Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Diferensial tənliklər şöbəsi


Diferensial_tenlikler

Şöbənin rəhbəri: Əliyev Əkbər Bayram oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Tel: (050) 613-89-80
E-mail: [email protected]
Əməkdaşların sayı: 10
Şöbənin əsas elmi istiqamətləri: -Xüsusi törəməli xətti və qeyri-xətti tənliklər və sistemlər üçün Koşi məsələsinin, sərhəd məsələsinin və qarışıq məsələnin lokal və qlobal həll olunma kriteriyalarının müəyyən olunması, həllərin hamarlığının və asimptotikalarının tədqiqi. Global həllin olmaması kriteriyalarının müəyyən olunması.
-Operator əmsallı tənliklər üçün sərhəd Koşi məsələsinin və sərhəd məsələlərinin korrektliyinin müəyyən olunması.Yüksək tərtib dəyişən operator əmsallı tənliklər üçün evolyusiya operanorunun təyini.
-Diferensial operatorlar üçün sərhəd şərtində də spektral parametr iştirak edən spektral məsələlərin tədqiqi.
-Volterr zəncirləri üçün Koşi məsələsinin tədqiqi.
Şöbənin əsas elmi nəticələri:

1-ci problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.

– Yarımxətti fractal dissipasiyal hiperbolik tənliklər sistemi və kvazielliptik hissəli yarımxətti hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin qlobal həllərinin varlığı haqda Fucita tipli kriteriyalar alınmış;
Yarımxətti qeyri xətti dissipasiyal hiperbolik tənliklər sistemi Koşi məsələsinin qlobal həllərinin varlığı və yoxluğu şərtləri müəyyən edilmişdir;
– əmsalların bir hissəsi hamar digər hissəsi isə qeyri-hamar olan hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin korrektliyi araşdırılmış;
-Qeyri xətti elliptik və parabolik tənliklərin sərhədin xüsusi nöqtələri ətrafında və qeyri kompakt sərhədə malik qeyri məhdud oblastlarda həllərinin özünü aparması haqda teoremlər isbat edilmişdir. Məhdud və qeyri məhdud oblastlarda çəki funksiyası Makenxoupt şərtlərini ,cırlaşan əmsallar isə müəyyən artım şərtlərini ödədikdə yüksək tərtib qeyri-xətti parabolik tənliklər üçün qoyulmuş Dirixle məsləsinin həllərinin keyfiyyət xarakteri tədqiq edilmiş və onlar üçün yeganəlik sinifləri tapılmışdır.

– müəyyən sinif elliptik və parabolik tip tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri öyrənilmiş;-operator əmsallı tənliklərin və xüsusi törəməli hiperbolik tənliklərin həllərinin sanki dövri və asimptotik sanki dövri olması üçün kafi şərtlər müəyyən edilmiş;-kvazixətti hiperbolik tənliklər üçün birtərəfli məsələlərin tamam həllolunması şərtləri müəyyən olunmuş;
-yüksək tərtibli elliptik tənliklər üçün silindrik oblastlarda şüalanma prinsipləri isbat edilmiş;
– limit amplitudu prinsipinin əsaslandırılmasında rezonans effekti aşkar edilmiş, məhdud oblastlarda və qeyri-məhdud silindrik oblastlarda Sobolev tənlikləri üçün və Petrovskiyə görə korrekt tənliklər sistemi üçün Koşi məsələsi, qarışıq məsələlərin həlləri tədqiq edilmiş və zamanın böyük qiymətlərində həllərin asimptotikası öyrənilmişdir .
2-ci problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-Yüksək tərtib dəyişən operator əmsallı evolyusion tənliklər üçün Koşi məsələsinin və başlanğıc- sərhəd məsələsinin korrektliyi araşdırılmışdır;
– Sərhəd şərtinə qeyri məhdud operator daxil olan ikinci tərtib diferensial-operator tənlik üçün sərhəd məsələsinin həll edilə bilməsi fredholmluğu öyrənilmişdir.
3-cü problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-Operator əmsallı Şturm-Liuvill tənliyi və sərhəd şərtlərində spektral parametr iştirak edən qeyri məhdud operator əmsallı differensial operatorlar üçün sərhəd məsələsinin izi hesablanmışdır;
– Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan ikinci tərtib diferensial-operator tənlik üçün sərhəd məsələsinin həll edilə bilməsi, fredholmluğu və spektral xassələri öyrənilmişdir.
4-cü problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-asimptotik periodik başlanğıc şərtlərə malik olan Volterr zəncirləri üçün Koşi məsələsi tədqiq olunmuş və tərs spektral məsələ metodu ilə həlli eilmişdir.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Alınmış əsas nəticələr:1-ci problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir. Yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər sistemi və kvazielliptik hissəli yarımxətti           hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin qlobal həllərinin varlığı haqda Fucita tipli           kriteriyalar alınmış;
– əmsalların bir hissəsi hamar digər hissəsi isə qeyri hamar olan hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsinin korrektliyi araşdırılmış;
– müəyyən sinif elliptik və parabolik tip tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri                              öyrənilmişdir;-operator əmsallı tənliklərin və xüsusi törəməli hiperbolik tənliklırin həllərinin  sanki  dövri   olması və eləcədə asimptotik  sanki  dövri olması üçün kafi şərtlər müəyyən etmiş;-kvazixətti hiperbolik tənliklər üçün birtərəfli məsələlərin tamam həllolunması şərtlərini           müəyyən etmiş;
-yüksək tərtibli elliptik tənliklər üçün silindrik oblastlarda şüalanma prinsipləri isbat           edilmiş;
– limit amplitudu prinsipinin əsaslandırılmasında rezonans effekti aşkar edilmiş, məhdud           oblastlarda və qeyri-məhdud silindrik oblastlarda Sobolev tənlikləri üçün və Petrovskiyə           ğörə korrekt  tənliklər sistemi  üçün Koşi məsələsi, qarışıq məsələlərin həlləri tədqiq           edilmiş və zamanın böyük qiymətlərində  həllərin asimptotikası öyrənilmişdir .
2-ci problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-Yürsək tərtib dəyişən operator əmsallı evalyusion tənliklər üçün Koşi məsələsinin və           başlanğıc- sərhəd məsələsinin korrektliyi araşdırılmışdır;
– Sərhəd şərtinə  qeyri məhdud operator daxil olan ikinci tərtib diferensial-operator tənlik           ücün sərhəd məsələsinin həll edilə bilməsi fredholmluğu   öyrənilmişdir.
3-cü problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-Operator əmsallı Şturm-Liuvill tənliyi  və sərhəd şərtlərində spektral parametr iştirak           edən qeyri məhdud operator  əmsallı differensial operatorlar üçün sərhəd məsələsinin izi           hesablanmışdır;
– Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan ikinci tərtib diferensial-operator tənlik ücün           sərhəd məsələsinin həll edilə bilməsi fredholmluğu və spektral xassələri  öyrənilmişdir.
4-cü problem üzrə aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir.
-İstilikkeçirmə tənliyi ilə ifadə olunan bəzi proseslərin impusiv idarə olunması  məsələsi  həll   edilmişdir.Problemlər üzrə çap edilmiş elmi işlər 
1-ci problem üzrə  150-dən artıq elmi iş dərc edilmişdir  ki ,bunlardan 70-dən çoxu           impaktfaktorlu  görkəmli elmi jurnallardır;
– 2-ci problem üzrə  100- dən artıq elmi iş dərc edilmişdir  ki ,bunlardan 35-dən çoxu           impaktfaktorlu görkəmli elmi jurnallardır;
-3-cü problem üzrə  100- dən artıq elmi iş dərc edilmişdir  ki ,bunlardan 35-dən çoxu           impaktfaktorlu  görkəmli elmi jurnallardır
-4-cü problem üzrə  bir neçə elmi iş dərc edilmişdir.
Elmi konfranslarda iştirak: Ə.B.Əliyev, M.Bayramoğlu və mərhum  B.A.İsgəndərov Bir neçə Beynəlxalq    Konfransların təşkilat və ya proqram komitələrininüzvü olmuşdur.
Əməkdaşların hamısı çoxlu sayda Beynəlxalq  Konfransların  işində  istirak etmiş  və çıxışlar  etmişlər..
Qrant Layihələri: Şöbənin əməkdaşları aşağıdakı qrant layihələrində iştirak etmişlər.
– DOPROG  programı Türkiyə,Afyon Universiteti (Ə.B.Əliyev-1997);- Participant of international scientific project “Physical and Geographical Model of the transgression diffusion of           pollutants in different Hydrometeorological Conditions on the Caspian Sea” CRDF. (Ə.B.Əliyev-2001-2002);
– “ Yarımxətti hiperbolik tənliklər sistemi üçün Koşi məsələsinin qlobal həll                  olunması”.Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (Ə.B.Əliye ,Məmmədzadə K.S.-       2011-2012);
-“Karbohidrogen  çirklənmələrinin  su  səthində yayılma dinamikası”   SOCAR (Ə.B.Əliyev, Aslanova N.M. -2012-2013 ).
Problemlərə uyğun çapdan çıxmış əsərlər:
 • Nəşrlər – 2021
 • Nəşrlər – 2020
 • Nəşrlər – 2019
 • Nəşrlər – 2018
 • Nəşrlər – 2017
 • Nəşrlər – 2016
 • Nəşrlər – 2015
 • Nəşrlər – 2014
 • S.Ya. Yakubov, Aliev, A.B.
  Fastperiodische Losungen hyperbolischer Gleichungen zweiter Ordnung. (Russian) Differ. Uravn. 10, 1142-1144 (1974).
 • Aliev, A.B.
  Fastperiodische Losungen linearer Differentialgleichungen in einem Banachraum. (Russian) Differ. Equations 10(1974), 885-887 (1975).
 • Yakubov, S.Ya.; Aliev, A.B.
  Almost periodic solutions of second-order hyperbolic equations. (English) Differ. Equations 10(1974), 885-887 (1975).
 • Yakubov, S.Ya.; Aliev, A.B.
  Gber das Ausschwingen der Losungen einer hyperbolischen Gleichung. (Russian) Differ. Uravn. 11, 883-888 (1975).
 • Yakubov, S.Ya.; Aliev, A.B.
  Solvability in the large of the Cauchy problem for quasi-linear equations. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 17, 252-255 (1976); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 226, 1025-1028 (1976).
 • Yakubov, S.Ya.; Aliev, A.B.
  Attenuation of oscillations of solutions of a hyperbolic equation. (English) Differ. Equations 11(1975), 666-670 (1976).
 • Aliev, A.B.
  On the solvability in the large of Cauchy’s problem for quasilinear evolution and hyperbolic partial differential equations. (Russian) Spectral theory of operators, Pap. 2nd All-Union math. Summer Sch., Baku 1975, 6-18 (1979).
 • Aliev, A.B.
  Solvability “in the large” of the Cauchy problem for quasi-linear equations of hyperbolic type. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 19, 563-566 (1978); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 240, 249-252 (1978).
 • Aliev, A.B.; Perov, A.I.
  Almost periodical solutions of differential equations of second order in a Banach-space. (Russian) Funkts.nyi Anal. Primen., Baku 3, 51-54 (1978).
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for quasilinear equations of hyperbolic type (existence of a global solution). I. (Russian) Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.- Tekh. Mat. Nauk 1980, No.5, 15-20 (1980).
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for quasilinear equations of hyperbolic type (existence of a global solution). II. (Russian) Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.- Tekh. Mat. Nauk 1980, No.6, 3-7 (1980).
 • Aliev, A.B.
  Das Verhalten der Losungen des Cauchyproblems fgr eine hyperbolische Gleichung. (Russian) Differ. Uravn. 16, 545-547 (1980).
 • Aliev, A.B.
  Solvability “in the large” of the Cauchy problem for quasilinear equations of hyperbolic type with non-local nonlinearity. (Russian) Dokl., Akad. Nauk Az. SSR 38, No.3, 9-12 (1982).
 • Maksudov, F.G.; Aliev, A.B.; Takhirov, D.M.
  A one-sided problem for a quasilinear equation of hyperbolic type. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 23, 592-594 (1981); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 258, 789-791 (1981).
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for a certain fourth order quasi-linear equation of hyperbolic type. (Russian) Correct boundary value problems for non-classical equations of mathematical physics, Collect. sci. Works, Novosibirsk 1984, 3-8 (1984).
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for a fourth order quasilinear equation of hyperbolic type. (Russian) Application of methods of functional analysis to nonclassical equations of mathematical physics, Collect. sci. Works, Novosibirsk 1983, 17-25 (1983).
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for higher order quasilinear equations of hyperbolic type with a Volterra operator. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 31, 6-9 (1985); translation from Dokl. Akad. Nauk SSR 280, 15-18 (1985).
 • Aliev, A.B.; Aliev, F.A.
  Ultraweak solutions of quasilinear equations. (Russian. English summary) Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.-Tekh. Mat. Nauk 1985, No.3, 32-35 (1985).
 • Aliev, A.B.
  A one-sided problem for a hyperbolic equation without global a priori estimates. (Russian. English summary) Dokl., Akad. Nauk Az. SSR 41, No.7, 8-11 (1985).
 • Aliev, A.B.
  A mixed problem with dissipation on the boundary for quasilinear hyperbolic equations of second order. (Russian, English)
  Sov. Math., Dokl. 33, 836-839 (1986); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 288, 1289-1292 (1986).
 • Aliev, A.B.
  One-sided problem for quasilinear operators of hyperbolic type in Hilbert space and its applications. (Russian. English summary) Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.-Tekh. Mat. Nauk 1986, No.3, 3-8 (1986).
 • Aliev, A.B.
  Variational inequalities for quasilinear operators of hyperbolic type. (Russian, English) Math. Notes 42, No.3/4, 700-707 (1987); translation from Mat. Zametki 42, No.3, 369-380 (1987).
 • Aliev, A.B.
  A unilateral problem for a class of quasilinear hyperbolic operators. (Russian. English summary) Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.-Tekh. Mat. Nauk 1987, No.1, 37-42 (1987).
 • Aliev, A.B.
  Global solvability of one-sided problems for quasilinear operators of hyperbolic type. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 37, No.1, 176-179 (1988); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 298, No.5, 1033-1036 (1988).
 • Aliev, A.B.
  Unilateral problems for quasilinear hyperbolic operators in function spaces. (Russian, English) Sov. Math., Dokl. 36, No.3, 443-446 (1988); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 297, 271-275 (1987).
 • Aliev, A.B.; Aliev, F.A.
  On the existence of minimal attractors for nonlinear hyperbolic equations. (Russian. English summary) Dokl., Akad. Nauk Az. SSR 45, No.10, 3-6 (1989).
 • Aliev, A.B.; Khanmamedov, A.Kh.
  The existence of a minimal global attractor for the nonlinear wave equation with antidissipation in the domain and with dissipation on part of the boundary. (Russian, English) Differ. Equations 34, No.3, 326-330 (1998); translation from Differ. Uravn. 34, No.3, 326-330 (1998).
 • Aliev, A.B.; Khanmamedov, A.Kh.
  Energy estimates for solutions of the mixed problem for linear second-order hyperbolic equations. (Russian, English) Math. Notes 59, No.4, 345-349 (1996); translation from Mat. Zametki 59, No.4, 483-488 (1996).
 • Aliev, A.B.
  Global existence for initial-boundary value problem with dissipation on the boundary for quasilinear hyperbolic equation with large data and small parameter. Trans. Nat. Acad. of science of Azerbaijan, ser. Phys. Tech. and Math. Sci., No.2, vol. XVIII, 9-11 (1998)
 • Aliev, A.B.
  Global solvability of initial-boundary value problem for a quasilinear system of elasticity theory with dissipation on a boundary. (Russian) Proc. of IMM of Azerbaijan AS, VIII(XVI), 5-12 (1998)
 • Aliev, A.B.; Namazov, I.Q.
  Global solvability of the mixed problem for quasilinear hyperbolic equation of the fourth order with integral nonlinearity, Trans. Nat. Acad. of science of Azerbaijan, ser. Phys. Tech. and Math. Sci., No.1, 4-8 (2000)
 • Aliev, A.B.; Akhmedova, Zh.B.
  Variational inequalities for a forth order quasilinear hyperbolic operator. Proc. of IMM of Azerbaijan AS, No.1, VXII(XX), 10-17 (2000)
 • Aliev, A.B.; Akhmedova, Zh.B.
  Global solutions of nonlinear fourth order hyperbolic inequalities. Trans. Nat. Acad. of science of Azerbaijan, ser. Phys. Tech. and Math. Sci., No.4, vol. XXI (2001)
 • Aliev, A.B.; Namazov, I.Q.
  One class quasilinear hyperbolic equation, Vestnik BSU, No.3, 93-99 (2001)
 • Aliev A.B.
  Global solvability of the mixed problem for quasilinear pseudohyperbolic equation of the fourth order with integral nonlinearity, Vestnik BSU, No. 2, 111-119 (2002)
 • Aliev, A.B.
  The Cauchy problem for a class of the fourth order quasilinear hyperbolic equations, Trans. Nat. Acad. of science of Azerbaijan, ser. Phys. Tech. and Math. Sci., No.1, vol. XXIII, 7-13 (2003)
 • Aliev A.B.
  Global solvability of the mixed problem for quasilinear pseudohyperboloc equation of the fourth order, International Scientific Conference dedicated to 80th anniversary of prof. A.D.Kudyavchev, Moscow, March 24-26, 2003
 • A.B.Aliev and A.A.Kazymov
  Global weak solutions of the Cauchy problem for semilinear pseudo-hyperbolic equations. Differential Equations, 2009, Volume 45, Number 2, Pages 175-185
 • Aliev A.B., Kazymov A. A.
  On existence and non-existence of global solutions of the Cauchy problem for high order semi-linear hyperbolic equations with anisotropic elliptic parts. Bulgarian-Turkish-Ukrainian Scientific Conference “Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications” Sunny Beach, Bulgaria, 15 – 20 September, 2010
 • A. B. Aliev and F. V. Mamedov
  Existence and Nonexistence of Global Solutions of the Cauchy Problem for Semilinear Hyperbolic Equations with Dissipation and with Anisotropic Elliptic Part. ISSN 0012-2661, Differential Equations, 2010, Vol. 46, No. 3, pp. 1–12. Pleiades Publishing, Ltd., 2010.
 • Akbar B. Aliev, Bijan H. Lichaei
  Existence and non-existence of global solutions of the Cauchy problem for higher order semilinear pseudo-hyperbolic equations. Nonlinear Analysis 72 (2010) 3275_3288
 • А. Б. Алиев, А. А. Казимов Глобальная Разрешимость Задачи Коши Для Полулинейных Гиперболических Уравнений С Диссипацией И Анизотропной Эллиптической Частью./ ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК,   2013, том 448, № 3, с. 255–257.
 • А. Б. Алиев, А. А. Казимов, Глобальная  разрешимость и поведение решений  задача  Коши  для  систем  из двух  полулинейных  гиперболических  уравнений// Дифференциальные  уравнения,2013,Т.49.  4,с.476-486.
 • A.B.Aliev,A.A.Kazimov, Global existence and nonexistence results for a class of semilinear hyperbolic systems// Math.Meth.in  the  Appl. Sci,  2013,V36,N 9,P.1133-1144.
 • A.B.Aliev,A.A.Kazimov, Effect of Weight Function in Nonlinear Part on Global Solvability of Cauchy Problem for Semi-Linear Hyperbolic Equations //International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application, 2013, 2, 102-106.
 • A.B.Aliev, A.A.Kazimov,  Existence , non-existence and asymptotic behavior of global solutions to the Cauchy problem for systems of semilinear hyperbolic equations with damping terms Nonlinear Anal. 75 (2012), no. 1, 91-102, 35L82 (35A01 35L15 35L71), (imp.fakt.1.48,Elsevier
 • A.B.Aliev, U.Mamedova, Mixed Problem for Quasilinear ImpulsiveHyperbolic Equations with Non Stationary Boundary and Transmission Conditions. Advances in Difference Equations Volume 2010, Article ID 101959, 19 pagesdoi:10.1155/2010/101959, (imp.fakt.0.892,Hindawi).
 • A.B.Aliev, The asymptotic behavior of weak solution of Cauchy problem for a class Sobolev type semilinear equation. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 26 (2006), no. 4, Math. Mech., 23–30.
 • A.B.Aliev, The initial boundary value problems for the quasilinear hyperbolic equations with non stationary non local boundary conditions. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. 24 (2006),53–70
 • A.B.Aliev, Global solvability and behavior of  solution the Cauchy problem for the quasiilinear hyperbolic equation with anisotropic elliptic part and inteqral nonlinearity. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 29 (2009), no. 1, Math. Mech., 3–12
 • A.B.Aliev, Existence of a global weak solution of the Cauchy problem for systems of semilinear hyperbolic equations. Transactions of NASAzerbaijan,issue mat.@mex.,ser.physical-texn.@Math.science  XXX,N1,p.13-24.
 • Б.А. Искендеров, Избранные труды акад. З.И.Халилова, Баку, «Элм»,  2003, 282 с.
 • Б.А. Искендеров, Принципы излучения для эллиптических уравнений в цилиндрических областях, Баку, «Элм», 2004, 179 с.
 • Б.А. Искендеров , Смешанная задача для уравнения Буссинеска в ограниченной области и поведение ее решения при . ЖВМ и МФ 2005, том 45, №6,стр.1048-1059.
 • B.A.Iskenderov, On a mixed problem in bounded domain for the equation correct by  Petrovsky and estimation of its solutions. Transactions of NASA 2005, vol.25,№7,p.31-40.
 • Б.А. Искендеров, О смешанной задаче для уравнения Баренблатта – Желтова-Кочиной в цилиндрической области. УМН 2006, том 61, №2, стр.165-166.
 • Б.А. Искендеров, Смешанная задача для уравнения внутренних гравитационных волн в неограниченной цилиндрической  области. ЖВМ и МФ,2006 том 46, №8,стр.1475-1493.
 • B.A.Iskenderov, Behavior of the solution of the Cauchy problem for Barenblatt-Zheltov – Kochina type equation at large values of time.  Докл. НАН Азербайджана, 2007,том 63,№5,стр.71-78.
 • Б.А. Искендеров, О  решение  смешанной  задачи  для корректного   по Петровскому уравнения  в  цилиндрической  области.  Укр.матем.журнал, 2009, Киев,том 61, №2, стр. 214-230.
 • Б.А. Искендеров, Смешанная задача для уравнения гравитационно – гироскопических  волн  в приближении Буссинеска в неограниченной цилиндрической области. ЖВМ и МФ,2009,том 49,№9, стр. 1659-1675.
 • B.A.Iskenderov, Estimation of the solution to Cauchy problem for a correct by Petrovsky equation. Transactions of NASA, vol.29,№1, 2009, 10 с.
 • Б.А. Искендеров, Асимптотическое разложение при больших значениях времени    решения задачи Коши для уравнения Соболева. Докл.НАН Азербайджана 2010,№6,   5 с.
 • M.Q. Balayev, Разрешимость задачи Коши для линейных дифференциально-операторных уравнений с переменными операторными коэффициентами. Матем. заметки  2011, т.90, № 5
 • M.Q. Balayev,  Разрешимость  эволюционного  уравнения  с  переменным  операторным  коэффициентом  и  нелокальными  краевыми  условиями..Сибир.Матем.журнал    2012
 • T.S. Hacıyev, Explosive   solutionof  the  nonlinear  equation  oj  a  parabolic  type  Applied    Mathem. letters,  24, pp.1676-1679
 • T.S. Hacıyev, Removable singularities  of   solutions   degenerate  nonlinear  elliptic  equation  on  bounolary  domain Nonlinear  analysis 74, 2011 pp.556-5571
 • T.S. Hacıyev, On  behavior  of  solution  of   hyperbolic  equations  Int. Journal  of   Contemp.Math.Sci. Vol 7, 2012
 • T.S. Hacıyev, On   removable  sets  of  solutions  of Diriche  problem  MADEA  2012,   p.47.
 • T.S. Hacıyev, Behaviour  of  solution  degenerate  elliptic  and  parabolic  equation  MADEA  2012, p.48
 • T.S. Hacıyev, On  removable  sets  for  degenerated  elliptic  equation  MADEA 2012 p.49
 • T.S. Hacıyev, Blow-up of  solutions  nonlinear  evolution rquation  Italia, 2012  p.31
 • Теймуров Р.А. Оптимальное  управление подвижными источниками в распределенных системах / XI  Между-народная конференция по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана (г.Баку, 6-8 май 2009). Институт Математики и Механики НАН Азербайджана,2009. –C.290.
 • Teymurov R.A. On existence and uniqueness of solution of moving sources optimal control problem // Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2009, vol. XXXI(XXXIX), p.219-224.
 • Bilalov B.T., Teymurov R.A. Necessary conditions of optimality  in a distributed parameters system. // Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2010, vol. XXXII(XL), p.91-100.
 • Теймуров Р.А. Необходимые условия оптимальности для систем с подвижными источниками. /Международная конференция «Спектральная теория и ее приложения», посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Магсудова (г.Баку, 17-19 май 2010г.). ИММ НАН Азербайджана , 2010. -C.326-328.
 • Teymurov R.A. Optimal control of a class of distributed parameter systems with moving sources. / The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan, 5-7 july, 2011,p.402.
 • Теймуров Р.А. Задача управления подвижными источниками для параболического уравнения. / IV Международная конференция имени академика И.И.Ляшко «Вычислительная и прикладная математика». (Киев, 9-10 сентября 2011г.). Киевский Нац. Унив. им. Т.Шевченко,2012. –С.134-136.
 • Билалов Б.Т., Теймуров Р.А. Оптимальное управление подвижных источников для параболического уравнения.     // Доклады НАН Азербайджана. Т.LXVII, №3, 2011. -С.3-8.
 • Тeймуров Р.A. О существовании и единственности решения задачи оптимального управления подвижных источников в распределенных системах / XVI Республиканская Научная Конференция Докторантов и Молодых Исследователей (Баку, 21-22 декабря 2011 г.). Азербайджанский Институт Учителей, 2011 г. – С.16-18.
 • Tеймуров Р.А. Задача оптимального управления подвижными источниками для уравнений теплопроводности. //Известия Высших Учебных Заведений. Северо-Кавказский Регион. Естественные науки. 2012, № 4. -C.17-20.
 • Теймуров Р.А. Оптимальное управление процессами, описываемыми сингулярным уравнением теплопроводности. /Третья Международная конференция «Математическая физика и ее приложение» (г.Самара, Россия, 27 августа – 02 сентября 2012). СамГТУ, 2012. –C.291-292.
 • Teymurov R.A. О задаче оптимального управления подвижными источниками для процессов теплопроводности. /Международная конференция «Моделирование, управление и устойчивость» (Крым, Севастополь, 10-14 сентября 2012). Таврический Нац.Унив. им.В.И.Вернадского, 2012. C.101-103.
 • Teymurov R.A. the problem of optimal control of moving sources for systems with distributed parameters. / IV Международная конференции «Проблемы кибернетики и информатики» (PCI’2012) (г.Баку, 12-14 сентября 2012г.). Институт Информационных Технологий НАН Азербайджана, 2012. -C.44-46.
 • Теймуров Р.А. Необходимые условия оптимальности в задачах управления c подвижными источниками. //Доклады НАН Азербайджанa. Т.LXVIII, №4, 2012. -C.10-15.
 • Teymurov R.A. Study of one class problems of optimal control by moving sources in systems with the distributed parameters. // Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. 2012, vol.XXXII, №4, p.117-126.
 • Tеймуров Р.А. Исследование одного класса задачи оптимального управления подвижными источниками. // Тавр. Нац. Унив. им. В.И.Вернадского. Таврический Вестник Информатики и Математики. 2012, №2. – C.92-101.
 • Tеймуров Р.А. Оптимальное управление движением источников для уравнения теплопроводности // Автореферат дис-сертации на соискание ученой степени доктора философии по математике. Баку, 2013, 23 стр.
 • Tеймуров Р.А. О задаче управления подвижными источниками для систем с распределенными параметрами. // Вестник Томского Государственного Университета. Математика и механика. 2013, №1(21). – C.24-33.
 • Tеymurov R.А. the problem of optimal control of moving sources for heat equation. / International Conference   «On actual problems of mathematics and informatics» dedicated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev (Baku, May 29-31, 2013).- Azerbaijan Mathematical Society, 2013, p.109-110.
 • Tеymurov R.А. The principle of a maximum in one problem of optimal control of moving energy sources for the parabolic equation // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science, 2013, №1, p.52-58.
 • Tеymurov R.А. the problem of optimal control of moving sources for singular heat equation  // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 2013, vol 1, №1 , p.104-113.
 • Tеймуров Р.А. Необходимые условия оптимальности в одной задаче оптимального управления c подвижными источниками для волнового уравнения / VI Международ-ная конференция имени академика И.И.Ляшко  «Вычислительная и прикладная математика» (Киев, 5-6 сентября  2013). – Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко, 2013. –C.199-200.
 • Teймуров Р.A. Об одной задаче оптимального управления подвижными источниками // Автоматика и телемеханика. – 2013, №7. – С.29-45.
 • Теймуров Р.А. Оптимизация движением источников в одной задаче оптимального управления / XII  Международная конференция по математике и механике, посвященной 55-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана (г.Баку, 15-16 май 2014 г.). Институт Математики и Механики НАН Азербайджана, 2014. –C.329-330.
 • Teymurov R.A. Optimal control of system with the distributed parameters of hyperbolic type / V Congress of the Turkic World Mathematicans (TWMS), Issyk-Kul, Kyrgyzstan, 5-7 june, 2014, p.293.
 • Теймуров Р.А. Принцип максимума в одной задаче оптимального управления подвижными источниками /  Четвертая Международная конференция «Математи-ческая физика и ее приложение» ( г.Самара, Россия, 25 августа – 01 сентября 2014 г.). Самарский Государственный  Технический Университет,2014. –C.351-352.
 • Tеймуров Р.А. Оптимальное подвижное управление распределенными систе-мами, описываемыми линейным пара-болическим уравнением / VII Между-народная конференция имени академика И.И.Ляшко  «Вычислительная и прикладная математика» (Киев, 9-10 октября  2014 г.). – Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко, 2014. –C.102-103.
 • Теймуров Р.А. Управление движением источников для волнового уравнения // Доклады НАН Азербайджана. Том LXХIII, №3, 2014г. – С.7-14.
 • Теймуров Р.А. Задача оптимального управления движением источников для систем с распределенными параметрами / Международная научная конференция «Теоретические и прикладные аспекты математики, информатики и образования» (г.Архангельск, Россия, 16-21 ноября 2014г.). – Северный Арктический  Федеральный Университет им. М.Ю.Ломоносова, 2014. –C.105-106
 • Н.М.Асланова, Вычисление регуляризованного следа операторного  уравнения Штурма-Лиувилля с особенностью на конечном отрезке.  Деп. в Аз НИИНТИ, 20.11. 95, № 2305-Аз., 29с.
 • Н.М.Асланова, Распределение собственных значений сингулярного. Известия Акад. Наук Азерб., XVIII том, №4-5, 1997, Баку, с.15-20.
 • Н.Асланова, Asymptotic behavior of the distribution function for one singular differential operator. Transactions of  Acad. Sciences of  Azerb., XVIII  Volume, №3-4, 1998,Baku, p.3-5.
 • Н.М.Асланова, Регуляризованный след операторного уравнения Штурма-Лиувилля на конечном отрезке. Proceedings of Institute of Math. and. Mech. of Acad. of Sciences of Azerb., vol. IX, Baku-1998, p.23-26.
 • Н.Асланова, The stability of the inverse problem of the  scattering theory for non-self-adjoint operator.  Transactions of Acad. Sciences of Azerb., XX Vol, №4,. 2000,Baku, p.30-34
 • Н.Асланова, The stability of the inverse problem of the  scattering theory for non-self-adjoint operator on all axis.  Proceedings of Institute  of Math. and. Mech. vol. XV, Baku-2001, p.28-36.
 • Н.Асланова,  Integral generalization of the second order matrix differential equation.  Trans.of NAS of  Azerbajan, VXXIV, №1,  2004, p. 71-78
 • Н.М.Асланова, Точность восстановления потенциала матричного уравнения Штурма-Лиувилля по данным рассеяния, известным на конечном интервале  АzТU, Еlmi  əsərləri, Fundamental  elmlər, №1, cild  III. (9), səh. 30-37. 2004.
 • Н.Асланова, Stability of  reconstruction of the Sturm-Liouville operator  with matrix coefficients on scattering data. Trans. of NAS of  Azerbaijan, V.XXV, №1, Baku -2005,  p.33-42.
 • Н.Асланова, Calculation of the regularized trace of differential operator with operator coefficient. Trans. of NAS of  Azerbajan,  V. XXVI, №1, Baku -2006, p. 39-44.
 • Н.Асланова,  n-th regularized trace of differential operator equation. Trans. of NAS of Azerbajan, V.XXVI  №7, Baku -2006, p.
 • Н.Асланова, Trace formulae for  Sturm-Liouville operator equation. Proc. of  İnst. of Math. and. Mech. of NAS of Azerb., vol. XXVI, Baku-2007, p.53-60.
 • Н.М.Асланова, Формула следа одной граничной  задачи для  операторного  уравнения Штурма-Лиувилля . Сибирск. Матем. журн., ноябрь-декабрь, 2008, том 49, №6, с.1207-1215
 • Н.М.Асланова, Исследование спектра и формула следа операторного уравнения  Бесселя. Сибирск. Матем. журн. июль-август, 2010, том5, №4, с.720-737.
 • Н.М.Асланова, Распределение собственных значений и формула следа операторного  урав. Штурма –Лиувилля. Укр. матем. журн. 2010, том 62, №7, с 867-877.
 • Н.Асланова, Study of the asymptotic eigenvalue distribution and trace formula of a second order operator differential equation. Boundary value  problems2011, 2011:7, doi:10.1186/1687-2770-2011-7.
 • Н.Асланова, The asymptotics of  eigenvalues and trace formula of operator associated with one singular problem. Boundary value problems 2012, 2012:8, doi:10.1186/1687-
 • Н.Асланова, On identity for eigenvalues of one boundary value problem with eigenvalue dependent boundary condition. Transactions of NASA, series  phys.-tech. and math. sc., 2011,v.XXXI, №4,  p.27-34.
 • Н.Асланова, The asymptotics of eigenvalues and trace formula of one singular problem. formula of one singular problem. phys.-tech. and math. sc., 2012,v.XXXII,  №1, pp.2-18
 • Н.Асланова, Formula for second order regularized trace of a problem with spectral parameter dependent boundary condition. Hacettepe Journal  of Mathematics and statistics,  v.40(5), 2011, pp.635-647.
 • Н.Асланова, Asymptotics of eigenvalues and trace formula of second order differential operator equation.  Proceedings of IMM of NASA, v.XXXV(XLII), pp.3-10.
 • М.Байрамоглы. М.С.Алмамедов,В.И.Катанова Формула  следа  для  уравнения  четного  порядка  с  неогр.  Операторным  коэфом. Докл. Аккад. Наук  СССР,317(1991),№3
 • M.Bayramoglu, F.G.Maksudov, E.E.Adigozelov. On  asymptotics  of  spectrum  and  trace  of  high  on  order  differential  operator  with  operator  coefficients. Turkish J.of  Mathematics, 17,  1993,  1113-128  Tubitak.
 • М.Байрамоглы. М.С.Алмамедов, В.И.Катанова. О регляразованных  следах диф. уравнения  четного  порядка с геогр. операторным  коэф-ом. Диф .  уравнения,  1993, т. 29, №1,  с.5-14
 • М.Байрамоглы, А.А.Адыгезалов. О регляразованных  следе  оператора  Штурма-Лиувиллия  с  особенностью  и  с  ограниченным  операторным  коэффициентом.  Диф. Ур. Т.32, №2  1996
 • M.Bayramoglu, F.Taşçı. On  the  asimptotic  formula  for  the nuber  of  neqativ  eigenvalues  of  operators  with  even  order.  Int.J.differ.  equ.  Appl.  2  2001,№40355-362,
 • M.Bayramoglu, Z.Oer. On  the  green  function  of  the  Strum-Liouville  equation  with  oper.  Koef.in  half  axis. Int.J.differ. equ. Appl. 5  2002,  85-106.
 • M.Bayramoglu, K.Ö.Köklü, O.Baykal. He  spectral  propeties  of  the  req. Sturm-Liouville  problem   üith  the  log  argument  ühich  its  bound. Cond.  Depen.on the  sp. Parametr. Turk.  J.Math.26(2002), 421-431
 • M.Bayramoglu, K.Ö.Köklü, O.Baykal. On  the  spectral  properties  of  the  regular  Sturm-Lioville  problem with  the  large  argument  for  which  its  boundary  conditions  depends  on  the  specteral  parameter. Turkish  journal  of  mathematics,  v. 26,  № 4, 2002,  p. 421-431
 • M.Bayramoglu, F.Taşçı, D.Zeynalov. On   the  discreet  spectrum   of  non.  Salt-adjoin  Schrödinger  operator.  Journal  of  Mathematical  physics, vol. 45, № 5  May  2004, p.  1820-1825.
 • M.Bayramoglu, F.Taşçı, Asymptotic  behavior  of  the  weight  trace  of   Schrödinger  dif.  Operator  with  an  op.  coet.  International  journal  of  differential  and  applications,  vol. 7,  №2,  2003, p. 195-201
 • M.Bayramoglu,  S.Uslu.  On  the green  function  Sturm-Lioville  differential  equation  with  normal  operator  coefficient. Applied  Sciences,  V.7  2005 p. 161-175
 • М.Байрамоглы,  H. Şahintürk. Higher  order  regularized  trace  formula  for  the  regular  Sturm-Lioville  equation  contained  spectral  parameter  in  the  boundary  condition. Applied  mathematics  and  computation  186 (2). 1591-1599  15  march  2007
 • M.Bayramoglu, F.Akgun. On a boundary  value  problem  with  matrix  cretticient  which  has  spectral  parameter  in boundary  condition. Journal  engineer  ing.  And  natural  sciences  Sigma  vol. cilt  26 Issue  3, p. 175-190,  2008.
 • М.Байрамоглы Распределение  собственных  значений  и  формула  следа  операторного  уравнения  Штурма-Лиувиллия . УМЖ . ,  2010 б  т .62, № 7 с.  867-877.
 • M.Bayramoglu,   F.Akgun Boundary  value  problem  with  matrix  coefficient  and  eigenvalue  parameter  in  the  boundary  condition. Operator  theory  and  applications,  v. 3 (1), 2011
 • M.Bayramoglu,    F.Akgun , A. Bayramov. Discontinuos  boundary  value  problems  with  regarded  argument  and  eigenvalue  dependent  boundary  conditions.  Mediterranian  Journal  of  Mathematics,  2013
 • B.A.Aliyev, Asymptotic behavior of eigen-values of a boundary value problem with spectral parameter in the boundary conditions for the second order elliptic differential-operator equations. AMEA-nın Xəbərləri (fiz.-texn. və  riyaz. elmləri ser.) 2005, c.XXV, №7, s.3-8.
 • Б. А. Алиев, Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка. Украинский матем. журнал, Киев, 2006, №8, т.62, с.1146-1152.
 • B.A.Aliyev, Ya.Yakubov, Elliptic differential-operator problems with a spectral parameter in both the equation and boundary-operator conditions. Advances in differential equations. New-York 2006, v.XI, №10, p.1081-1110.
 • B.A.Aliyev, Solvability of boundary value problems for a second order elliptic differential-operator equation with a spectral parameter in both the equation and boundary conditions. Proceedings of IMM, of NASA, 2008, v.XXIX, p.3-20.
 • B.A.Aliyev. A boundary value problem for a second order elliptic differential-operator equation with a spectral parameter and operator boundary conditions. Proceedings of IMM of NASA, 2010, v.XXXII (XL), p.21-46.
 • Б.А. Алиев, Разрешимость краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром в уравнении и в граничном условии. Украинский матем. журнал, 2010, №1, т.62, с.3-14.
 • B.A.Aliyev. Solvability of boundary value problems for a second order elliptic differential-operator equation with a spectral parameter in both the equation and boundary conditions. Transactions of NASA ser. of phys.-tech. and math. sc. 2010, v.XXX, №4, p.3-16.
 • B.A.Aliyev, Solvability of boundary value problem for second order elliptic differential-operator equation with spectral parameter in the equation and boundary conditions. Proceedings of IMM of NASA, 2010, v. XXXIII (XLI), p.3-26.
 • B.A.Aliyev, Ya.Yakubov, Second order elliptic differential-operator equations with unbounded operator boundary conditions in UMD Banach spaces. Inteqral equations and operator theory. v.69 2011, p.269-300.
 • B.A.Aliyev, Asymptotic behavior of eigen values of a boundary value problem for Laplace equation.  Transactions of NASA, 2011, жилд XXXI,  №1, p.3-6.
 • Б.А.Алиев.  Фредгольмовость краевых задач для эллиптического дифферен-циально-операторного уравнения четвертого порядка с операторными граничными условиями. «Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения» Матер. V межд. науч. конф. посв. 80-летию Дагестанского Гос. Унив. 26-29 сентября 2011, с.18-28.
 • B.A.Aliyev, Ya.Yakubov, Second order elliptic differential-operator equations with unbounded operator boundary conditions in UMD Banach spaces. Inteqral equations and operator theory. v.69 2011, p.269-300.
 • А.Г.Алиева, Исследование обобщенного решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева 4-го порядка. Вестник БГУ, серия физ.-мат. наук, 2008, №2, с.62-72.
 • AQ.Alieva, On the existence in large for almost everywhere solution of one-dimensional mixed problem for a class of semilinear fourth order equations of Sobolev type. Proc. of IMM of NAS of Azerb. 2009, v.XXX, p.19-36.
 • К.И.ХудавердиевА.Г.Алиева. О существование в малом классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева 4-го порядка. Вестник БГУ, серия физ.-мат. наук, 2009, №1, с.5-17
 • К.И.ХудавердиевА.Г.Алиева. О существование в целом классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева 4-го порядка. Новые технологии в образовании, научно-техн. журнал, 2009, №6, Воронеж с.38-55.
 • AQ.Alieva Investigation of generalized solution of one-dimensional mixed problem for a class of fourth order semi-linear equations of Sobolev type. Transactions of NASA, issue math. ser. of phys.-tech. and math.sc. v.XXXII, №4, 2012, p.3-12.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər