Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


21.05.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Türkiyə Cümhuriyyəti, Gebze Texnoloji İnstitutunun Riyaziyyat bölməsinin professoru  Mənsur İskəndər oğlu İsmayılov “Üç-dalğa qarşılıqlı təsirinin xətti sistemi üçün tərs səpilmə məsələsi və onun bəzi tətbiqləri”  mövzusun-da məruzə edəcəkdir.

Üç tənlikdən ibarət birtərtibli hiperbolik sistem üçün bütün oxda və bərabər sürətli iki gelen dağla halında yarımoxda tərs səpilmə məsələləri araşdırılır. Bütün oxda və yarımoxda səpilmə operatorları təyin edilir ve potensialın yeganə şəkildə tapılması, tərs səpilmə  məsələlərinin Gelfand-Levitan-Marçenko tip tənliklərə gətirilməsi ilə isbat edilir. Daha sonra bu səpilmə məsələlərinə uyğun gələn bir sinif qeyri-xətti, kontinual dağla qaşılıqlı təsir problemi tərs səpilmə çevirməsi metodu ilə inteqrallanır.

Faydalı linklər