Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu


Misir Mərdanov AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü,
Azərbaycanın sabiq Təhsil naziri,
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
Professor
E-mail: [email protected]

Həyatı

Misir Mərdanov 1946-cı il oktyabrın 3-də Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) İcevan rayonunun Göyərçin kəndində anadan olub. 1964-cü ildə orta məktəbi bitirib, həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinə (Bakı Dövlət Universiteti) daxil olub. 1969-cu ildə Universitetin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. M.Mərdanov 1970-1972-ci illərdə BDU-nun əyani aspiranturasında təhsilini və elmi araşdırmalarını davam etdirib.

1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin müdafiə şurasında “İnteqro-diferensial tənliklər sistemi üçün optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
1973-cü il 28 setyabr SSR-i Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
1981-ci il 25 noyabr SSR-i Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
1989-cu ildə Ukrayna Elmlər Akademiyasının riyaziyyat institutunun müdafiə şurasında “Gecikmələri və məhdudiyyətləri olan optimal proseslərin tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
1989-cu il 3 noyabr SSR-i Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
1971-ci ildən 1989-cu ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.
1985-1986-ci illərdə BDU-nun qəbul komissiyasının məsul katibi vəzifəsində çalışıb.

1978-ci ildən 1989-cu ilə kimi dekan müavini vəzifəsində çalışıb.

1996-cı ildən 1998-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin nəznində doktorluq dissertasiyası üzrə müdafiə şurasının sədri olmuşdur.
1989-1990-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində ali təhsil idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır.

1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində təhsil nazirinin müavini işləmişdir.
1992-1996-cı illərdə BDU-nun tədris işləri üzrə prorektoru vəzifəsində çalışmışdır.
1997-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetin rektoru olmuşdur.
1998-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri vəzifəsində çalışıb.

2000-ci ilin yanvarın 28-dən Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.

2005-ci ilin aprelin 27-dən Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvüdür.
2013-cü ilin aprel ayından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktorudur.
2011-2014-cü illərdə Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti olmuşdur.
2014-cü ildən Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin fəxri prezidentir.
1996-cı ildən Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse-prezidentidir.
2014-cü ilin оktyabrın 28-dən Pedaqoji təhsil üzrə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının (Moskva) akademikidir.
2013-cü ilə qədər “Kurrikulum”, “Ali təhsil və cəmiyyət” elmi-metodiki jurnallarının və “Elektron təhsil”, “Təhsil”, “Təhsil xəbərləri” jurnallarının baş redaktoru olmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri jurnalının fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasının riyaziyyat və mexanika buraxılışının redaktor müavinidir.
“Azerbaijan journal of Mathematics” jurnalının redaksiya heyətinin üzvidir.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri jurnalının baş redaktorudur.
“TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” (Turkic World Mathematical Society) jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvidir.

“Чебышевский сборник” jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvidir.

“Optimallaşdırma üsulları” kitabının elmi redaktorudur.
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun D 01.111 dissertasiya Şurasının üzvüdür.
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi Şurasının sədridir.
2015-ci ilin martın 2-dən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun D.01.111 dissertasiya Şurasının sədridir.
Bir elmlər doktorunun məsləhətçisi olmuş və dörd fəlsəfə doktoru hazırlamışdır.

AMEA Rəyasət Heyətinin seçkilərlə bağlı qərarına əsasən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu tərəfindən professor Misir Mərdanovun AMEA-nın müxbir üzvlüyünə nazimədliyi irəli sürülmüşdür. Akademiyanın 2 may 2017-ci il tarixli ümumi yığıncağında professor Misir Mərdanov riyaziyyat ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
Ailəlidir, 3 övladı var.

Mükafatları

2000-ci ildə elm və təhsil sahəsindəki nailiyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına,
2001-cı ildə “Qızıl qələm” media mükafatına,
2006-cı ildə isə “Şöhrət” ordeninə,
2011-ci ildə Dağıstan Respublikasının Prezidenti Maqomedsalam Maqomedovun sərəncamına əsasən Dağıstan və Azərbaycan respublikaları arasında elmi əməkdaşlığın inkişafına verdiyi böyük töhfələrə görə “Dağıstan Respublikasının Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əsas elmi nəticələri

Geniş sinif-müxtəlif məhdudiyyətləri olan optimalidarəetmə məsələləri üçün Pontryaginin maksimum prinsipini, həmçinin ikinci tərtib zəruri və kafi şərtlər isbat etmək məqsədi ilə yeni, vahid metod işlənmişdir. Təklif olunan metod, məlum metodları tətbiq edərkən ortaya çıxan bəzi prinsipial çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan vermişdir. Həmin çətinliklərə-idarəediciyə daxil olan gecikmələrin bir-biri ilə müqayisə oluna bilməməsi, tədqiq olunan ekstremalın normallıq şərtini ödəməməsi, faza məhdudiyyətlərinin olması, tənliyin sağ tərəfinin zamana görə ölçülən olması və zamanın qeyd olunmaması daxildir. Gecikən arqumentli sistemlərdə məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün yeni ikinci tərtib zəruri şərtlər isbat edilmişdir. Diskret sistemlərlə xarakterizə olunan daha geniş sinif optimal idarəetmə məsələlərinin həlli üçün yeni anlayışlar daxil eilmiş və daha səmərəli metod işlənmiş, onların tətbiqi ilə optimallıq üçün daha güclü birinci və yüksək tərtib zəruri şərtlər alınmışdır.

Pedaqoji fəaliyyəti

2016-2017-ci tədris illində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrlarına “Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası” fənnindən mühazirələr oxuyur.
2015-2016-ci tədris ilində Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin magistrlarına “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları fənnindən” ixtisas kursu keçib.

1973-1998-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsində analitik həndəsə, diferensial həndəsə, optimal idarəetmənin riyazi üsulları fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. Eyni zamanda optimal idarəetmə ilə bağlı ixtisas kurslarında mühazirələr demiş və seminarlar aparmışdır, tələbələrin diplom işlərinə rəhbərlik etmişdir.
Misir Mərdanov ümumtəhsil məktəbləri üçün aşağıdakı dərsliklərin müəllifidir:

 1. 6-cı sinif üçün “Riyaziyyat”.
 2. 7, 8, 9, 10, 11-ci siniflər üçün “Həndəsə”.
 3. 7, 8, 9-cu siniflər üçün “Cəbr”.
 4. 10,11-ci siniflər üçün “Cəbr və Analizin Başlanğıcı”.

Siyasi fəaliyyəti

2013-cü ilə qədər Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə heyyətinin üzvü, hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi şurasının üzvüdür.

Əsərləri

Riyaziyyata aid məqalələri

1960-cı illər

  1. Мисир Дж. Марданов, К.Т.Ахмедов, К.К.Гасанов “Об одном применении теории оптимальных процессов к задачам приближений функций”, Ученые записки АГУ, 1969, №6, с.11-17, 7 стр.
 1. Мисир Дж. Марданов “Задача оптимального управления для систем, описываемых интегральными уравнениями с запаздывающим аргументом типа Вольтера”, Матер. науч. конф. молод, ученых АГУ им. С.М.Кирова, 1969, с., 1 стр.

1970-ci illər

 1. Мисир Дж. Марданов, К.К.Гасанов “Условия оптимальности для систем интегро-дифференциальных уравнений с запаздыванием”, Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук, 1972, №3, с.116-119, 5 стр.
 2. Мисир Дж. Марданов “О существовании оптимальных управлений в системах с запаздываниями”, Матер. всесоюз. межвуз. конф. по теории и прил. диф. уравн. с отклоняющимся аргументом. Черновцы, 1972, 1 стр.
 3. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности в системах с запаздываниями”, Матер. науч. конф. АПИ им. В.И.Ленина, 1973, с.9-13, 5 стр.
 4. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности для систем с запаздыванием”, Матер. науч. конф. молод. ученых АГУ им. С.М.Кирова, 1973, с.6-8, 3 стр.
 5. Мисир Дж. Марданов “Некоторые вопросы теории оптимального управления в системах интегро-дифферен-циальных уравнений”, Автороеферат канд. диссерт. Баку 1973, 22 стр. +
 6. Мисир Дж. Марданов “Об оптимальности особых управлений в системах обыкновенных дифференциальных управлений”, Ученые записки АГУ, им. С.М.Кирова, сер. физ.-мат. наук, 1978, №3, с.99-104, 5 стр.
 7. Мисир Дж. Марданов, К.К.Гасанов, В.М.Юсифов, “Об условии оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями”, ДАН Азерб. ССР, 1979, т.35, №12, с.7-12, 6 стр.
 8. Мисир Дж. Марданов “Об оптимальности особых управлений в системах с запаздыванием”, Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук,1979, №2, с.101-106, 6 стр.
 9. Мисир Дж. Марданов, Т.К.Меликов “К необходимым условиям оптимальности особых управлений”, Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук, 1979, №6, с.47-51, 5 стр.

1980-ci illər

 1. Мисир Дж. Марданов “Об условиях оптимальности особых управлений”, ДАН СССР, 1980, т.253, №4, с.815-818, 4 стр.
 2. Мисир Дж. Марданов “Об оптимальности особых управлений в интегро-дифференциальных системах с запаздыванием”, Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук, 1983, №3, с.134-137, 4 стр.
 3. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности в системах с переменными запаздываниями”, Тем. сбор. «Прикладные задачи мат. физ.» АГУ им. С.М.Кирова, 1986, с.28-36, 9 стр.
 4. Мисир Дж. Марданов “К теории оптимальных процессов с запазды-ваниями”, Дифф. уравнения. 1986, т.22, №8. c. 1291-1298, 8 стр.
 5. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности в системах с несоизмеримыми запаздываниями в управлениях”, В сб.: «Некоторые вопросы теории. Диф. урав. с частн. произ.» АГУ им. С.М.Кирова, 1987, с.61-72, 11 стр.
 6. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности в системах с запаздываниями и фазовыми ограничениями”, Матем. заметки, 1987, т.42, №5, с.691-702, 12 стр. +
 7. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия второго порядка в системах с запаздываниями со свободным правым концом”, Темат. сбор. науч. труд. «Прикл. вопросы функц. анализа», Баку 1987, с.65-70, 6 стр.
 8. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия Лежандра в задачах оптимизации с запаздыва-ниями нейтрального типа и фазовыми ограничениями”, ДАН СССР, 1987, т.297, №4, с.795-798, 4 стр. +
 9. Мисир Дж. Марданов “О необходимых условиях второго порядка в задачах оптимального управления с запаздываниями”, Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук, 1987, №1, с.43-49, 7 стр.
 10. Мисир Дж. Марданов “Принцип максимума в системах с запаздываниями нейтрального типа и фазовыми ограничениями”, ДАН СССР, 1987, т.297, №3, с.538-542, 5 стр. +
 11. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с распре-деленными параметрами”, Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.тех. и мат. наук, 1987, №4.
 12. Мисир Дж. Марданов “К теории необходимых условий оптимальности в системах с запаздываниями”, Тезисы докл. всесоюз. науч. совещ. «Методы малого параметра» Налчик, 1987, с. 167, 1 стр.
 13. Мисир Дж. Марданов “Некоторые вопросы математической теории оптимальных процессов в системах с запаздываниями”, Баку изд.-во АГУ им. С.М.Кирова, 1987, 120 стр. +
 14. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями при наличии ограничений”, ДАН Азерб. ССР, 1988, т.19, №5, с.7-11, 5 стр.
 15. Мисир Дж. Марданов “Достаточные условия оптимальности в задачах с запаздываниями”, Дифф. уравн. 1988, v.24, №3, с.408-416, 9 стр.+
 16. Мисир Дж. Марданов “О необходимых условиях второго порядка в задачах оптимального управления с запаздываниями”, Вестник МГУ, сер. 15 вычисл. матем.и киберн. 1988, №1, с.3-8, 6 стр.
 17. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями при наличии ограничений”, ДАН Азерб. ССР, 1988, т. 19, №3, с.7-11.
 18. Мисир Дж. Марданов “Об условиях оптимальности в динамических системах с наследственностью”, Тем. сборн. «Механика дефор. тверд. тела», Баку изд-во АГУ, 1988.
 19. Мисир Дж. Марданов “Об условиях оптимальности второго порядка в задачах с запаздываниями в управлениях”, УМН, 1988, т.43, вып.4(262), с.213-214. 2 стр. +
 20. Мисир Дж. Марданов “Об условиях оптимальности в системах с распределенными параметрами при наличии фазовых ограничений”, Всесоюзная школа оптимальное управление геометрия и анализ 1988, с. 86, 1 стр.
 21. Мисир Дж. Марданов “Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений”, Автореферат докт. диссерт. Киев 1989, 27 стр. +
 22. Мисир Дж. Марданов “Необходимые условия оптимальности в системах Гурса-Дарбу с запаздыва-ниями при наличии фазовых ограничений”, Сб. диф. урав. с частными производными и их приложения, 1989, с.43-55, 13 стр.
 23. Мисир Дж. Марданов “Принцип максимума в системах с запаздываниями при наличии ограничений”, Всесоюзная конф. «нелинейные проблемы дифф. уравнений и мат. физики», Тернополь. 1989, 2 стр.
 24. Мисир Дж. Марданов “К теории принципа максимума в задачах с запаздываниями”, Дифф. уравнения. 1989, т.25, №12, с.2048-2058, 11 стр.

1990-cı illər

 1. Мисир Дж. Марданов “Об условиях лежандра в системах с запаздыванием в управленвях”, III всесоюзная школа понтрягинские чтения ортимальное управление геометрия и анализ Кемерово. 1990, с. 157. 1 стр.
 2. Мисир Дж. Марданов “О необходимых условиях оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями при наличии фазовых ограничений”, В сб. «Краевые задачи для дифф. уравн. с частными производными» 1990.
 3. Мисир Дж. Марданов, М. Г. Иманов “Об одной задаче оптимального управления с запаздыванием и фазовым ограничением”, Всесоюзная конференция, негладкий анализ и его приложения к матемтической экономике, Баку-элм-1991, 2 стр.
 4. Мисир Дж. Марданов, М. Г. Иманов “Некоторые свойства сопряженной функции в задачах оптималного управления с фазовыми ограничениями”, Всесоюзная конференция, негладкий анализ и его приложения к матемтической экономике, Баку-элм-1991, 1 стр.
 5. Мисир Дж. Марданов, Ф. А. Алиев, Н. И. Велиева “Алгоритм для решения задачи синтеза оптимальной системы стабилизации по выходной переменной”, Электронное моделирование N: 4, Т. 17, 1995, с. 47-51, 7 стр.
 6. Misir J. Mardanov, F.A.Aliyev, N.I.Veliyeva, M. Dzh. “An alqorithm for solvinq the synthesis problem for an optimal stabilization systems with respect to output variable”, Engineerinq Simulat, Amsterdam, V, 13, 1996, pp. 625-634, 9 page.
 7. Мисир Дж. Марданов, Н. И. Велиева “Алгоритм для решения задачи синтеза дискретной оптимальной системы стабилизации по выходной переменной”, Вестник БГУ, 1996, N: 1, с, 176-182, 6 стр.
 8. Мисир Дж. Марданов, Ягуб А. Шарифов Оптимальные управление системами Гурса-Дарбу с распределёнными и граничными управлениями. Труды Конференции посвященной 80-летию К.Т. Ахмедова, Баку 1998, стр. 90-93.
 9. Мисир Дж. Марданов, А. П. Гулиев “Общий алгоритм решения обратной задачи дискретного оптимального управления”, Proccedinqs of the I-st International Conf. of problems of Matem. Economics Nonsmooth Analysis and Informatics, Baku 1997, p. 142-149, 7 стр.
 10. Мисир Дж. Марданов, Н.И.Велиева, Н.А.Сафарова “Aлгоритм построения оптимального регулятора по выходу для дескрипторных систем”, Труды конф., посв. 80-летию К. Т. Ахмедова, Баку, 1998, 3 стр.
 11. Мисир Дж. Марданов, A. П. Гулиев “Общий вычислительный алгоритм для решения обратной дискретной задачи регулйаторов”, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 1998, № 1, s. 89- 97, 8 səhifə.
 12. Мисир Дж. Марданов, Ягуб А. Шарифов Оптимальные управление системами Гурса-Дарбу с распределёнными и граничными управлениями. Труды Конференции посвященной 80-летию К.Т. Ахмедова, Баку 1998, стр. 90-93.
 13. Misir J. Mardanov, F.A.Aliyev, N.I.Velieva, N.A.Safarova “The optimal stabilization of biped apparatus over a part of phase vector by the help of periodic optimization method”, The Second Inter. Conf. “Tools for Matematikal Modellinq”, Saint Peters-burq, 1999, 2 page.

2000-ci illər

 1. Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов “Особые управления в системах с распределенными параметрами”, НАН Азербайджана Институт Кибернетики, Баку, 2003. С. 1-43, 43 стр.
 2. Misir J. Mardanov, A.Nachaoui N. İ. Veliyeva, Y. S. Gasimov, A. A. Niftili “Methods for the solution of the optimal stabilization problem for the descriptor systems T LXIII CILD”, Reports National Academy of Sciences of Azerb. N: 4, 2008, p. 8-13, 5 page.
 3. Misir J. Mardanov, N. I. Velieva “Solution of the optimal stabilization problem for descriptor systems”, The 2-nd Inter. Conf. Control and Optimization with Industrial Aplikations, June, 2-4, 2008, p. 128, 1 page.

2010-cu illər

  1. Misir J. Mardanov, T. Melikov “Reccurent optimality conditions of sinqular controls in delay control system”, “PCI 2010” the third intern. Conf. “Problems of cybernetics and informatics” 6-8, september, 2010, pp.3-5, 3 page.
  2. М.Дж. Марданов, Т.К. Меликов «Аналог условия Келли в оптималтных системах в управления с запаздыванием в управлениях» Межд. Конф. Посв. 80- летнему академика Ф.Г. Магсудова, Тезисы, Баку 2010, 227-228.
  3. Misir J. Mardanov, M.H.Imanov “The method of similar solutions in the time optimal control problems with delay and state constraints”, Journal Tutkic World Mathematical Society №2, 2011, p.166-175, 10 page.
  4. Misir J. Mardanov, M.H.Imanov “Regular solutions of optimal control problems with delay and state constraints”, Book of Abstracts 2011, p.378-379, 2 page.
  5. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “Investiqation of Quasi-sinqular Control Problem Described by Volterra Type Inteqro-Differential Equations”, IV International Conf., Prob. of Cybernetics and Informatics (PCI 2012), September 12-14, 2012, pp. 3-4, 2 page.
  6. Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления интегро-дифференциальными уравнениями типа вольтерра”, Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri, beynəlxalq konfransı Bakı, 2013, c. 176-177, 2 стр.
  7. Мисир Дж. Марданов, К.Б. Мансимов “Oб оптимальности особых управлений в одной задаче управления интегро-дифференциальными системами”, Известия НАН Азербауджана, Серия Проблемы инфор. и управления, т. ХХ111, № 3, Баку, 2013,с. 3-11, 8 стр.
  8. Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления процессами описываемые интегро-дифференциальными уравнениями типа Вольтерра”, Международный научно технический журнал, Проблемы управления и информатики, 2013, № 4, c. 75-82.
  9. Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов “Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в задачах оптимального управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра”, AMEA, məruzələr, № 1, том LXIX, 2013, c. 227. 7 стр.
  10. Misir C. Mərdanov “Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 55 ildə”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 2014, 16 səhifə.
  11. Мисир Дж. Марданов, С. Т. Малик “О необходимых условий оптимальности в дискретных системах”  ДАН Азерб. 2014, №4. C.6
  12. Мисир Дж. Марданов, К.Б. Мансимов “Об одной задаче оптимального управления интегро-дифференциальными уравнениями гиперболического типа”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı,2014. C. 240-242, 2 səhifə.
  13. Мисир Дж. Марданов, Т.К. Меликов “О необходимых условиях оптимальности для дискретных систем управления”, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2014, c. 242-244, 3 səhifə.
  14. Misir J. Mardanov “On an improvinq of the optimality conditions in the discrete systems”, V Conqress of the Turkic vorld mathematicians Kyrgyzstan, Issyk-Kul, 2014. 280, 1 page.
  15. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “On a Problem of optimal Described by a Systems of Hyperbolic Integro-Differential Equations”, Caucasian Mathematics Conference CMC I,2014, 2 page.
  16. Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov “Necessary Conditions for Optimality of Fist and Second Order in a Problem of Optimal Control by Inteqro-Differential Equations Under Functional Constraints”, Caucasian Mathematics Conference CMC I, 2014, 2 page.
  17. Misir C. Mərdanov “Azərbaycanın böyük alimi Nəsirəddin Tusi haqqında”, Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış (Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları),2014, 14 səhifə.
  18. Misir J. Mardanov, N.I.Mahmudov, Y.A.Sharifov “Existence and Uniqueness Theorems for Impulsive Fractional Differential Equations with the Two-Point and Integral Boundary Conditions”, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 918730, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/918730.impakr factor:1,219.
  19. Misir J. Mardanov, Yagub A. Sharifov, Habib H. Molaei “Existence and uniqueness of solutions for first-order nonlinear differential equations with two-point and integral boundary conditions”, ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (EJDE),Vol. 2014 (2014), No. 259, pp. 1-8.imapakt factor:0,419.
  20. Misir J. Mardanov and Telman K. Melikov. “A method for studying the optimality of controls in discrete systems” Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 5–13. +
  21. Mardanov M.J., Melikov T.K. “Strengthened optimality condition of the first type in discrete systems of control” Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, page 65-73. +
  22. Misir J. Mardanov, Samin T. Malik and Nazim I. Mahmudov. “On the theory of necessary optimality conditions in discrete systems”. Advances in Difference Equations (2015) 2015:28,DOI 10.1186/s13662-015-0363-4,15pages.
  23. J. Mardanov, Y. A. Sharifov, “Pontryagin’s Maximum Principle for the Optimal Control Problems with Multipoint Boundary Conditions”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 428042, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/428042.
  24. J. Mardanov, T.K. Melikov, N.I. Mahmudov,”On necessary optimality conditions in discrete control systems”, International Journal of Control, 2015, volume 88, issue 10, pp. 2097-2106. impact factor 1.65.
  25. J. Mardanov, N.I. Mahmudov ,Yagub A. Sharifov, “Existence and uniqueness results for q-fractional difference equations with p-Laplacian operators”, Advances in Difference Equations  (2015) 2015:185 , DOI 10.1186/s13662-015-0532-5. impakt factor: 0,63.
  26. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions of quasi-sinqular controls in optimal control” , Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 1, 2015, pp. 113-122.
  27. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions In An Optimal Control Problem With Integro-Differential Equations Equality And Inequality Type Multipoint Functional Restraints” , Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. xxxv, No 1, pp. 59-65, 2015.
  28. Mardanov M. J., Malik S. T. Optimality conditions for nonsmooth control with discrete systems, MADEA-7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainan International conference, September 08-13, 2015. Pp. 110-111.
  29. Mardanov M. J., Melikov T. K. Necessary conditions in components for a discrete problem of an optimal equation, MADEA-7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainan International conference, September 08-13, 2015. Pp. 111-112.
  30. Misir Mardanov, On a history of development of the optimal control theory in Azerbaijan, The 5-th international conference on control and optimization with industrial applications, 27-29 avqust, 2015, pp. 27-28.
  31. J. Mardanov, T. K . Melikov, On a strengthening of the discrete maximum principle, The 5-th international conference on control and optimization with industrial applications, 27-29 avqust, 2015, pp. 121-122.
  32. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence results for first order nonlinear impulsive differential equations with nonlocal boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7   November 2015,  5.
  33. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence and uniqueness results for q-difference equations with two-point boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7 November 2015, pp.4.
  34. Mardanov M. J., Malik S. T. On necessary optimality conditions in diskrete systems, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, volume LXXI, № 1, pp. 6-9. +
  35. Марданов М. Дж., Рзаев Р. Р. , Джамалов З. Р., Гасанов В. И. Подход к оценке конкурентоспособности высших учебных  заведений. Проблемы управления № 6, 2015 с. 23-34.
  36. On history of development of optimal control theory in Azerbaijan. Proceedings of the institute of mathematics and mechanics// vol. 41, No. 1, 2015.p.3-21.
  37. Марданов М. Дж., Мансимов К. Б., Абдуллаева Н.Г. Интегральное необходимое условие оптимальности второго порядка в задачах управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений с запаздыванием// Yəhya məmmədovun anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Beyn. Elmi Konf. Materialları. Bakı, 2015, səh. 351-354.
  38. М. Дж. Марданов, Р. Р. Рзаев, З. Р. Джамалов, А. К. Худадова. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечеткого анализа его качественных характеристик. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, cild 7, N4, s. 113-130, 2015.
  39. J. Mardanov, T. K. Melikov. On first and second order optimality conditions in discrete control systems. International Workshop on “Non-harmonic Analysis and Differential Operators” May 25-27, 2016, Baku, Azerbaijan, pp. 76.
  40. Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov. Analogue of the Kelley condition for optimal systems with retarded control. International Journal of Control, 01 August, 2016, pages 1-9 (IF=1.880). 
  41. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov Impulsive two-point boundary value problems for nonlinear qk-difference equations 07-10 September 2016 Almata, Qazaxstan AIP Conference Proceedings 1759, 020011 (2016); doi: 10.1063/1.4959625 pp.5.
  42. Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov.  Conditions for Optimality of Singular Controls in Dynamic Systems with Retarded Control. Nonlinear Systems – Design, Analysis, Estimation and Control, USA, 2016, pp. 195-226. http://dx.doi.org/10.5772/64225.
  43. Akademik Məcid Rəsulov “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın actual məsələləri”ç Respublika Elmi Konfransının materialları, 28-29 oktyabr 2016, Şəki, səh. 6-13. (AMEA-nın müxbir üzvü Y.Ə. Məmmədovla).
  44. Nəsirəddin Tusinin həyatı, elmi fəaliyyəti və irsinin öyrənilməsinin bəzi aktual məsələləri, «AMEA-nın Xəbərlər Məcmuəsi» jurnalı, 2016, cild 3, No 3, səh. 12-29.  (Eminağa Məmmədovla).
  45. М.Дж. Марданов, Р.Р. Рзаев,  Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках qs-технологии ранжирования высших учебных заведений,  ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2016, № 4, стр. 122-133.
  46. Outstanding mathematician and pedagogue To the 100-th anniversary of Majid Rasulov Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 42, № 1, 2016, pp. 134-138. (akademik Fikrət Əliyev, AMEA-nın m.ü., Yusif Məmmədov.).
  47. К 100-летию со дня рождения Меджида Лятифовича Расулова, Дифференциальные уравнения, 2016, том 52, № 9,  с. 1147–1149.
  48. М.Д. Марданов, Р.А.Теймуров, Об одной задаче оптимального управления для параболического уравнения  с нелокальными интегральными условиями,  Доклады РАН,  2017, том.472, №2, с. 135-138. (İ.F. 0.445) .
  49. M.C.Mərdanov, R.A.Teymurov, “QEYRİ-LOKAL İNTEQRAL ŞƏRTLİ PARABOLİK TƏNLİK ÜÇÜN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələr, №1, səh.20-24, 2017.
  50. М. Дж. Марданов, Т. К. Меликов, “К Теории Особых Оптимальных Управлений В Динамических Системахс Запаздыванием В Управлении” журнал вычислительной математики и математической физики, 2017, том 57, № 5, с. 1–22 .
  51. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «Научное наследие Карла Фридриха Гауса в развитии современной математики» (л 240-летию со дня рождения), Сборник Трудов  VIIIМеждународной Научной Конференции, Математика. Образование. Культура. Толятти, 26-29 апреля.  Издательсва ТГУ 2017, стр. 6-15.1.   
  52. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «Математическое образование конца ХІХ-начала ХХ века вАзербайджане», Материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 10-13 мая 2017 г., стр. 5-7.
  53. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов,Т.Х.Гасанова «Из история развития  математики в Азербайджане.» “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfrans materialları, Sumqaylt 2017, s.8-13. 
  54. М.Дж. Марданов, Т.К. Меликов, С. С. Шагаватова, «Линеаризованные условия оптимальности в дискретных системах с запаздыванием в управлении», “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfrans materialları, Sumqayıt 2017, s.235
  55. Mardanov M.J., Melikov T.K., Mamedov E.Sh. “The second order necessary conditions  for astrong minimum in problems of classicalcalculus of variaions”, “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfrans materialları, Sumqayit 2017, s.201. 
  56. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «О книге предшесвенники современной математики Азербайджана», Вестник  Елецкого Государсвенного Университета им. И.А.Бунина. 17 выпуск 38 с. 10-14.
  57. М.Дж. Марданов, Р.Р.Рзаев, «Два подхода к комплексной оценке и ранжированию вузов», Проблемы управления и информатики, №4, 2017, с.36-55.
  58. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «Роль Насираддина Туси в развитии математического образавания», Н.И.Лобачевский и математическое образование в России, İFME – 2017, Казан, 18-22 октября 2017 г.,том 1, стр.21-28.
  59. М.Дж. Марданов, Т.К.Меликов, Мамедов Э.Ш., Очисловой области одного класса двухпараметрической спектральной задачи, Qoşqar Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktul problemləri” adlı elmi konfransın materialları. 02-03 noyabr 2017-ci il, səh 222-223.
  60.  Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov, New second order necessary optimality conditions for discrete control problem. Qoşqar Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktul problemləri” adlı elmi konfransın materialları. 02-03 noyabr 2017-ci il, səh. 89.
  61. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, «Рол Жан Лерон Даламбера в развитии современной математики и механики.» Мат.лы III международной канференции 16-17 noyabr 2017-ci il Kaluqa.
  62. M.C. Mərdanov “Görkəmli alim və müəllim”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər Məcmuəsi, Cild 4, №2-3, iyun-sentyabr 2017, səhifə 70-76.
  63. Misir J. Mardanov, Telman K. Melikov “New discrete analogue of Pontryagin`s maximum principle”. “Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri” Akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans materialları. Bakı, 6-8 dekabr 2017, səhifə 140-141.
  64. Misir Mərdanov, Vidadi Mirzəyev “David Hilbert və onun 23 problemi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər Məcmuəsi, Cild 4, №4, Dekabr 2017-ci il. səhifə 9-18.
  65. Misir Mardanov, Ramin Rzayev, Zenal Jamalov, Alla Khudatova, “Integrated assessment and ranking of universities by fuzzy inference” 9th İnteernational Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Word and Perception, ICSCCW 2017, 24-25 August 2017, Budapest, Hungary, pp 1-8
  66. М.Дж. Марданов, Р.М. Асланов, Великий Учитель, Математик, Реформатор Михаил Григорьевич Фихтенгольц (к 130-летию со дня рождения). Профессионализм Педагога: Сущность, Содержание,  Перспективы Развития, Материалы международной научно-практической конференции 15-16 марта 2018 , Москва, Часть 2. C. 395-403.
  67. J. Mardanov, T. K. Melikov, E. Sh. Mamedov, On fist and sekond order necessary conditions for stronq extremum in calculus of variations, International Conference MADEA-8, Issyk-Kul, Kyrgyz Republic, June 17-23, 2018, pp. 82-83.
  68. Misir J. Mardanov, Samin K. Malik “Necessary First- and Second-Order Optimality Conditions in Discrete Systems with a Delay in Control” J Dyn Control Systems. Published online 24 january 2018.
  69. Misir J. Mardanov, T.K.Melikov “Necessary conditions of optimality in discrete control systems”, XXXI İnternational Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2018), July 3-8, 2018, Lankaran-Baku, pp. 91-93.
  70. Mardanov Misir, Melikov Telman, Malik Samin. “To Sufficient conditions for stronq extremum in calculus of variations”, The 6th İnternational Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 11-13 July, 2018 Baku Azerbaijan, pp.264-266.
  71. Mardanov Misir, N.Bayramova. “”Numerical methodfor eigenvalue problem for schrodinger nonlinear equation., The 6th İnternational Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 11-13 July, 2018 Baku Azerbaijan, pp.220-222.
  72. Марданов М. Дж., Рзаев Р. Р. Методы многокритериальной оценки альтернатив в логическом базисе нейронных сетей, Автоматизация и измерения в машино-приборостроении. № 3(3) 2018, с. 75-85.
  73. М. Дж. Марданов, К. Б. Мансимов, Н. Г. Абдуллаева.Необходимое условие оптимальности второго порядка в задачах управления, описываемых системой интегро-дифференциальных уравнений с запаздыванием, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2018,том 22,номер 2,страницы 254–268(Mivsgtu1597).
  74. Misir J. Mardanov, Yaqub Sh.Sharifov, “An optimal control problem for goursat –darboux systems withnonlocal conditions”, «Modern problems on innovative technokogies in oil and gas production and applied mathematics» Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcənzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 13-14 Dekabr 2018, s. 232-234.
  75. Misir J. Mardanov, Yaqub Sh.Sharifov, K.E.İsmayılova “Three-point boundary value problems for system of first order differentional equations with impulses”, «Modern problems on innovative technokogies in oil and gas production and applied mathematics» Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcənzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 13-14 Dekabr 2018, s. 234-236.

Riyaziyyata aid kitabları:

1. Мисир Дж. Марданов “Некоторые вопросы математической теории оптималных процессов в системах с запаздываниями.” Бaky,1987, Изд-БГУ, (119 с).
2. Misir C. Mərdanov “Riyaziyyat, Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik” Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, 2002, (Məmməd Yaqubov və başqaları ilə birlikdə, 336 səh.).
3. Misir C. Mərdanov “Həndəsə, 7-ci sinif üçün dərslik” Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birlikdə, 160 səh. azerb. və rus dillərində).
4. Misir C. Mərdanov “Həndəsə, 8-ci sinif üçün dərslik” Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 184 səh. azerb. və rus dillərində).
5. Misir C. Mərdanov “Həndəsə, 9-cu sinif üçün dərslik” Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 160 səh. azerb. və rus dillərində).
6. Misir C. Mərdanov “Həndəsə, 10-cu sinif üçün dərslik, Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birlikdə, 214 səh. azerb. və rus dillərində).
7. Misir C. Mərdanov “Cəbr, 8-ci sinif üçün dərslik” Bakı , 2003. Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə 304 səh. azerb. və rus dillərində).
8. Misir C. Mərdanov “Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 10-cu sinif üçün dərslik” Bakı, 2003, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 303 səh. azerb. və rus dillərində).
9. Misir C. Mərdanov “Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 11-ci sinif üçün dərslik” Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209 səh. azerb. və rus dillərində).
10. Misir C. Mərdanov “Həndəsə, 11-ci sinif üçün dərslik” Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birgə, 127 səh. azerb. və rus dillərində).
11. Мисир Дж. Марданов “Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений”, Баку, Изд-во «элм» 2009, 192 стр.
12. Мисир Дж. Марданов “Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу” Баку, Изд-во, Elm, 2010, ( Совм. К. В. Мансимовым, 360 с).
13. Misir C. Mərdanov “Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar I-kitab” Təhsil Nəş-tı, 2009 (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 352 səh.).
14. Misir C. Mərdanov “Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar II-kitab” Təhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 288 səh.).

15. Misir C. Mərdanov “Cəbr, 7-ci sinif üçün dərslik” Bakı, 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, Ağababa İbrahimov və başqaları ilə birlikdə, 319 səh. azerb. və rus dillərində).
16. Misir C. Mərdanov “Cəbr, 9-cu sinif üçün dərslik” Bakı 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 239 səh. azerb. və rus dillərində).
17. Misir C. Mərdanov “Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в систмах с запаздыванием” Баку. Изд-во “Елм”, 2013, 356 с. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов)
18. Misir C. Mərdanov , Sabir S. Mirzəyev., Eminağa M. Məmmədov. Elementar riyazuyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar III kitab, Dərs vəsaiti Bakı-2014, 317 s.

19. Misir C. Mərdanov, “Azərbaycan riyaziyyatının sələfləri”, Moskvanın “Prometey” nəşriyyatı, 2016,  516 səh.( professor Ramiz Aslanovla birgə)

20.Misir Mərdanov, Sabir Mirzəyev, Şabala Sadıqov. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Oko ofset Nəşriyyat, 294 səh.,2016.

21. Misir Mərdanov, Ramin Rzayev, Zeynal Camalov, “Universitetlərin çox meyarlı ranqlaşdırılmasının qeyri-səlis metodologiyası”, 164 səh, 2017, Almaniyanın Palmarium Academic Publishing nəşriyyatı.

22. Misir Mərdanov, “Müəllimim Qoşqar Əhmədov” Bakı, Radius mətbəəsi, 2017, 264 səhifə.

23. “Funksional analizin əsasları” kitabı ikinci dəfə Misir Mərdanovun təşəbbüsü ilə Moskva şəhərində URSS-“Fizika və Riyaziyyat irsi” nəşriyyatında çap olunub.(2018)

Təhsilə aid kitabları

 1. Misir C. Mərdanov “Bakı Dövlət Universiteti 1919-1994” BDU-nəş, 1994, (130 səh, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində).
 2. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri” Çaşıoglu, Bakı, 2001 (Əsgər Quliyevlə birgə 270 səh).
 3. Misir C. Mərdanov “Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti” Bakı, İkinci nəşri,1998, (Əli Əhmədovla birgə, 185 səh).
 4. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili İslahat Yollarında: uğurlar, problemlər, vəzifələr…” Bakı, 2001, 40 səh.
 5. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri” Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, ( II nəşri, Əsgər Quluyevlə birgə, 272.).
 6. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili İslahat İllərində” Təhsil Nəş-tı, 2001 (İsgəndər İsgəndərov, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Əhmədovla birgə, 143 səh).
 7. Misir C. Mərdanov “ABŞ təhsil sistemi idarəetmə konteksində” Bakı, 2001, Təhsil Nəş-tı, ( Rəhim Ağamalıyev və İlham Mustafayevlə birgə).
 8. Misir C. Mərdanov “Təhsil millətin gələcəyidir” Təhsil nəş-tı, 2002, (Əsgər Quliyevlə birgə,574 səh).
 9. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində” (1918-1920), 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, 240 səh.
 10. Misir C. Mərdanov “Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə” 2003, Çaşıoglu Nəş-tı, (Rəhim Ağamalıyev, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşovla birgə, 410 səh).
 11. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində” Bakı 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Almaz Məmmədova və Mahir Zeynalovla birgə, 368 səh).
 12. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Sistemi: REAL VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR VƏ İSLAHAT İSTİQAMƏTLƏRİ” Təhsil Nəş-tı, 2005, (96 səh).
 13. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili Dünən Bu Gün Sabah” Təhsil Nəş-tı, Bakı, 2006, (297 səh.).
 14. Misir C. Mərdanov “Davamlı İnkişaf və Təhsil” Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2007, (99 səh.).
 15. Misir C. Mərdanov “Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı 2003-2008” İmsak, 2008, (692 səh.).
 16. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili İnkişaf Yollarında 2003-2008” Təhsil Nəş-tı, 2008, (63 səh.).
 17. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili Yeni inkişaf Mərhələsində” Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2009, (526 səh.).
 18. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri” Bakı, Caşıoğlu Nəş-tı, 2010, (Əsgər Quluyevlə birgə, III nəşri, 287 səh.).
 19. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsili: islahatların Ugurlu nəticələri 2009-2010 cu illər, Şərq-Qərb, 2010, (səh 243)”
 20. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Nazirləri” Bakı,Şərq-Qərb Nəş-tı, 2010, ( 240 səh.).
 21. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi I cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (295 səh.).
 22. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi II cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (702 səh.).
 23. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi III cild” Təhsil Nəş-tı, 2011, (672 səh.).
 24. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Təhsil Tarixi IV cild” Təhsil Nəş-tı, 2012, (910 səh.).
 25. Misir C. Mərdanov “Pərvin, Misir Mərdanovla 11 söhbət” Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (190 səh.).
 26. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadə “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” ensiklopedik soraq kitabı,  “Təhsil” nəşriyyatı, 480 s., 2018.

Təhsil Sistemi ilə əlaqədar məqalələri

 1. Universitet təhsilində coxpilləli təlim prosesi, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 18 iyun, 1996-cı il.
 2. Yaşamaq və yeniləşmək strategiyası, Azərbaycan qəzeti, 19 dekabr, 1996-cı il.
 3. Magistraturanın təşkilinin vacib şərtləri, Azərbaycan qəzeti, 1 fevral, 1997 ci-il.
 4. Bizim bir Universitetimiz var- BD, Günay qəzeti, 25 fevral, 1997-ci il.
 5. Universitetin gələcəyi köklü dəyişikliklər tələb edir, Azərbaycan qəzeti, 18 aprel, 1997-ci il.
 6. Təhsilin inkişafı və cələcəyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, Respublika qəzeti, 9 may 1997-ci il.
 7. BDU: İslahatlar necə həyata keçirilir? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 20 may 1997-ci il.
 8. Avropada təhsilin inkişaf tentensiyaları, Azərbaycan qəzeti, 13 iyun 1997-ci il.
 9. Bakı Dövlət Universiteti cəmiyyətin mənəvi inkişafındakı aparıcı rolunu müvəffəqiyyətlə həyata keçiririr, Respublika qəzeti, 23 iyul, 1997-ci il.
 10. Diplomatiya tariximizin daha bir qələbəsi, Aktual qəzeti, 14 avqust, 1997-ci il.
 11. Hər bir ali məktəbin nufuzu onun hazırladığı kadrların səviyyəsi ilə ölçülür, Ədalət qəzeti, 23 oktyabr, 1997-ci il.
 12. Cəmiyyətin inkişafı təhsildən başlayır, Azərbaycan qəzeti, 23, 28, 30 dekabr 1997 ci il.
 13. Xalqımızın istəyini ifadə edən mühüm sənəd, Azərbaycan qəzeti, 10 yanvar, 1998-ci il.
 14. Təhsil milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənməlidir, Respublika qəzeti, 15 yanvar, 1998-ci il.
 15. BDU dünya təhsil sisteminə qoşulur, Avroasiya qəzeti, 22-yanvar, 1998-ci il.
 16. Nazirlik təhsilin strateji məsələləri ilə məşğul olmalıdır, Azadlıq qəzeti, 11 aprel, 1998-ci il.
 17. Elmimizin bayraqdarı yenə də öndədir, Zaman qəzeti, 12 mart, 1998-ci il.
 18. XXI əsrin astanasında, Aktual qəzeti, 31 mart, 1998-ci il.
 19. Mən nəzəriyyəçilikdən daha çox praktikanı sevən adamam, Panorama qəzeti, 2 may, 1998-ci il.
 20. Təhsil sistemində ciddi islahatlar aparılacaqdır, Azərbaycan qəzeti, 5 may, 1998-ci il.
 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 aprel 1998-ci il tarixli sərəncamı və təhsil sahəsində islahatların əsas strateji imkanları, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 12 may, 1998-ci il.
 22. Qurtuluş günümüz və xilas günümüz, Azərbaycan qəzeti, 14 iyun, 1998-ci il.
 23. Müstəqillik və təhsildə islahatlar, Azərbaycan qəzeti, 25, 26iyul 1998-ci il.
 24. Milli müstəqillik və dərslik problemi, Azərbaycan qəzeti, 21 avqist, 1998-ci il.
 25. Azərbaycan milli təhsilinin bu günü və sabahı, Azərbaycan qəzeti, 30 avqust 1998-ci il.
 26. Sabah Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı öz işinə başlayır: Azərbaycan təhsiliXXI əsrin astanasında, Azərbaycan qəzeti, 24 sentyabr, 1998-ci il.
 27. Təhsil sistemini necə dəyişməli? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 10 dekabr, 1998-ci il.
 28. Beynəlxalq əlaqələr-təhsilin inkişafında əsas şərtdir, Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr, 1998-ci il.
 29. Heydər Əliyev Azərbaycanda təhsilin inkişafı, Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 1998-ci il, s. 89-97.
 30. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 29 aprel, 5 may 1999-cu il.
 31. Təhsilimizin gələcəyi naminə, Xalq qəzeti, fevral 1999-cu il.
 32. Müstəqil Azərbaycanda təhsil islahatları: əsas istiqamətlər və perspektivlər, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı 1998, № 5, s. 54-58.
 33. Ali təhsilimizdə islahatlar sürərləndirilməlidir, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 4, s. 3-13.
 34. Azərbaycan təhsili XXI əsrin astanasında,” Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 5, s. 27-45.
 35. Azərbaycan konstitusiyası və milli təhsil quruculuğu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 6, s. 4-9.
 36. YAP qurultay qarşısında: Azərbaycan təhsil işçiləri ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevin simasında görürlər, Səs qəzeti, 23 oktyabr, 1999-cu il.
 37. Bakı Dövlət universitetinin 80 illik yubileyi, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2000, № 2, s. 11-24.
 38. Almaniya və Ruminyanın təhsil sistemi“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2000, № 2, s. 76-94. ( Rəhim Ağamalıyevlə birgə).
 39. İslahat proqramı təkamül yolu ilə aparılmalıdır, “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 3, ы. 3-11.
 40. Azərbaycan təhsilində avropa proqramları, Azərbaycan qəzeti, 16 iyul, 2000-ci il.
 41. Azərbaycan təhsili yeni əsrin başlanğıcında-nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər. Respublika qəzeti, 2001-ci il, 14, 15 fevral.
 42. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahat proqramı: islahat prosesinin gedişi, problemlər, prioritetlər, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2001, s. 27-50.
 43. Fasiləsiz təhsil hamı üçündür, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2001, s. 3-30.
 44. 2001-2002-ci tədris ilində ölkənin təhsil sistemi qarşısında duran vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 1999-cu il, s.3-19.
 45. Təlim-tərbiyəprosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatın mühüm amili kimi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002,№ 1, s. 7-31( Abdulla Mehrabov vəTelman Qardaşovla birgə).
 46. Yeni dərs ili, yeni vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 18-26.
 47. Demokratiya və humanizmə əsaslanan təhsil sistemi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 27-40, (Abdulla Mehrabov və Asif Cahangirovla birgə).
 48. Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 6, s. 18-35.
 49. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində ( 1919-1920), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 2, s. 4-15, ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 50. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili ( 1969-2003-cü illərdə Azərbaycan təhsilininhəqiqətləri və reallığı), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 3, s. 4-20.
 51. Milli hökümətin təhsil quruculuğu sahəsində ilk tədbirləri və apardığı islahatlar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı,2003, № 3, s. 109-133. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 52. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №31).
 53. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №30).
 54. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №29).
 55. 525-ci qəzet,Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №28).
 56. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №27).
 57. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №26).
 58. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №25.).
 59. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №24.).
 60. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №23.).
 61. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №22.).
 62. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №21.).
 63. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №20.).
 64. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №19.).
 65. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №18.).
 66. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №17.).
 67. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №16.).
 68. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №15.).
 69. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №14.).
 70. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №13.).
 71. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №12.).
 72. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №11.).
 73. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №10.).
 74. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №09.).
 75. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №08.).
 76. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №07.).
 77. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №06.).
 78. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №05.).
 79. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №04.).
 80. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №03.).
 81. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №02.).
 82. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №01.).
 83. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №50.).
 84. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №49.).
 85. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №48.).
 86. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №47.).
 87. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №46.).
 88. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №45.).
 89. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №44.).
 90. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №43.).
 91. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №42.).
 92. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №41.).
 93. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №40.).
 94. Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2003, s. 19-39. (Əsgər Quluyevlə birgə).
 95. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaranması, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2003, s. 3-16.( Əsgər Quliyevlə birgə).
 96. Heydır Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı, sönməz mayağı idi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2004, s. 3-9.
 97. Ölkə başçımız inkişaf inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2004, s. 3-22.
 98. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
 99. Ümumi təhsil sistemində hədəflər və vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2012, s. 10-20.
 100. Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu, «Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, № 1, 2012,s. 7-10.
 101. Müəllim hazırlığının aktual problemləri, “Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, №3,2012, s. 6-9.
 102. Informasiya texnologiyaları təhsildə ən effektiv vasitədir, “Elektron Təhsil” jurnalı, N-1, iyun, 2009, s. 6-8.
 103. Məqsədimiz müasir təhsil modelini yaratmaqdır,“ElektronTəhsil” jurnalı,N-3, dekabr, 2010, s. 13-15.
 104. İnformasiya texnologiyaları biliklərin verilməsi üçün səmərəli vasitədir, “Elektron Təhsil” jurnalı,N-9, dekabr, 2011, s. 5-7.
 105. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamərləri, YUNESKO- Azərbaycan: Gələcəyə körpü, kitabı, Bakı, Təhsil Nəş-tı, 2005-ci il, s. 16-27.
 106. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır,“Kurikulum” jurnalı, 2008, № 2, s. 5-13.
 107. Milli təhsilimizin gələcəyi: əsas hədəflə və vəzifələr, “Kurikulum” jurnalı, 2012, № 1, s. 5-24.
 108. Ümumi təhsil sistemində əsas hədəflər və vəzifələr, “Kurikulun” jurnalı, № 2, 2012, s. 5-15.
 109. Перспективы повышения квалификации в системе образования, тезисы международной научно-практичной конференции, Белоцерков, 2009, с. 16-20.
 110. Road to Reform, Azerbaijan 2011 thebusiness yea, s. 205-206.
 111. Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində,“Təhsil” jurnalı Oktyabr ayı. №10 (16) 2011-ci il,Səhifə 14.
 112. “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
 113. Peформы в сфере образовния приносят свои плоды, интервю, журнал АМОР, 2011, январь, № 2, с. 24-27.
 114. Misir Mərdanov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Lektoriyasının “Heydər Əliyev Azərbaycanda Dövlət Quruculuğunun banisidir” mühazirələr toplusunda “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Təhsilin inkişafı”, səh. 30-42, 2017, Bakı.
 115. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечёткого анализа его качественных характеристик. Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 35(3), 2015, pp. 65-84. (birgə Рзаев Р.Р., Джамалов З.Р., Худатова А.К.)
 116. У нас общие цели. Есть смыссл растить таланты вместе на благонаших стран. «Поиск», №31-32(2017), Москва.с.5 (Мисир Марданов).
 117. Misir Mərdanov, “Varmış millətimin xətti bu imzalar içində”, Respublika qəzeti, 2 iyun, 2018-ci il, səhifə 5.
 118. Mardanov M.J., Melikov T.K., Malik S.T. “On one generalization of weierstrass necessary condition” Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference, International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary, 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan pp.139-141.
 119. Mardanov M.J., Sharifov Y. “Existence and uniqueness results for first-order differential equations with three-point and integral boundary conditions” Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference, International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary, 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan pp.141-142.

 Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə yazılan kitablar

 1. Misir C. Mərdanov “Azərbaycanın təhsil siyasəti, ( 1998-2004)” I kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005, (832 səh).
 2. Misir C. Mərdanov “Azərbaycanın təhsil siyasəti, (1998-2005)” II kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005 (284 səh).
 3. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Müəllimlərinin XI Qurultayının stenoqrafik hesabatı” Çaşıoğlu, Bakı, 1999, (293 səh.).
 4. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Müəllimlərinin XII Qurultayı” Çaşıoglu, Bakı, 2003, (326 səh.).
 5. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan Müəllimlərinin QURULTAYLARI I-XII” Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2008, (783 səh.).
 6. Misir C. Mərdanov “İlk 50 ən yaxşı MƏKTƏB 100 ən yaxşı MÜƏLLİM” Təhsil Nəş-tı, 2009, (286 səh.).
 7. Misir C. Mərdanov “Bakı Dövlət Universitetinin 1969-cu il məzunları – “40 il” Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi” Bakı, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2009, (183 səh,).
 8. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı” Bakı, Çaşıoğlu, Nəş-tı, 2009, (303 səh.).
 9. Misir C. Mərdanov “Ən yaxşı MÜƏLLİM ən yaxşı MƏKTƏB-2009” Bakı 2009, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2011, (564 səh.).
 10. Misir C. Mərdanov “Hesabat 2010”, “Şərq qərb” nəş-tı,2011, (480 səh).
 11. Misir C. Mərdanov “Azərbaycanın Elmi Elitası, Elmlər Doktorları” Bakı, 2011, Şərq-Qərb Nəş-tı, (320 səh.).
 12. Misir C. Mərdanov “Təhsil Qanunvericiliyinə Dair Normativ-Hüquqi Sənədlər toplusu I” Bakı, 2012, Sərq-Qərb Nəş-tı, (656 səh.).
 13. Misir C. Mərdanov “Təhsil Qanunvericiliyinə dair Normativ-Hüquqi Sənədlər Toplusu II” Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (400 səh.).
 14. Məktəblinin riyaziyyat kitabxanası seriyasından çap olunmuş 50 kitabça (Bərabərsizlikər, Riyazi induksiya metodu, Natural və tam ədədlər, Çoxluqlar nəzəriyyəsi, Birdəyişənli çoxhədlilər, Çoxdəyişənli çoxhədlilər, Həqiqi və rasional ədədlər, Kombinatorka, Törəmə və bərabərsizliklər, Bircins simmetrik çoxhədlilər və bərabərsizliklər, Nizami çoxluqlar, Diofant tənlikləri, Funksiyalar, Funksional tənliklər ,Sonlu cəmlər və ardıcıllıqlar, Hərəkət çevirmələri, Xətti bərabərsizliklər sistemi, Nəsirəddin Tusinin əsərlərində məntiq, Nəsirəddin Tusinin cəbr və hesab irsi haqqında ,Nəsirəddin Tusinin Həndəsə irsi haqqında , Həqiqi oxda çoxluqlar, Fobanoçi ədədləri, Kombinatorka və ehtimal nəzəriyyəsi, Kəsilməz funksiyalar, Funksiyaların limiti, Törəmə və diferensial, İnteqral və tətbiqləri, İnversiya və tətbiqləri, Həndəsi qurmalar, Paskal üçbucağı,Kompleks ədədlər, Ehtimal nəzəriyyəsi nədir?, Riyazi statistika nədir?, Funksiyalar və qrafiklər, Ardıcıllığın limiti haqqında , Silsilələr , Parametrdən asılı tənliklər, Həndəsənin bəzi teoremləri, Xətti obrazlar, Ədədlərin yaranma tarixindən, İki tərtibli əyrilər və fiqurlar, Sferik triqonometriya nədir?, Triqonometriyanın əsasları, Həndəsənin inciləri, Çevrə və üçbucaq, Sahələr metodu, Lobaçevski həndəsəsi nədir?, Çoxbucaqlıların sahələri, Koordinatlar metodu, Bəzi riyazi terminlərin yaranması haqqında).
 15. Nərmin Tahirzadə, “Azərbaycan təhsil tarixi oçerkləri və ilk ali təhsillilərimiz”, 2015-ci il, 480 səh.

 Şəxsiyyətlər haqqında məqalələri

1. Xalqa bağışlanan ömrün dörd baharı, Azərbaycan qəzeti, 9 may 1997-ci il.
2. Yaşayanda belə şərəfli ömür yaşayasan, Aktual qəzeti, 10 may 1997-ci il.
3. Elmin vurğunu, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 1997-ci il.
4. Xatirələrdə yaşayan pedaqoq alim (Mehdi Əliyev), Azərbaycan qəzeti, 20 dekabr, 1997-ci il.
5. Lider, Panorama qəzeti, 30 mart, 1999-cu il.
6. Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 3, s. 3-15.
7. Millətin mənəvi sərvəti (akademik Həsən Əliyevin 95 illiyinə həsr olunub), “Azərbaycan təbiəti” jurnalı, №3, 2002-ci il, s. 32-35.
8. Misir Mərdanov, “Ziyalılıq haqqında düşüncələr”, 29 mart-4 aprel, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 2002- il, № 59, 60.
9. Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi ( Həsənbəy Zərdabi), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2010, s. 4-12.( Əsgər Quliyevlə birgə).
10. Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi ( Hacı Zeynalabdin Tağıyev), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2010, s. 6-15. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
11. Böyük maarifçi, türkçülüyün atası ( Əlibəy Hüseynzadə), “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 5, 2010, s. 8-17. (Əsgər Quliyevlə birgə).
12. Görkəmli alim, tanınmış təhsil təşkilatçısı- Afad Qurbanov, “Təhsil jurnalı”, 2010-cu il, oktyabr, №4, s. 16.
13. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nazirləri ( Nəsib bəy Yusifbəyli), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2010, s. 14-21. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
14. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
15. Misir Mərdanov, “Azərbaycanın elmi elitası milli sərvətimizdir”, Azərbaycanın elmi elitası kitabı, Şərq-Qərb” , 2011, səh. 3-14.
16. Dünya şöhrətli alim (Lütfi Zadə), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2011, s. 5-8.
17. Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan profesional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2011, s. 6-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
18. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2011, s. 10-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
19. Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2011, s. 6-15. (Əsgər Quliyevlə birgə).
20. Dünya şöhrətli alim-Lütfizadə, “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8) 2011-ci il.Səhifə 10.
21. Görkəmli pedaqoq və maarif xadimi: Aleksandr Osipoviç Çernyayevski, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2012, s. 6-14. (Əsgər Quliyevlə birgə).
22. Böyük maarif fədaisi: Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2012, s. 6-16. (Əsgər Quliyevlə birgə).
23. Mehdi Əliyev: Tanınmış təhsil təşkilatçısı, böyük müəllim, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 5, 2012, s. 10-16.
24. Görkəmli alim, böyük müəllim, unudulmaz şəxsiyyət (akademik Azad Mirzəcanzadənin xatirəsinə), 525-ci qəzet, 28.10.2013.
25. Видный ученый, учитель, незабываемая личность (К юбилею Азада Мирзаджанзаде), газета Зеркало, 01.11.2013.
26. In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan ,Volume 40, Special Issue, 2014, Pages 3–12.
27. HONOURED SCIENTIST (academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiyev), Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 3–4.
28. Математик безграничности (Ученому с мировым именем Лютфи Рагим оглу Алескерзаде исполняется 94 года),газета “Наука”, 23 января 2014 года.
29. Şərəfli Alim Ömrü (akademik Akif Hacıyevin xatirəsinə), Respublika qəzeti, 14 mart 2015-ci il. (prof.Vaqif Quliyevlə birgə).
30. Görkəmli alim və elm təşkilatçısı (akademik Fərəməz Maqsudovun xatirəsinə), Elm qəzeti, 10 aprel 2015 ci il N 6.
31. Elmə, təhsilə dəyərli töhvələr verən alim (AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Hüseynovun 75 illik yubileyinə), Respublika qəzeti, 17 iyun 2015-ci il.
32. Kazim Hasanov-80, Proceedinqs of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Akademy of sciences of azerbaijan, vv. 41, Number 1, 2015, pages 153-156.
33. Sasun Yakubov – 80, Müasir riyaziyyat elminin görkəmli nümayndəsi, Respublika qəzeti 5 dekbr, 2015-ci il (Professor Əkbər Əliyevlə. )
34. Sasun Yakubovich Yakubov — 80, Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 2, 2015, pp. 130-132
35. Zahid Xəlilov-105, “ Qısa lakin şərəfli ömür” , Elm qəzeti, N 2 (1144), 29 yanvar 2016-cı il.(prof. Mamed Bayramoğlu ilə birgə)
36. Dünya şöhrətli riyaziyyatçı alim (akademik İbrahim İbrahimovun anadan olmasının 104 illiyi münasibəti ilə). Elm qəzeti, N4 (1146), 26 fevral 2016-cı il. (Dosent Tamella Həsənova ilə birgə).
37. Outstanding mathematician and pedagogue To the 100-th anniversary of Majid Rasulov Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 42, № 1, 2016, pp. 134-138. (akademik Fikrət Əliyev, AMEA-nın m.ü., Yusif Məmmədov.)
38. Görkəmli alim və şəxsiyyət, 525-ci qəzet, 2 iyul, 2016, N 118(4614), (Aynur Həsənova ilə ).
39. Görkəmli alim və şəxsiyyət, AMEA ELM Və HƏYAT, Elmi-populyar jurnal, , № 2, 2016, s.40-44, (Aynur Həsənova ilə ).
40. К 100-летию со дня рождения Меджида Лятифовича Расулова, Дифференциальные уравнения, 2016, том 52, № 9, с. 1147–1149.
41. Талантливый ученый, вдуммчивый педагог, Elm qəzeti, 2016, N 17(1159), 09 sentyabr 2016. Həşim Ağayevin 100 illiyi münasibəti ilə, (Tamella Həsənova ilə birlikdə).
42. Крупный ученый, выдающаяся личность в современной педагогической науке (к юбилею академика Г.М.Ахмедова), Педагогический журнал, №4, 2016, с. 57-62.
43. Gələcək nəsillərə nümunə (professor Qoşqar Əhmədovun 100 illiyinə) 525-ci qəzet, 7 oktyabr 2017-ci il, №182 (4919), səhifə 16, 17, 24.
44. Hörmət və ehtiramla yad edilən alim, Elm qəzeti, 13 oktyabr, 2017-ci il. N 19 (1186) Səh. 6, 8.
45. “Akademik Əşrəf Hüseynov”, 525-ci qəzet, 11 noyabr 2017-ci il, №206 (4943) səhifə 10, 24.
46. Мисир Марданов, Гусейн Ахмедов, Гумеир Ахмедов «Учитель, педагог, ученый», “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı №4, 2017, səhifə 85-89.
47. Misir J. Mardanov “Academician Akif Gadjiev – honorable life of scientist”, Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri, Akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans materialları, Bakı, 6-8 dekabr 2017-ci il, səhifə 140-141.
48. Misir Mərdanov, “Şərəfli alim ömrü (akademik Akif Hacıyevin xatirəsinə)”, “Respublika” qəzeti, 08 dekabr 2017-ci il, №270 (6013), səhifə 8.
49. Misir Mərdanov, “Bizim 525” , “525” Zamanın sınağında kitabında, səh. 187-189, “Zərdabi LTD” , 2017.
50. Misir Mərdanov, “Böyük rəhbərin həyat dərsləri”, Azərbaycan qəzeti, № 274(7710), 12 dekabr,2017-ci il, səh. 9.
51. Rəy – Sevinc Qarayeva – Misir Mərdanovun yeni kitabı – “525-ci qəzet” №226 (4963), 9 dekabr 2017-ci il, 9 dekabr 2017-ci il, səhifə 6.
52. Misir Mərdanov, “Heydər Əliyevin həyat dərsləri”, 525-ci qəzet, 13 dekabr 2017-ci il, №228 (4965).
53. Misir Mərdanov, “Heydər Əliyevin həyat dərsləri”, 525-ci qəzet, 14 dekabr 2017-ci il, №229 (4966).
54. М. Дж. Марданов, Р. Асланов, О книге предшественники современной математики Азербайджана, Вестник Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина, серия история и теория образования, 17, выпуск 38, 2017, с. 10-14.
55. Misir Mərdanov, “Təhsilimizin nurlu siması” , 525-ci qəzet, 26 yanvar, 2018- ci il, №16 (4994).
56. Misir Mərdanov, “Təhsilimizin nurlu siması”, “Elm”qəzeti, 09 fevral 2018-ci il, №3(1194) .
57. Misir Mərdanov, “Səmərəli İslahatlar və mütərəqqi dəyişikliklər mərhələsi”, 525-ci qəzet, 05 aprel, 2018-ci il, №59, (5037).
58. Misir Mərdanov, “Kamil şəxsiyyət”, Murtuz Ələsgərovun əziz xatirəsinə, 525-ci qəzet, 28 aprel, 2018-ci il, № 76, (5054), səh. 10-11.
59. Мисир Дж. Марданов, Рамиз Асланов, «Заид Исмaил оглы Халилов – основоположник современной математической школы в Азербайджане», Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər Məcmuəsi, Cild , №1, Mart 2018.
60. Misir Mərdanov, Professor Yusif Seyidov haqqında, 3 səhifə.
61. Misir Mərdanov, Nurlana Əliyeva haqqında xatirə, 2 səhifə.
62. Мисир Марданов, Мамед Байрамоглу, « Предисловие ко второму изданию», в книге Заида Халилова « Основы функционального анализа» , 2018, Москва, URSS.
63. Мисир Марданов, Араз Алиев, Рамиз Асланов, Роль Заида Исмaил оглы Халилова в развитии математической науки, в книге Заида Халилова « Основы функционального анализа» , 2018, Москва, URSS.
64. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, Şahanə Müşfiq, “Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə dəyərli töhfə” , 525-ci qəzet, 26 may, 2018-ci il, səh. 9.
65. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, akademik Nizami Cəfərov, “Ali təhsilimizin tərcümeyihalı” , 525-ci qəzet, 02 iyun, 2018-ci il, səhifə 12.
66. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, AMEA RH İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin əməkdaşı Hilal Ağamoğlanov, Elm qəzeti, 01 iyin, 2018-ci il, səhifə 7.
67. Misir Mərdanov. Görkəmli pedaqoq, böyük təhsil təhsil təşkilatçısı, müdrik insan-akademik Mehdi Mehdizadə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərlər məcmuəsi, cild 5, № 2., səhifə 46-51.
68. Misir Mərdanov. O, əməksevər insan, istedadlı naşir idi, Sənziz səninlə, Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 2018-ci il, səhifə 100-107.
69. Misir Mərdanov, “O, unudulmazdır”, Telman Əliyevin kitabında, səhifə145-146, “Gənclik nəşriyyatı”, 2002-ci il.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  833189

 • Sağalan

  822484

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  373

 • Ölüm halı

  10332

 • Test edilib

  7,688,073

Faydalı linklər