Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Elmi-Texniki İnformasiya şöbəsi


Struktur bölmənin rəhbəri: Aslanov Ramiz Mütəllim oğlu
Tel: (+99412 ) 539-47-20
E-mail: [email protected]
İşçilərin ümumi sayı: 7
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi-tədqiqat planı üzrə mövzuların qeydiyata alınması, illik və beşillik hesabatlarının toplanması və innovasiya şöbəsinə təqdimi. Dissertasiya, avtoreferat, məqalə və tezislərin qeydiyyata alınması və təsviri. Riyaziyyatın kütləvi təbliği. Muasir riyyaziyatın Azərbaycan sələfləri proektini davam etdirmək, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Rusiya Federasiyanın elm və təhsil müəssələri ilə əlaqələrin yaradılması. Qeyri-riyaziyyat fəkültələri tələbələri üçün Ali riyaziyyat dərsliyini proyektini tamamlamaq. Beynəlxalq konfranslarda iştrak etmək.
R.M. Aslanovun Beynəlxalq konfranslarda iştrakı:
 • 35-ый Международный научный семинар преподавателей математики и информатики университетов и педагогических ВУЗов «Стандартизация математического образования: проблемы внедрения и оценка эффективности» , (Ульяновск, 22-24 сентября 2016) (dəvətli məruzəçi)
 • 2-Международная научно-практическая конференция «Задачи в обучении математике, физике и информатике: теория, опыт, инновации», посвящённой 125-летию П.А. Ларичева , (Вологда (Россия) 16-18 февраля 2017г.) (konfransın sədr müavini, dəvətli məruzəçi)
  Международных научных конференций «Математика. Образование. Культура» , посвященной 240-летию со дня рождения математика К.Ф. Гаусса г. Тольятти (Россия), aprel 2017г. (təşkilat komitəsinin üzvü, dəvətli məruzəçi)
 • Международная научно-практическая конференция «Физико-математическое образование: цели, достижения и перспективы», 10-13 мая , 2017 г. Минск. (Белорусь)Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. (plenar iclasda dəvətli məruzəçi)
 • Международная научная конференция Колмогоровские чтения XIV Ярославль- Коряжме, (Россия). may 2017 (təşkilat komitəsinin üzvü, dəvətli məruzəçi)
 • Международный форум по математическому образованию посвящ. году Н.И. Лобачевского в Казанском федеральном университете, 18-22 октября 2017, г. Казань (Россия) (a member of scientific committee of the conferencekonfransın elm komitəsinin üzvü, dəvətli məruzəçi)
Tədqiq edilmiş problemlərə uyğun R.M. Aslanovun bəzi əsərləri:

 Monoqrafiya

1. Женщины-математики. в 3-х томах, Том III, Калуга, Издательство «ЭЙДОС». – 2012. -641с.
2. «Предшественники современной математики Азербайджана». Москва, Прометей, 2016.- 516 стр. (соавтор Марданов М.Д.)
3. «Женщины математики России и Азербайджана» под общей редакцией Асланова Р.М, Москва, издательство «Прометей», 2016, 307 стр.( соавторы Е.В. Беляева, Т.Х. Гасанова )

Riyaziyyat tarixınə aid oçerklər

1. «Предшественники современной математики». в 5-и томах, Том 5 часть 1, Москва, Прометей, 2014,-668с (соавтор Матросов В.Л.)
2. «Предшественники современной математики» . в 5-и томах Том 5 часть 2,Москва, Прометей, 2015.- 606 с. (соавтор Матросов В.Л.)
3. Педагоги математики – Историко-математический очерк, Москва, Прометей, 2015.-562 с. (соавторы Н.Г. Кузина, И.В. Столярова)
4. «Педагоги современности в области математики и информатики» под общей редакцией Асланова Р.М.- Ульяновск: издательство «Человеческий фактор» 2016, -644 с.(соавторы Е.В. Беляева, Н.Г. Кузина, И.В. Столярова)

Dərslik

1. «Математика». Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений (ЕН.Ф.01 – математика). М.: Проме-тей, 2002.-296 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М.В. Топунов).
2. «Математика» учебник в трех томах. Том I (Аналитическая геометрия и линейная алгебра) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования. В качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 050202(030100) – информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство; 050203 (032200)-ФИЗИКА (ЕН – математика), М. Издательство МПГУ, 2006, 425 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов).
3. «Математика» учебник в трех томах Том II (Математический анализ и его приложения) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования В качестве учебника для студентов высших учебных заведений ,обучающихся по специальностям 050202(030100) –информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство ; 050203 (032200)-физика(ЕН –математика) М. Издательство МПГУ, 2007, 385 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов)
4. «Математика» учебник в трех томах Том III (Дифференциальные уравнения, теория вероятностей и элементы математической статистики) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования В качестве учебника для студентов высших учебных заведений ,обучающихся по специальностям 050202(030100) –информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство ; 050203 (032200)-физика(ЕН –математика) М. Издательство МПГУ, 2008, 374 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов)
5. Начало анализа и их приложения (школьный спецкурс). Под редакцией академика РАН Матросова В.Л. Учебное пособие. М: МПГУ, 2008.- 225 с.
6. «Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными». Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математика» Москва, Владос – 2011, 376 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М. П. Топунов)

Dərs vəsaiti

1. Дифференциальные уравнения с частными производными. Теория. Примеры. Задачи. Учебное пособие.- М: Прометей, 1997.- 185 с.(соавтор Сабуров М.С.)
2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теория. Примеры. Задачи. Учебное пособие.- М: Прометей, 1999.- 448 с. (соавторы Матросов В.Л., Сабуров М.С.)
3. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. Учебное пособие двух томах. Том 1 пособие в теоретический курс.(Допущено Министерством образования Российской федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032100 – Математика// М. Издательство МПГУ, 2003.-338 с. (соавторы В.Л. Матросов, М.В. Топунов )
4. Математический анализ. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика) // М. Издательство МПГУ, 2004.- 404 стр. (соавторы В.В. Ивлев, В.Л. Матросов, А.И.Нижников)
5. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. Том 2. Сборник задач. (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика и 032100.01 – математика с дополнительной специальностью информатика) // М. Издательство МПГУ, 2004.- 339 стр. (соавторы В.Л. Матросов,М.В. Топунов, А.В.Тетеруковский)
6. Уравнения математической физики. Курс лекций. (Рекомендовано учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 030100 – информатика)// М. Издательство МПГУ, 2005.- 185 стр.(соавтор А.В. Синчуков)
7. Дифференциальные уравнения(учебное пособие).// М.: Изд-во МПГУ, 2010.- (соавторы Матросов В.Л.Матросов С.В.Синчуков А.В.)
8. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах (на вьетнамском языке) (учебное пособие),// Издательство Ханойского педагогического института, Республика Вьетнам 2010.- 219 стр.(соавторы Мань Н.Д.Синчуков А.В.)
9. Лабораторный практикум по дифференциальным уравнениям. Учебное пособие. Рекомендовано Учебно-методическим обьединением по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающих по специальности 050201.65 – математика, направлению 050100.62 – педагогическое образование (профиль «Математика»)// Архангельск, Издательство «КИРА». – 2011. – 203 с. (соавторы Мань Н. Д., Синчуков А. В.)
10. «Высшая математика». Книга из 5 частей Часть I. (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2013.,302 с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.).
11. Задачник по дифференциальным уравнениям (с использованием систем компьютерной математики). Учебное пособие.- М: Издательство «Прометей», 2013.- 243 с. (соавторы БезручкоА.С., Матросов В.Л.)
12. « Высшая математика». Книга из 5 частей Часть II (учебное пособие с грифом УМО), Калуга: Изд-во «ЭЙДОС», 2014, 304с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.).
13. «Лабораторный практикум по математическому анализу с использованием информационных технологий». // (Учебное пособие). Калуга, Издательство «ЭЙДОС», 2014.- 103 с. (соавтор О.В. Ли)
14. «Математический анализ (краткий курс)» Москва, Издательство: «Прометей» 2014.- 284 с. (соавторы: Ли. О.В., Мурадов Т.Р.)
15. «Высшая математика». Книга из 5 частей Часть III (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2015.- 292с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.)
16. «Высшая математика». Книга из 5 частей .Часть 4 (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2015.- 376с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.)
17. Некоторые элементы математического анализа. Определённый интеграл. Дифференциальные уравнения. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений.- Москва, Издательство: «Прометей» 2015.- 212 с.(соавтор Игнатова О.Г.)

Məqalələr ( Rusiya AAK siyahısına daxııl olan jurnallar)

1. Компетентностный подход в подготовке будущего учителя информатики и математики// Преподаватель XXI век, №2, 2008// М., «Прометей», 2008 (соавтор А.В.Синчуков .)
2. Некоторые аспекты дифференцированного обучения комплексному анализу в педвузе. (Сибирский педагогический журнал №9 ,2008)// ООО «Немо Пресс», Новосибирск, 2008. (соавтор Н.И.Грачева .)
3. Дистанционная поддержка лабораторного практикума по дифференциальным уравнениям в педвузе. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. М: РУДН, 2013, №1.-с.35-39.. (соавтор О.Г. Игнатова)
4. Компьютерная поддержка решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и ее использование в учебном процессе. // Наука и школа, №3 2013 г. Прометей. – С.- 57 – 60. (соавторы: Безручко А.С., Матросов В.Л.)
5. Формирование компетенций, предусмотренных профессиональным циклом, при помощи задач прикладного характера. // Преподаватель 21 века, №2, часть 1, 2013 г. Прометей. –С.- 16-20. (соавтор Безручко А.С.)
6. Некоторые аспекты преподавания математического анализа в педвузе [Текст]//Журнал «Преподаватели XXI века» – М.:Прометей, 2013.-№3-С.44-51-0,5п.л. (соавторы: Ли О.В., Матросов В.Л.)
7. Проектирование курса «Дифференциальных уравнений» в содержании подготовки будущего учителя математики в условиях информатизации образования//г. Ярославль, Ярославский педагогический вестник, том 2 (Психолого-педагогические науки), 2014, №2. (соавтор А.С.Безручко)
8. Лабораторный практикум по математическому анализу с применением информационных технологий// Вестник РУДН, Серия «Информатизация образования», 2014, №1. (соавтор О.В. Ли)
9. Применение рейтинговой системы в процессе оценки достижений студентов в рамках курса «Дифференциальные уравнения» //Педагогическое образование и наука, №1-с.88-91, 2015, Москва, Изд-во «Ремдер», 2015 (соавтор О.Г.Игнатова).

Məqalələr, mərüzalər, tezislər

1. Математик-педагог А.Я. Хинчин – первый заведующий кафедрой математического анализа МПГУ. Актуальные проблемы математики, информатики, физики и математического образования. Юбилейный сборник 70 лет кафедре математического анализа МПГУ.// М.,Прометей, 2004.(соавторы С.Ю. Колягин, В.Л. Матросов)
2. Сергей Алексеевич Чаплыгин (к 150-летию со дня рождения). Актуальные проблемы математики, информатики, физики и математического образования. Юбилейный сборник 70 лет кафедре математического анализа МПГУ// М:.МПГУ , 2004.(соавторы В.Л. Матросов,Д.А. Мельников)
3. Феликс Рувимович Гантмахер Актуальные проблемы математики, информатики, физики и математического образования. Юбилейный сборник 70 лет кафедре математического анализа МПГУ// М: МПГУ. , 2004.
4. Петр Сергеевич Новиков Актуальные проблемы математики, информатики, физики и математического образования. Юбилейный сборник 70 лет кафедре математического анализа МПГУ// М: МПГУ. , 2004. (соавтор В.Л. Матросов)
5. Александр Яковлевич Хинчин – первый заведующий кафедрой Московского государственного педагогического института// Математика в современном мире. Материалы второй российской научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения А.Я. Хинчина. 8-9 октября 2004 г. Калуга. Под ред. Проф. Ю. Дробышева// Калуга, Изд-во КГПУ, 2004(соавторы С.Ю. Колягин, И.Л. Тимофеева)
6. Гармонический анализ в научных исследованиях Дмитрия Абрамовича Райкова (к 100-летию со дня рождения)// Некоторые вопросы математики, информатики и методики их преподавания. Сборник научных статей, посвященный 100-летию со дня рождения Д.А. Райкова.// М.: МПГУ, 2006 (соавтор Е.А. Горин, С.А. Жданов, В.Л. Матросов)
7. Анри Пуанкаре. Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и вузе. Выпуск 10 // М:МПГУ, 2005. (соавтор А.М. Рябкина)
8. О книге «Женщины-математики». // Математика. Образование. Материалы XV международной конференции// Чебоксары, Изд-во Чувашского университета, 2007(соавтор И.И.Косенко )
9. Л.Эйлер – великий учитель(к 300 –летию со дня рождения). // Актуальные проблемы математики, информатики и образования.– М.: МПГУ, 2007.// М.: МПГУ, 2007.(соавторы В.Л.Матросов ., С.А.Жданов ., И.И.Косенко)
10. Л.Эйлер. Наука. Образование.Жизнь.Материалы международной научно-практической конференции «Л.Эйлер и российское образавание, наука и культура»г.Тула 2-5 мая 2007 г.// Тула, издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстова2007 (соавторы В.Л.Матросов, С.А..Жданов )
11. Модульный подход к профессионально-математической подготовке в условиях модернизации образования// Профессиональное образование в условиях развития современных науки, общества, философии сб.ст. Т.XXXV- Сер.тр. прил. к журн. «Философия образования»// Новосибирск: ГЦРО, 2009 (соавтор Синчуков А.В. )
12. Из истории кафедры математического анализа МПГУ// Математика, информатика, физика и их преподавание: юбилейный сборник к 75-летию кафедры математического анализа МПГУ// М.: Изд-во МПГУ, 2009 (соавторы Матросов В.Л.Жданов С.А. )
13. Анна Джонсон Пелл Уиллер// Математика, информатика, физика и их преподавание: юбилейный сборник к 75-летию кафедры математического анализа МПГУ// М.: Изд-во МПГУ, 2009 (соавтор И.И. Косенко)
14. О роли научного наследия Давида Гильберта в математике и математическом образовании (к 150- летию рождения)// Проблемы математического образования в контексте новых образовательных стандартов: Сборник научных статей, представленных на XXXI Всероссийский семинар преподавателей математики университетов и институтов вузов «Проблемы преподавания математики в школе и вузе в условиях реализации новых образовательных стандартов», посвященный 25- летию семинара (26-29 сентября 2012 г.) – Тобольск: ТСПА им. Д.И. Менделеева, 2012. – 148с.–С.10-20.
15. О роли научного наследия Стефана Банаха в математике и математическом образовании (к 120-летию рождения)// Сборник трудов Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое образование в современной средней и высшей школе» (к 70 – летию В.А. Гусева).-Тольятти.-2012г.-с.260-266 (соавтор Ли О. )
16. Структура и содержание нового задачника по дифференциальным уравнениям для студентов математических и информационных профилей по направлению «педагогическое образование». // Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования [Текст]: тезисы докладов Четвертой Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской академии наук Л.Д. Кудрявцева. Москва, РУДН, 25-29 марта 2013 г.- М.: РУДН.2013.-С.483-486. (соавтор А.С. Безручко)
17. Предшественники современной математики Герман Минконьский (к 150-летию рождения). // Г. Коряжма-2014 Современные проблемы математики и естественнонаучного знания. Материалы международной научной конференции(г. Коряжма, 15-18 сентября, 2014 г. (соавтор О.В. Ли)
18. Задачник по дифференциальным уравнениям с использованием программных средств. // Г. Киров-2014 Тенденции и перспективы развития математического образования «Материалы 33 международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов, посвященный 100-летию ВятГГУ, 25-27 сентября 2014 года. (соавтор Безручко А.С.)
19. Планирование самостоятельной работы студентов как важный фактор качественного практического занятия по математическому анализу в педвузе. // Тенденции и перспективы развития математического образования «Материалы 33 международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов, посвященный 100-летию ВятГГУ, 25-27 сентября 2014 года. (соавтор Безручко А.С.)
20. Некоторые аспекты методики обучения дифференциальным уравнениям в школьном курсе математики. //Архангельск. САФУ,2014 г. (соавтор А.С.Безручко)
21. Насраддин Туси – предшественник современной математики. // История, современное состояние математики и астрономии и взгляд в будущее.Материалы международной конференции, посвященной памяти Насраддина Туси,Баку,2014.
22. «Карл Теодор Вейерштрас (31 октября 1815 -19 февраля 1897)(к 200-летию рождения)» Труды 13 международных Колмогоровских чтений /Ярославль,2015, стр. 249-257.
23. Мак Дафф Маргарет Дьюса (Dusa Mc Duff) (к 70-летнему юбилею)- «Модели современного образования в условиях интеграции педагогических и информационно-коммуникационных технологий», «Северный Арктический Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова» филиал в г. Коряжме Архангельской области. г. Коряжме 2016.
24. “Научные и педагогические наследие Лоран Шварца (к 100 – летнему юбилею)”, «Стандартизация математического образования: проблемы внедрения и оценка эффективности: Материалы XXXV Международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических Вузов.- Ульяновск : Ул ГПУ, 2016, стр. 14-18.
25. «О книге Задачник по арифметике композитора Узеира Гаджибекова» 2-Международная научно-практическая конференция «Задачи в обучении математике, физике и информатике: теория, опыт, инновации», посвящённой 125-летию П.А. Ларичева , (Вологда (Россия) 16-18 февраля 2017г.)

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834172

 • Sağalan

  823758

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  38

 • Ölüm halı

  10376

 • Test edilib

  7,718,479

Faydalı linklər