Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Tətbiqi Riyaziyyat şöbəsi


Tetbiqi_riyaziyyat

Struktur bölmənin rəhbəri: Elxan Məcid oqlu Abbasov
mexanika elmləri doktoru
Tel.: (012) 502-25-63
E-mail: [email protected]
İşçilərin ümumi sayi: 7
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Qazın, mayenin, maye-qaz qarışığının lay-quyu sistemində hərəkətinin modelləşdirilməsi. Lay-quyu sistemində mayenin, qazın divarı məsaməli boru kəmərində hərəkət dinamikası. Maye-qum qarışığının borularda hərəkət dinamikası.
Qeyri-bircins konstruksiya elementlərinin deformasiyası, dayanıqlığı və kompozit materialların tətbiqi məsələləri. Materialının fiziki-mexanika xüsusiyyətlərinin dəyişməsini nəzərə alaraq elastik təbəqə ilə möhkəmləndirilmiş laylı polimer borunun dinamikası.
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:

Boru kəmərinin istənilən en kəsiyində təzyiqin dinamikasını və mayenin axın sürətini təyin etməyə imkan verən analitik ifadələr alınır, sərhəd məsələsi həll edilir ki, bu da böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir.Qazın lay-quyu sistemində qeyri-stasionar hərəkət prosesinin qazın boruda axın seli ilə ətraf mühit arasındakı istilik mübadiləsi nəzərə alınaraq modeli qurulmuş və sərhəd məsələləri həll edilmiş, birinci yaxınlaşmada qazın reoloji xüsusiyyətlərinin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsinin onun hərəkət dinamikasına təsiri öyrənilmişdir və sistemin parametrlərindən asılı olaraq qazın boruda təzyiq sahəsini təyin edən analitik ifadələr alınmışdır.

Polimer borularda qatların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişilməsini nəzərə alaraq deformasiya və kontakt gərginliklər təyin edilmişdir. Alınan nəticələr aqressiv mühitdə işlədilən boruların dayanıqlı işləməsi üçün parametrlərin təyin edilməsinə imkan verəcəkdir.

Problemlərə uyğun çapdan çıxmış əsərlər:
 1. Elkhan M. Abbasov, Kaklik O. Rustamova, Aynur O. Darishova Contact Pressure between the Outside Surface of the Sealer and Cylinder Wall // Journal of Applied Mathematics and Physics, Vol.8 No.2, February 2020 pp. 349-366 DOI: 10.4236/jamp.2020.82027 h-index = 20 (data October 2020, based on the Google Scholar Citations)
 2. E. M. Abbasov, N. A. Agaeva, and S. A. Imamaliev Modeling of Hydrodynamics of Liquid Motion in Complex Profile Pipeline // Journal of Engineering Thermophysics, Vol. 29, No. 3, 2020,pp 105-115 (Web of Science) Impact factor (2020) 1.402; Q2
 3. Аббасов Э.М., Кенгерли Т.С., Абдуллаева Н.Р. Моделирование фильтрации газожидкостной смеси в сопряженной системе пласт-скважина // Инженерно-физический журнал (ИФЖ), 2020, Том 93, № 5.cтр.1010-1019 (Web of Science), Q1
 4. E. M. Abbasov, N. A. Agaeva Mathematical modeling fluid dynamics inReservoir-flowline production system // The 7 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 26-28 August,2020 Азербайджан, город Баку.(Web of Science)
 5. Аббасов Э.М. Aгаева Н.А. Моделирование процесса течения жидкости в системе пласт – трубопровод // Национальная Академия Наук Беларуси Институт Тепло и Массообмена им. А.В.Лыкова Инженерно-Физический Журнал (ИФЖ) 2021. ТОМ 94, № 3 (май–июнь), c.578-590(Thomson Reuters). Q1
 6. Abbasov E. M. Agayeva N.A. Hydrodynamics of Instant Emptying of High-Pressure Liquid from Pipeline. // ISSN 1810-2328, Journal of Engineering Thermophysics 2021 Vol. 30, No. 3, pp. 515–525. (Thomson Reuters). (Web of Science) Impact factor (2020) 1.402; Q2
 7. Elkhan M. Abbasov, Kaklik O. Rustamova, Aynur O. Darishova İnfluence of viscous-elastic properties of a cylindrical sealing element on its sealing ability// Journal of theoretical and applied mechanics 59, 3, pp. 481-492, Warsaw 2021  (Web of Science) Impact factor (2020) 0.927; Q3
 8. А.А.Аббасов,Э.М.Аббасов,Ш.З.Исмайлов, А.А.Сулейманов “Оценка эффективности процесса заводнения нефтяных пластов на основе емкостно-резистивной модели с нелинейным коэффициентом продуктивности” //SOCAR Proceedings No.3 (2021) 45-53 с. (SCOPUS, Russian Scientific Citation Index)
 9. X.I.Musayev, F.S. Hüseynov “Yumşaq pnevmatik örtüyün qüvvə komponentlərinin araşdırılması.”// Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, cild 05, buraxılış 01, 2021il, səh 65-70.
 10. Керимова Ш.А. “Классификация возможных задач для исследования нелинейных волн в насыщенных пористых средах” // «Научный журнал Архивариус» Киев Т.7 № 3 (57)/2021, səh. 34-40 buraxılışında çap olunub.
 11. Kerimova Sh.A. “Study of well pressure and dynamics of oil production growth in pulsating cases of initial pressure values”// East European Scientific Journal, 2021 (Vol. 2 No. 7(71) 2021 – ISSN: 2782-1994, Санкт-Петербург, Россия, Польша с. 43-51 buraxılışında çap olunub.
 12. Kerimova Sh.A. “Simulation of Fluid Movement in the Reservoir-Well Gas Lift System”// Journal of Contemporary Applied Mathematics V. 11, No 2, 2021, December ISSN 2222-5498, p. 71-80. buraxılışında çap olunub.
 13. Sh.A.Kerimova “Hydrodynamic model of unsteady movement of oil and gas in the reservoir-well system” //“Science and innovations 2021: development directions and priorities International scientific conference” Melbourne, Australia, 21 April, p.128-136 buraxılışında çap olunub.
 14. Sh.A.Kerimova “Study of well pressure at pulsating values of initial pressure” // Scientific research of the sco countries: synergy and integration, Proceedings of the International Conference, Beijing, PRC 4 August, 2021 (Pekin) p. 189-196. ISBN 978-0-6451949-7-5.
 15. A.H.Mövsümova “Колебания подкрепленные продольными ребрами неоднородной ортотропной цилиндрической панели при взаимодействии с вязко-упругой средой// ІV Международной украинско-азербайджанской научно-практической конференции «BUІLDІNG INNOVATІONS – 2021», Украина, c.58-62.
 16. E.M. Abbasov, G.R.Agayeva, T.S.Kengerli , N.R. AbdullayevaSimulation of the Inference of Filter Operation Process on Oil and Gas Production Indicators // Journal of Contemporary Applied Mathematics – ISSN: 2222-5498, p. 83-97 , Volume 12, Issue 1, 2022.
 17. E. M.Abbasov “Gas Motion in Reservoir-Well System Subject to Heat Transfer”, Journal of Engineering Thermophysics, 2022, vol. 31, №. 2, pp 283-298 ; (Thomson Reuters); Q2
 18. Е.М.Аббасов, Н.А.Агаева «Моделирование движения газа в системе пласт-трубопровод», Национальная Академия Наук Беларуси Институт Тепло-и Массообмена им. А.В.Лыкова Инженерно-Физический Журнал (ИФЖ) 2022, iyul-avqust, том. 95, №. 4, с. 894-904; (Thomson Reuters) ; Q2
 19. Е.М.Аббасов, Г.Р.Агаева, Т.С.Кенгерли, А.О.Даришова «Моделирование теплообменного процесса вытеснения нефти горячей водой в сопряженной системе пласт-скважина», Инженерно-Физический Журнал (ИФЖ) 2022, sentyabr-oktyabr, том. 95, №. 5, с. 1183-1189; (Thomson Reuters) ; Q2
 20. E.M. Abbasov «Моделирование теплообменного процесса вытеснения нефти горячей водой в сопряженной системе пласт-скважина», “Istilikkeçirmə və kütlə mübadiləsi üzrə XVI Minsk Beynəlxalq Forum”u, 16 may – 19 may 2022-ci il, Minsk şəhəri (“Институт тепло и массообмена” имени А.В.Лыкова НАН Беларуси)
 21. E.M. Abbasov G.R.Agayeva N.R.Abdullaeva “Model of non-stationary movement of gas-liquid mixture in the reservoir-well system, taking into account the heat exchange process”, Proseedings of the 8 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications BAKU, Azerbaijan, June, 2022 (Web of Science)
 22. E.M. Abbasov N.A.Agayeva “Movement of the gas-liquid mixture in the system of the reservoir-pipeline when connecting to the main line of the new source”, Akademik İbrahim İbrahimovun 110–illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri” adlı Beynəlxalq konfrans. 29 iyun-01 iyul, 2022- ci il, Bakı şəhəri
 23. Sh.A.Kerimova, “Analysis of changes in well pressure at different moments of time in pulsating cases of wellhead pressure values” //International Scientific Conference «Process Management and Scientific Developments», (Birmingham, United Kingdom). April 6, 2022, p.131-141
 24. Aliyev G.G., Aliyev A.G. “Strength of multilayer polymer pipe taking into account change in physical and mechanical properties of the material”, EESJ-East European Science Journal, vol2-№ 11(75), december, 2021, (Poland-Warsaw), ISSN 2468-5380, Impact Factor – 1.572, p.68-77
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

 • Sağalan

 • Yeni yoluxan

 • Aktiv xəstə

 • Ölüm halı

 • Test edilib

Faydalı linklər