Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Funksional analiz şöbəsi


Funksional_analiz

Struktur bölmənin rəhbəri: Həmidulla İsrafil oğlu Aslanov
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.
Tel: (012) 563-25-76, 050-637-09-02
E-mail: [email protected]
İşçilərin ümumi sayı: 20
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin və spektral analizin düz və tərs məsələlərinin tədqiqi
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Banax fəzalarında operatorların spektrinin və ədədi oblastının quruluşunun tədqiqi. Birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarımoxda və bütün oxda səpilmənin düz və tərs məsələlərinin həlli. Kəsilən əmsallı diferensial operatorların məxsusi funksiyalar sisteminin bazislik xassəsinin öyrənilməsi.Qeyri-requlyar sərhəd məsələlərinin məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sisteminin çoxqat tamlığının tədqiqi. Sərhəd şərtlərində kəsilmə olduğu halda Şturum-Liuvill operatorunun tədqiqi. Normallı cəbrlərdə Tenzor radikallarının qurulması. Operator-diferensial tənliklərin Qrin funksiyasının tədqiqi. Elliptik operator diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll oluna bilməsi. Qallton-Vatson şaxələnən prosesləri üçün limit teoremlərinin alınması. Markov prosesləri üçün qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin tədqiqi. Çevrə üzrə ixtiyari parametrlərlə hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelinin qurulması.
Tədqiq edilmiş problemlərə uyğun çap edilmiş əsas elmi əsərlər:
 • Nəşrlər – 2021
 • Nəşrlər – 2020
 • Nəşrlər – 2019
 • Nəşrlər – 2018
 • Nəşrlər – 2017
 • Nəşrlər – 2016
 • Nəşrlər – 2015
 • Nəşrlər – 2014
 • Camidulla I.Aslanov. On the resolvent of Strum-Liouville operator-differential equation on the limite seqment. Mathematical Analysis, Differential equations and Applications Bulgaria, 2011, p.101-108 (with Cunay I. Kasumova)
 • Camidulla I.Aslanov. The third reqularized formula for second order differential equations with selfadjoint nuclear class operator coefficients.Mathematica Aeterna, Vol.2, 2012, no.5, p.409-422 (with Kenul.G.Badalova)
 • Həmidulla Aslanov. Funksional analiz “MBM”, Bakı. 2012
 • С.С. Мирзоев. О разриешимости краевой задачи для уравнения второго парядка в гильбертовом пространстве с операторным коэффициентом в краевом условии. Мат. Заметки. Том.31, В.6 (2012) стр.861-869 (совм М.Ю. Салимовым)
 • С.С. Мирзоев. Спектралный анализ одного дифференциального пучка четвертого порядка на всей оси. Доклады РАН, Т.442, №3. (2012) стр.312-314 (совм.Э.Г.Оруджов, А.Р.Алиев)
 • Г.М.Гусейнов. Свойства собственных значеных оператра Штурма-Лиувилля с  условиями разрыва внутри  интервала «Вестник БГУ», №3, (2012) стр.21-28. (совм. Л.И.Маммадова)
 • В.М.Курбанов. Неравенства Рисса для систем корневых вектор-функций оператра Дирака Дифференц  уравнения, Т.48 №3 (2012), стр.334-340. (совм. А.И.Исмайлова).
 • В.М.Курбанов. Двусторонние оценки для  корневых векторов оператра Дирака. Дифференц  уравнения, Т.48 №4 (2012), стр.487-497.
 • U.V.Turovski. Topological radicals and Frattini theory of banach Lie alqebras. İnteq. Equation operator theory 74 (2012) p.51-121
 • Ю.В.Туровский. Топологические радикалы и совместный спектральный радиус. Функциональный анализ и его приложения. Том 46 (2012) стр.183-185
 • И.М.Набиев. Востановление пучка и системы дифференциальных уравнений на опередке LAP.-Lambert Akad.Publ. (2012) 252p. (монография)
 • Ф.Х. Рагимов. Интегральные предельные  теоремы для момента первого выхода цени маркова за нелинейную границу. ТВП им. А.Н.Колмогорова Т.54, в.1(2012) с.178-185 (совм. Ф.Дж. Азизов)
 • А.Н.Джабраилова. On vector-valued analogy of Riezis-Fisher, Hardi and Littlewood  theory. Journal of Math. Analysis, vol.6, N.50, (2012) pp,2467-2472
 • A.S.Shukurov. Necessery condition for Kostyuchenko type systems to be a basis in Lebesgue Spaces. Colloquium Mathematicum. 127(2012) pp.105-109.
 • A.H.Huseinov. Time evalution of the spectral data associated with the finite  complex Toda Lattice Dinamical Systems and Methods, (2012), september 29, p.323-334, Spriuger.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər