ-2012, V.3, Baku, P.119-121.
 22. Нагиев Г.А. Об одном эффективном методе построение фазовых портретов в трехмерных динамических систем. // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 лет со дня рождения Гейдара Алиева”. Баку 2013, стр. 296-299
 23. Имранов Ф.Б., Нагиев Г.А., Магсудова Т.И. Стереографическое отображение трехмерных объектов посредством функции “view”в среде програмирования Matlab. // Актуальные проблемы математики и информатики. “Международная конференция посвящённая 90 лет со дня рождения Гейдара Алиева «Баку 2013, стр.287-289.
Statistics on COVID-19 in Azerbaijan
 • Infected with the virus

  599713

 • Healed

  569238

 • Newly infected

  0

 • Active patient

  22456

 • The state of death

  8019

 • Tested

  5,633,054

Useful links