Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Funksiyalar cəbrinin morfizmlərinin spektral xassələri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirildi.

Seminarda mövzu üzrə “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Aydın Şahbazov məruzə etdi. Aydın Şahbazov kompaktda təyin olunmuş funksiyalar cəbrində endomorfizmlərin, eləcə də çəkili endomorfizmlərin müntəzəm normaya görə bəzi spektral xassələrinin 70-ci illərdən konkret müntəzəm cəbrlərdə fəal surətlə araşdırıldığını qeyd etdi. Məruzdə müntəzəm cəbrləri əhatə edən, həm də çəkili tip endomorfizmlərin ümumi şəkildə […]

E L A N

23.04.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Aydın İsrafil oğlu Şahbazov “Funksiyalar cəbrinin morfizmlərinin spektral xassələri” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Kompaktda təyin olunmuş funksiyalar cəbrində endomorfizmlərin, eləcə də çəkili endomorfizmlərin müntəzəm normaya görə bəzi spektral xassələri (xüsusulə  də kompaktlığı və kompakt olan halda spektrləri) əsasən keçən əsrin 70-ci illərindən […]

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Aprelin 16-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda “sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d., prof. Vaqif Mirsəlimov məruzə edib. Məruzədə seminar iştirakçılarına elastiki deformasiya ilə ölçülən dəyişkən enli yarığı olan elastiki müstəvinin həcmi qüvvələrlə sıxılması haqqında müstəvi məsələsi barəsində […]

E L A N

16.04.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d., prof. Vaqif  Mirəhməd oğlu Mirsəlimov “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Elastiki deformasiya ilə ölçülən dəyişkən enli yarığı olan elastiki müstəvinin həcmi qüvvələrlə sıxılması haqqında müstəvi məsələsinə baxılır. Çatın sahilləri daxili təzyiqin təsiri altındadır. […]

Объявления

Международная конференция, посвящённая памяти Насиреддина Туси: на тему «История, Современное Состояние  Математики и Астрономии и Взгляд в Будущее». 10-12 сентября, 2014, Баку, Азербайджан. О КОНФЕРЕНЦИИ В этом году исполняется 740 лет со дня смерти учёного-энциклопедиста  Насиреддина Туси. В связи с этим по постановлению Президиума НАНА Институт Математики и Механики, Астрофизическая Обсерватория им. Насиреддина Туси, Азербайджанский […]

Notice

The International Conference “The History, Current State and a Look into the Future of Mathematics and Astronomy” devoted to the memory of Nasireddin Tousi. September 10-12, 2014, Baku, Azerbaijan This year marks 740 years since the death of the outstanding scientist-encyclopedic  knowledge Nasireddin Tousi. In this regard, based on the resolution of Presidium of NAS […]