Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib


Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, AMEA müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev mövzu üzrə əldə etdiyi nəticələri dinləyicilər ilə bölüşüb.
Məruzə ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında həqiqi analizin inteqral operatorlarının, o cümlədən, maksimal kəsr-maksimal operatorların, potensial tipli inteqral operatorların və Kalderon-Ziqmund sinqulyar inteqral operatorların məhdudluğu məsələlərinə həsr olunub. Alınmış nəticələr elliptik və parabolik tip tənliklərin həllərinin ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında requlyarlığı və aprior qiymətləndirilməsi məsələlərinə tətbiq edilmişdir.

The weekly seminar on “Boundedness of classic integral operators in Morrey spaces” and some applications


Today in the weakly seminar on “Boundedness of classic integral operators in Morrey spaces and some applications” was held. The corresponding member of NASA, head of “Mathematical Analysis” department Vagif Guliyev spoke about the obtained results on these theme. The talk was devoted to boundedness of integral operators of real analysis including maximum fractional maximum operators, potential type integral operators and Calderon-Zigmund singular integral operators in generalized weighted Morrey spaces. The obtained results were applied to the problems of regularity and a priori estimation of the solutions of elliptic and parabolic type equations in generalized weighted Morrey spaces.

Faydalı linklər