RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

E L A N

28.09.2016-cı il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında dosent Rza Çingiz oğlu Mustafayev “Maksimal kommutator və maksimal funksiyanın kommutatoru üçün Morri fəzalarında zəif-tipli qiymətləndirmələr” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə M Hardi-Litlvud maksimal operatorunun ML(logL), λ(ℜnZiqmund-Morri fəzalarında 0 < λ< n üçün məhdud olmadığı, M maksimal operatorunun Ziqmund-Morri fəzalarında radial azalan funksiyalar üçün məhdud qalması və iterativ maksimal operator M2 – nın ML(logL), λ (ℜnZiqmund-Morri fəzasından  WML(logL),λ (ℜnzəif Ziqmund-Morri fəzasına məhdud təsir göstərdiyi müzakirə olunacaqdır. Cb maksimal kommutatorunun ML(logL),λ(ℜnfəzasından  WML(logL),λ (ℜnfəzasına məhdudluğunu təmin edən b  funksiyalar sinifi xarakterizə edilmişdir. b ∈ BMO (ℜn) və bL(ℜnşərti daxilində [M, b]  kommutator operatorunun ML(logL), λ(ℜnfəzasından WML(logL),λ (ℜnfəzasına məhdudluğu isbat edilmişdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

28.09.2016-cı il saat 11.20-də «Diferensial tənliklər» şöbəsinin seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, f.-r.e.n. Telman Benser oğlu Qasımov «KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORLARIN SPEKTRAL NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ » mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzə kəsilən çoxnöqtəli və inteqral sərhəd şərtli adi diferensial və kvazidiferensial operatorlar üçün spektral məsələyə həsr olunmuşdur. Sərhəd şərtlərinin requlyarlığı və güclü requlyarlığı anlayışları daxil edilmiş və requlyar sərhəd məsələsinin qoşma və məxsusi funksiyalarının bazisliyi haqqında teoremlər isbat olunmuşdur.

və X = X⊕ …. ⊕ Xtip Banax fəzalarında bəzi sistemlərin bazisliyi haqqında,  kəsilən diferensial  operatorların spektral nəzəriyyəsində, eləcə də sərhəd şərtlərinə parametr daxil olan spektral məsələlərdə tətbiq olunan abstrakt teoremlər isbat edilmişdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarında şöbənin dissertantı Rəhimova Kəmalə məruzə edib

23.09.2016-cı il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirildi. Seminarda şöbənin dissertantı Rəhimova Kəmalə Razim qızı “Anizotrop Riss potensialının anizotrop ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğunun xarakterizasiyası” mövzusunda məruzə etdi.
Məruzədə anizotrop Riss potensialının anizotrop ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərt haqqında danışıldı.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri, prof. Əkbər Əliyev, Akademik N.Musxeleşvilinin 125 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransda iştirak edib

RMİ “Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri, prof. Əkbər Əliyev Gürcüstan Respuplikası Batumi şəhərində, 5 – 9 sentyabr 2016-cı il tarixində Şota Rustaveli adına Dövlət Universitetində akademik N.Musxeleşvilinin 125 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransda iştirak edib və məruzə ilə çıxış edib (VII INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATHEMATICAL UNION & GEORGIAN MECHANICAL UNIONS: CONTINUUM MECHANICS AND RELATED PROBLEMS OF ANALYSIS, Dedicated to 125th birthday anniversary of academician N. Muskhelishviliwill take place on September 5-9, 2016 at the Batumi Shota Rustaveli State University in Batumi, Georgia).

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Optimal idarəetmə” şöbəsinin seminarı keçirilib

22.09.2016-cı il saat 11.00-da «Optimal idarəetmə» şöbəsinin onbirinci seminarı keçirilib. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Rafiq Teymurov «QEYRI-LOKAL INTEQRAL SƏRHƏD ŞƏRTLI PARABOLIK TƏNLIKLƏR ÜÇÜN BƏZİ OPTIMAL IDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRI» mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə vəziyyəti qeyri-lokal inteqral sərhəd şərtlı parabolik tənliklə təsvir olunan sistemlər üçün hərəkət edən mənbələrin optimal idarə edilməsi məsələlərinə baxılır. Məsələnin həllinin varlığı və yeganəliyi isbat edilib, məqsəd funksionalının Freşe mənada diferensiallanan olması üçün kafi şərtlər təyin edilir və onun qradiyenti üçün düsturlar tapılır, optimallıq üçün zəruri şərtlər alınıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri, prof. Əkbər Əliyev İzmir şəhərində, 26 – 28 avqust 2016-cı il tarixində İzmir Yüksək Texnologiyalar Universitetinin təşkil etdiyi Workshopda çıxış edib

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri, prof. Əkbər Əliyev Türkiyə Respuplikası İzmir şəhərində, 26 – 28 avqust 2016-cı il tarixində İzmir Yüksək Texnologiyalar Universitetinin təşkil etdiyi Workshopda məruzə ilə çıxış edib (Workshop on Nonlinear PDEs in Applied Mathematics, Aug 26-28, 2016- Izmir Institute of Technology).

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.