Funksional analiz şöbəsi

Riyazi analiz şöbəsi

Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi

Differensial tənliklər şöbəsi

• Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi

Qeyri harmonik analiz şöbəsi

• Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi

• Dalğa dinamikasi şöbəsi

• Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi

Maye və qaz mexanikasi şöbəsi

Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsi

Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi

• Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi

Elmi-Texniki İnformasiya şöbəsi

• AMEA-nın Xəbərləri və RMİ-nin Əsərləri jurnallarının redaksiyası