Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Optimal idarəetmə şöbəsi


Tetbiqi_riyaziyyat

Struktur bölmənin rəhbəri: Mərdanov Misir Cumayıl oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.
Tel: (+99412 ) 538-72-50
E-mail: [email protected] , [email protected]
İşçilərin ümumi sayı: 14
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Müxtəlif sistemlərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələləri
Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: İdarəedici funksiyada gecikməsi olan optimal idarəetmə məsələsinə baxılmış və ilk dəfə olaraq məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün rekurent formada Kelli, Kopo-Moyer, matris impulslu və bərabərlik tipli, yüksək tərtipli yeni zəruri şərtlər ardıcıllığı isbat edilmişdir. Alınmış nəticələr ABŞ-da çap olunan “Nonlinear Systems – Design, Analysis, Estimation and Control” məcmüəsində xüsusi sifarişlə, ABŞ-da çap olunan yüksək impak faktorlu “İnternational journal of control” jurnalında çap olunmuş, Rusiyada çap olunan yüksək impak faktorlu “Журнал вычислительной математики и математической физики” jurnalında çapa qəbul olunmuşdur.
Tədqiq edilmiş problemlərə uyğun çap edilmiş əsas elmi əsərlər:

 1.  Misir J. Mardanov, M.H.Imanov “The method of similar solutions in the time optimal control problems with delay and state constraints”, Journal Tutkic World Mathematical Society №2, 2011, p.166-175, 10 page.

2. Мисир Дж. Марданов, К.Б. Мансимов “Oб оптимальности особых управлений в одной задаче управления интегро-дифференциальными системами”, Известия НАН Азербауджана, Серия Проблемы инфор. и управления, т. ХХ111, № 3, Баку, 2013,с. 3-11, 8 стр.

3. Мисир Дж. Марданов, К.Б.Мансимов “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления процессами описываемые интегро-дифференциальными уравнениями типа Вольтерра”, Международный научно технический журнал, Проблемы управления и информатики, 2013, № 4, c. 75-82.

4.Мисир Дж. Марданов, К. Б. Мансимов “Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в задачах оптимального управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра”, AMEA, məruzələr, № 1, том LXIX, 2013, c. 227. 7 стр.

5. Misir J. Mardanov, N.I.Mahmudov, Y.A.Sharifov “Existence and Uniqueness Theorems for Impulsive Fractional Differential Equations with the Two-Point and Integral Boundary Conditions”, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 918730, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/918730.impakr factor:1,219

6. Misir J. Mardanov, Yagub A. Sharifov, Habib H. Molaei “Existence and uniqueness of solutions for first-order nonlinear differential equations with two-point and integral boundary conditions”, ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (EJDE),Vol. 2014 (2014), No. 259, pp. 1-8.imapakt factor:0,419

7.  Misir J. Mardanov and Telman K. Melikov. “A method for studying the optimality of controls in discrete systems” Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 5–13.

8.  Mardanov M.J., Melikov T.K. “Strengthened optimality condition of the first type in discrete systems of control” Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, page 65-73.

9.Misir J. Mardanov, Samin T. Malik and Nazim I. Mahmudov. “On the theory of necessary optimality conditions in discrete systems”. Advances in Difference Equations (2015) 2015:28,DOI 10.1186/s13662-015-0363-4,15pages.

10.M. J. Mardanov, Y. A. Sharifov, “Pontryagin’s Maximum Principle for the Optimal Control Problems with Multipoint Boundary Conditions”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 428042, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/428042.

11.M.J. Mardanov,T.K. Melikov, N.I. Mahmudov,”On necessary optimality conditions in discrete control systems”,International Journal of Control,2015 ,11 pages, http://dx.doi.org/10.1080/00207179.2015.1035756.

12.  M.J. Mardanov, N.I. Mahmudov ,Yagub A. Sharifov, “Existence and uniqueness results for q-fractional difference equations with p-Laplacian operators”, Advances in Difference Equations (2015) 2015:185 , DOI 10.1186/s13662-015-0532-5.impakt factor:0,63

13. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions of quasi-sinqular controls in optimal control” , Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 1, 2015, pp. 113-122.

14. Misir J. Mardanov and Kamil B. Mansimov, “Necessary Optimality Conditions In An Optimal Control Problem With Integro-Differential Equations Equality And Inequality Type Multipoint Functional Restraints” , Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. xxxv, No 1, pp. 59-65, 2015.

15. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence results for first order nonlinear impulsive differential equations with nonlocal boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7 November 2015, pp.5.

16. Misir J. Mardanov and Yagub A. Sharifov, Existence and uniqueness results for q-difference equations with two-point boundary conditions, Advancements in Mathematical Sciences Proceedings of the International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Turkey 5–7 November 2015, pp.4.

17. Mardanov M. J., Malik S. T. On necessary optimality conditions in diskrete systems, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, volume LXXI, № 1, pp. 6-9.

18. Марданов М. Дж., Рзаев Р. Р. , Джамалов З. Р., Гасанов В. И. Подход к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений. Проблемы управления № 6, 2015 с. 23-34.

19. Марданов М. Дж., Мансимов К. Б., Абдуллаева Н.Г. Интегральное необходимое условие оптимальности второго порядка в задачах управления, описываемые системой интегро-дифференциальных уравнений с запаздыванием// Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Beyn. Elmi Konf. Materialları. Bakı, 2015, səh. 351-354.

20.  Misir J. Mardanov, “On history of development of optimal control theory in Azerbaijan”, Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 2, 2015, pp. 3-21.

21. М. Дж. Марданов, Р. Р. Рзаев, З. Р. Джамалов, А. К. Худадова. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечеткого анализа его качественных характеристик. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, cild 7, N4, s. 113-130.

22.Baigereyev D., Ismailov N., Gasimov Y.S., Namazov A. On an identification problem on the determination of the parameters of the dynamic system Mathematical Problems in Engineering, 2015, Article ID 570475, 8 pages, İmpakt Faktor- 0.76
23. Agamalieva L.F., Aliev F.A., Gasimov Y.S., Veliyeva N.I. High accurasy algorithms to solution of the discrete synthesis problems with measurement errors, Ciencia e Tecnica Vitivinicola, Portugal, Vol.30, No.5, 2015, pp.29-36. İmpakt Faktor- 0.278
24. Алиев Ф.А., Исмаилов Н.А., Гасымов Ю.С., Намазов А.А. Об одной задаче идентификации по определению параметров динамических систем, Proceedings of IAM, V.3, No.2, 2014, pp.139-151
25. Гасымов Ю.С., Аллахвердиева Н.А. Об одной экстремальной задаче для cобственного значения оператора Паули, Proceedings of IAM, V.3, No.2, 2014, pp.205-211.
26. H.F. Guliyev, Y.S. Gasimov, S.M. Zeynalli, Optimal control method for solving the Cauchy-Neumann problem for the Poisson equation, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Vol.10, No.4, 2014, pp.32-41, İmpakt Faktor- 0.56
27.H.F.Guliyev, Y.S.Gasimov, S.M.Zeynalli, Application of the optimization methods to solution of the Cauchy-Dirichlet problem for Ppoisson equation, News of Baku University, No.3, 2013, pp.12-18.
28.S. I. Kabanikhin, Y. S. Gasimov, D. B. Nurseitov, M. A. Shishlenin, B. B. Sholpanbaev, S. Kasenov, Regularization of the continuation problem for elliptic equations, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, Volume 21, Issue 6, November 2013, pp. 871–884, DOI: 10.1515/jip-2013-0041., İmpakt Faktor- 0.56
29.Gasimov Y.S. On a shape design problem for one spectral functional, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, Vol.21, N. 5, 2013, pp.629–637, DOI: 10.1515/jip-2012-0001 İmpakt Faktor- 0.56
30. Aliev F.A., Gasimov Y.S., Velieva N.I., Safarova N.A., Agamalieva L.F. High accuracy algorithms to the solution of the optimal output feedback problem for the linear systems, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 13, N3, 2012, pp.207-214, İmpakt Faktor- 0.452
31. Aliev F.A., Velieva N.I., Gasimov Y.S. Comments on “An alternate numerical solution to the linear quadratic problem” by P.L.D. Peres and J.C. Geromel, Applied and Computational Mathematics, V.9, N.1, 2010, pp.146-148, İmpakt Faktor- 0.81

 32. Rzayev R.R,Namazov R.B. İmranov İ.R., Нечёткое моделирование в макроэкономическом анализе, Математичні машини і системи, Институт Проблем Математических Машин и Систем, №2, Киев, 2011, стр. 106-112.

33.Rzayev R.R ,İbrəhimov Ə.İ., Применение нечетких методов анализа для оценки кредитоспособности предприятия, Вiсник Черкаського Державного Технологiчного Унiверситету. Серия: технiчнi науки, №1, 2011, стр. 24-30

34.Rzayev R.R ,Rouzbeh Rəhmanian, Об одном подходе к решению задачи оптимального распределения парниковых культур (по текущим продовольственным данным Исламской Республики Иран), Программные продукты и системы. Научно-практическое издание. ISSN 0236-235X. №2(94), Тверь (РФ), 2011, стр. 80 – 83.

35.Rzayev R.R ,İbrəhimov Ə.İ., Qeyri-səlis çıxarılış üsulu ilə müəssisələrin kreditqaytarma qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi, AMEA-nın Xəbərləri, cild XXXI, №3, Bakı, Elm, 2011, səh. 28-37.

36. Rzayev R.R ,Əliyev T.A., Nüsrətov O.Q., К вопросу достоверности позиционно-бинарного распознавания циклических сигналов, AMEA-nın Xəbərləri, cild XXXI, №3, Bakı, Elm, 2011, səh. 97-106.

37.Rzayev R.R ,Əliyev T.A., Nüsrətov O.Q., Increase the Validity of Positional-Binary Recognition of Cyclic Signals with Application of Radial-Basis Functional Neural Network, 5-th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14 October, 2011, Baku, Azerbaijan, pp. 701-703.

38. Rzayev R.R ,Нейро-нечёткое моделирование экономического поведения, Verlag: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012

39. Rzayev R.R ,Almasov A.Ş., Babayev A.B., Адаптивное управление процессом ценообразования с использованием радиально-базисной функциональной сети, AMEA-nın Xəbərləri, cild XXXII, №3, Bakı, Elm, 2012, səh. 59-67.

40. Rzayev R.R ,Karevina N.P.,Hüsseyn Babayı, Хеширование битовых строк на основе точечной оценки их нечётких интерпретаций, AMEA-nın Xəbərləri, cild XXXII, №3, Bakı, Elm, 2012, səh. 76-81.

41.Yusif S. Gasimov. Variable domain eigenvalue problems with applications to some mechanical systems. In: Use of Risk Analysis in Computer-Aided Persuasion, pp. 222-244, NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics, IOS Press, Netherlands, Volume 88, 2011, 327 p.

42. Bilalov B.T., Teymurov R.A. Necessary conditions of optimality in a distributed parameters system // Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2010, vol. XXXII(XL), pp.91-100.

43. Билалов Б.Т., Теймуров Р.А. Оптимальное управление подвижных источников для параболического уравнения // Доклады НАН Азербайджана. – 2011. – Том LXVII. – №3. – С.3-8.

44.Tеймуров Р.А. Задача оптимального управления подвижными источниками для уравнений теплопроводности // Известия Высших Учебных Заведений. Северо-Кавказский Регион. Естественные науки. – 2012. – № 4. – C.17-20.

45. Теймуров Р.А. Необходимые условия оптимальности в задачах управления c подвижными источниками // Доклады НАН Азербайджанa. – 2012. – Том LXVIII. – №4. – C.10-15.

46.Teymurov R.A. Study of one class problems of optimal control by moving sources in systems with the distributed parameters // Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. 2012, vol.XXXII, №4, pp.117-126.

47. Tеймуров Р.А. Исследование одного класса задач оптимального управления подвижными источниками // Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского. Таврический Вестник Информатики и Математики. –2012. –№2. – C.92-101.

48.Tеймуров Р.А. Оптимальное управление движением источников для уравнения теплопроводности // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии по математике. Баку, 2013, 23 с.

49.Tеймуров Р.А. О задаче управления подвижными источниками для систем с распределенными параметрами // Вестник Томского Государственного Университета. Математика и механика. –2013. –№1(21). – C.24-33.

50. Tеymurov R.А. The principle of a maximum in one problem of optimal control of moving energy sources for the parabolic equation // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science, 2013, №1, pp.52-58.

51. Tеymurov R.А. The problem of optimal control of moving sources for singular heat equation // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 2013, vol 1, №1 , pp.104-113.

52. Teймуров Р.A. Об одной задаче оптимального управления подвижными источниками // Автоматика и телемеханика. – 2013. – №7. – С.29-45.

53. Teymurov R.A. On a problem of optimal control of mobile sources // Automation and Remote Control. July 2013, Volume 54. Issue 7, pp.1082-1096. DOI: 10.1134/S0005117913070035

55. Teymurov R.А. Control of the moving sources for wave equation // The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Vol. LXХI, №1, 2015 . – P. 17-20.

56. Теймуров Р.А. Оптимальное управление подвижными источниками для уравнения теплопроводности // Украинский Математический Журнал. 2015 г., том 67, №7. – С. 962-972.

57. Teimurov R.A. Optimal Control over Moving Sources in the Heat Equation // Ukrainian Mathematical Journal. December 2015, Volume 67, Issue 7, pp.1091-1102.
DOI:10.1007/s11253-015-1136-7.

58. Teymurov R.А. Optimal scanning control for heat equation // IMA Journal of Mathematical Control and Information. 2015. DOI: 10.1093/imamci/dnv041.

59. Teymurov R.А., Akhmedov T.M. The problem of optimization with control of mobile sources for a linear parabolic equation // Azerbaijan Journal of Mathematics. January 2016, Volume 6, №1, pp.3-14.

60. Теймуров Р.А. Об одном классе задач оптимального управления с распределенными и сосредоточенными параметрами // РАН. Журнал вычислительной математики и математической физики. 2016 г., том 56, №3. – С.61-72.

61. Теймуров Р.А. О задаче оптимального управления подвижными источниками для параболи-ческого уравнения // Изв.РАН. Теория и системы управления. 2016 г., том 50, №2. – С.492-511.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  833189

 • Sağalan

  822484

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  373

 • Ölüm halı

  10332

 • Test edilib

  7,688,073

Faydalı linklər