Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Dalğa dinamikasi şöbəsi


Dalga_dinamikasi

Struktur bölmənin rəhbəri: Cəfər Həsənağa oğlu Ağalarov
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Tel: (+994 12) 4988708, (+994 55) 3069121
E-mail: cafar.agalarov@imm.azAgalarov_Jafar@rambler.ru
İşçilərin ümumi sayı: 16
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Deformasiya olunan bərk cisimlərdə (izotrop və anizotrop) dalğaların yayılma hadisəsinin tədqiqi. Zərbə və dağılma məsələləri. Yeni həll metodlarının yaradılması.
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: İp, membran və torların dinamikası nəzəriyyəsi yaradılmış, çevik rabitələrdə dalğa hadisəsinin eksperimental tədqiqi metodları və materialların dinamik xassələrinin təyin edilməsi üsulları işlənib hazırlanmışdır. Zərbə və konstruksiya elementlərinin dağılmasına dair, o cümlədən mürəkkəb strukturlu materiallar üçün, çoxlu sayda bir və çoxölçülü məsələlər həll edilmişdir. Dünya elmi praktikasında ilk dəfə olaraq düzbucaqlı prizmalarda qeyri-stasionar dalğaların yayılması hadisəsi dəqiq, üçölçülü nəzəriyyə bazasında tədqiq edilmış və uyğun analitik həllər alınmışdır. Dinamik dağılma hadisəsi də həmçinin ilk dəfə olaraq, eyni xətt üzərində olmayan, müxtəlif istiqamətli dağılmalar üçün nəzəri və eksperimental olaraq tədqiq edilmiş və real nəticələr alınmışdır. Maye və elastiki mühitlə doldurulmuş silindrik və sferik örtüklərin bütöv mühitdə stasionar və qeyri stasinar hərəkətləri tədqiq olunmuşdur.
Qeyri dairəvi lövhə və membranın hərəkətləri tədqiq olunub. Üçölçülü elastikodinamika məsələlərinin ümumi həll tapılması üçün sərhəd şərti tənliklərindən 4 naməlum funksiyanın tapılma problemi həll edilmişdir. Bubnun üçün dalğa tənliyinin yeni həllərindən istifadə olunmuşdur.
Əsas elmi nəticələrə aid çap olunmuş çox mühüm işlər aşağıda qeyd olunmuşdur.
 • Nəşrlər – 2017
 • Nəşrlər – 2016
 • Nəşrlər – 2015
 • Nəşrlər – 2014
 • Агаларов Дж.Г., Муталлимов Ш.М.О соударений гибкой связи и тела конечной массы. Механика твердого тела. Москва 1974, №4
 • Агаларов Дж.Г., Муталлимов Ш.М. Нормальный удар конусом по нелинейно-упругой мембране. Прикладная механика. Киев 1974,т.10,вып.5
 • Агаларов Дж.Г., Рахматуллин Х.А., Нуриев Б.Р.  Удар конусом по деформируемой нити. Прикладная математика и механика. Москва 1981,т.45,№2
 • Расулова Н.Б. Распространение волн в призматическом брусе подверженном действии осевых сил. Изв. АН РФ, журн. «Механика твердого тела», 1997, №6, с.171-176
 • Rasulova N.B. On dynamic of bar of rectangular cross section. Trans. of ASME, Journal of Appl. Mech. v.68, July, 2001, p.662-666
 • Mammadova G.A. Determination of mowing of cylindrical inclusion with elastically – fixed mass in elastic medium.  Proc. of Ins. of Math. And Mech.NAS of Azerb. – 2002.vol. 17(25) –p.150-153
 • Rustamova M.A. Tension of a rectangular net fastened from two adjacent sides,  Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan, v. XVI (XXIV), 2002, р.156-160
 • Rasulova N.B. The Propagation of Star-Shaped Brittle Cracks Trans. of ASME, Journal of Appl. Mech. v. 77, July 2010, p. 044502-1 to 044502-5
 • Дж.Г.Агаларов, Мамедова Г.А., Е.А.Тахери.  Исследование свободных колебаний упруго-закрепленных и в промежутке заполненными жидкостью концентрических цилиндров Азярбайжан Техники Университети, Елми Ясярляр Фундаментал Елмляр, №2, жилд ХI(42), Баку-2012,с.102-107
 • Сейфуллаев А. И.,Мамедова Г.А. Рустамова М. А. Юзбашиева А.О. Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость//Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск
 • Ахундов М.Б., Сейфуллаев А.И., Гасанова Л.А. Прогнозирование длительной прочности при циклическом нагружении Азярбайжан Техники Университети, Елми Ясярляр Фундаментал Елмляр, №1, жилд ХI(41), Баку-2012
 • Заманов А.Д., Ахундова И.А. Расслоение двухслойного корро­ди­ро­ван­ного кольца при радиальном колебании. Международный журнал – Меха­ни­ка композитных материалов, 2012, №1 стр.153-16
 • A.D. Zamanov, T.R. Suleymanov «Dynamical strained condition of a bi-la­­yer plate on a rigid foundation» //  XVII İnternational Conference Mechanics of Com­posite Materials May 28 – June 1, 2012 p.233, Riga, Latvia.
 • A.D. Zamanov, S.A. Gahramanov «Beam bending with consideration of cor­ro­sion wear» // XVII International Conference Mechanics of Composite Ma­te­rials May 28 – June 1, 2012 p.234, Riga, Latvia.
 • Расулов М.Б. Однородное решение плоских задач еластодинамики. Nəzəri tətbiqi mexanika № 3-4, səh. 108-111.Baku 2012.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  599713

 • Sağalan

  569238

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  22456

 • Ölüm halı

  8019

 • Test edilib

  5,633,054

Faydalı linklər