RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

“Ekstremal məsələlərin inkişaf mərhələləri. Variasiya hesabında və Optimal idarəetmədə müxtəlif variasiyaların rolu” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

19.10.2016-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi prof. T.Q. Məlikov “Ekstremal məsələlərin inkişaf mərhələləri. Variasiya hesabında və Optimal idarəetmədə müxtəlif variasiyaların rolu” mövzusunda məruzə edib.
Məruzdə ekstremal məsələlərin variasiya hesabının və Optimal idarəetmənin inkişafı tarixindən qısa məlumat verilib. Eyni zamanda bu sahələrin inkişafında müxtəlif variasiyaların rolu şərh olunub. Məruzədə göstərildi ki, zəruri şərtlər nəzəriyyəsinin inkişafında variasiyaların seçim metodikası böyük əhəmiyyət kəsb edir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

19.10.2016-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi prof. T.Q. Məlikov “Ekstremal məsələlərin inkişaf mərhələləri. Variasiya hesabında və Optimal idarəetmədə müxtəlif variasiyaların rolu” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzdə ekstremal məsələlərin variasiya hesabının və Optimal idarəetmənin inkişafı tarixindən qısa məlumat verilir. Eyni zamanda bu sahələrin inkişafında müxtəlif variasiyaların rolu şərh olunur. Məruzədə göstərilir ki, zəruri şərtlər nəzəriyyəsinin inkişafında variasiyaların seçim metodikası böyük əhəmiyyət kəsb edir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasında riyaziyyat və mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün iki dissertasiya işi müdafiə edilib

14 oktyabr 2016-cı il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının növbəti iclasında Nəsibova Natəvan Polad qızının “Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında kompleks əmsallı eksponent sistemindən ibarət bazislər” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru və Emin Telman oğlu Bağırovun “Konstruksiya elementlərinin temperaturunun qeyri-stasionar dəyişilməsində korroziyadan çatlaması” mövzusunda 2002.01- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işlərinin müdafiələri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçirilib. Dissertasiya işləri müsbət qiymətləndirilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib

14.10.2016-cı il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilmişdir. Seminarında şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “Ümumiləşmiş çəkili Orlic-Morri fəzasında maksimal operator və onun komutatoru” mövzusunda məruzə etmişdir.
Məruzədə ümumiləşmiş çəkili Orlic-Morri fəzalarında Hardi-Littlevud maksimal operatorunun məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərt haqqında danışılmışdır. Həmçinin vektor qiymətli Hardi-Littlevud maksimal operatorunun məhdudluğu da müzakirə olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

14.10.2016-cı il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarında şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “Ümumiləşmiş çəkili Orlic-Morri fəzasında maksimal operator və onun komutatoru” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə ümumiləşmiş çəkili Orlic-Morri fəzalarında Hardi-Littlevud maksimal operatorunun məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərt haqqında danışılacaqdır. Həmçinin vektor qiymətli Hardi-Littlevud maksimal operatorunun məhdudluğu da müzakirə olunacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Qeyri bircins məsaməli mühitlərdə köçmə məsələləri və onların həlləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün Ümuminstitut seminarında AMEA-nın müxbiri üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov “Qeyri bircins məsaməli mühitlərdə köçmə məsələləri və onların həlləri” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə heterogen sistemlərin məsaməli mühitdə axın və süzülmələrdə köçmə prosesləri ilə müşahidə olunması haqqında danışılıb. Köçmə hallara kolmatasiya, adsorbsiya, suffoziya, desorbsiya və s. misal göstərmək olar. Belə proseslər neft-qaz yataqların istismarında vacib rol oynayır. Heterogen karbohidrogen sistemlərin məsaməli mühitlərdə ancaq kolmatasiya və adsorbsiyası axının tamamilə kəsilməsinə gətirib çıxarda bilər. Belə proseslərin tədqiqi və tənzimlənməsi üçün innovativ yolların, yeni texnoloji işləmələrin yaradılması öndə duran məsələlər olduğundan, məruzədə bu istiqamətlərə baxılmışdır. Məsamələrdə məhlulların adsorbsiyası baş verərsə burada desorbsiya, kolmatasiya prosesi olduğu halda isə mütləq suffoziyanın nəzərə alınması labüddür. Belə proseslərlə axınların tənzimlənməsi mümkün olur. Bu proseslər kinetik, diffuziya, teleqraf və s. tənliklərlə yazılaraq Koşi məsələlərinə gətirilərək analitik və təqribi həll olunmuşdur. Adsorbsiya-desorbsiya və kolmatasiya-suffoziya proseslərin öyrənilməsi bizə, neft-qaz çıxarmada sıxışdırmada əhatə dairəsinin genişləndirməsi məqsədilə müntəzəm köpük yaradılması, gilli süxurlarda adsorbsiya olunmuş qazın tükənmə müddətini gözləmədən çıxarılmasına nail olunması və neftveriminin intensivləşdirilməsini təmin edilməsi üçün innovativ texnologiyaların yaradılması məsələlərin həllərinə imkan yaradacaqdır. Burada layın lazımı nöqtəsində müxtəlif fazalarda qaz-maye sistemlərin alınması şərtləri tapılmışdır.
Məruzədə həmçinin bəzi tədqiqat-tətbiq işlərin qeyd olunub.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.