Institute of Mathematics and Mechanics
Azerbaijan National Academy of Science

Abstracts of dissertations


Müdafiə tarixi

S A A

Dissertasiyanın adı

Elmi dərəcə Avtoreferat

10/12/2021

Sevinc Bakir kizi Guliyeva

PROPERTIES OF THE EIGENFUNCTIONS OF A DIFFERENTIAL EQUATION CORRESPONDING TO THE TRANSVERSE VIBRATIONS OF THE ROD UNDER THE ACTION OF AXIAL AND TRACKING FORCES

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

17/09/2021

Pərviz Tofiq oğlu Müseyibl

HETEROGEN MAYE HİDRODİNAMİKASINDA SƏRHƏD QATLARDA YARANAN EFFEKTLƏRİN TƏDQİQ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

05/10/2021

Gülər Vidadi qızı Məhərrəmova

SƏRHƏD ŞƏRTİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN BİR SİNİF KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORUN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

08/10/2021

Natəvan Əmrah qızı Mustafayeva

BƏZİ QEYRİ-XƏTTİ MƏXSUSİ QİYMƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN SONSUZLUQDAN QLOBAL BİFURKASİYASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

30/09/2021

Səadət Bayram qızı Heydərova

HİLBERT FƏZASINDA ÜÇ TƏRTİBLİ OPERATOR ƏMSALLI TƏNLİKLƏR ÜÇÜN SONLU OBLASTDA BƏZİ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/09/2021

Azad Məmməd oğlu Bayramov

ŞTURM-LİUVİLL TİPLO OPERATORLARIN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN ASİMPTOTİKASI VƏ İZLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

29/06/2021

Aida Xurşud qızı Əsgərova

KƏSİLMƏZ FUNKSİYALAR FƏZASININ ALTCƏBRLƏRİ CƏMİ İLƏ YAXINLAŞMA

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

30/06/2021

Rakib Feyruz oğlu Əfəndiyev

ÖZ-ÖZÜNƏ QOŞMA OLMAYAN HİLL OPERATORU ÜÇÜN DÜZ VƏ TƏRS MƏSƏLƏLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

31/05/2021

Çinarə Arif qızı Hacıyeva

HIPERSİNQULYAR İNTEQRAL OPERATORLARIN APPROKSİMASİYALARI VƏ ONLARIN TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

31/05/2021

Xədicə Rafael qızı Qocayeva

2m TƏRTİBLİ ADİ DİFERENSİAL OPERATORLARA UYĞUN SPEKTRAL AYRILIŞLARIN YIĞILMASININ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/04/2021

Elnarə Buxsay qızı Axundova

ÜÇÜNCÜ TƏRTİB ADİ DİFERENSİAL OPERATORLARA
UYĞUN SPEKTRAL AYRILIŞLARIN YIĞILMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/04/2021

Elnur Həsən oğlu Xəlilov

PROYEKSİYA–ŞƏBƏKƏ ÜSULLARI İLƏ BƏZİ SİNİF SƏTH ÜZRƏ İNTEQRAL TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

07/12/2018

ELÇİN ƏLİ oğlu MƏMMƏDOV

FUNKSİYALARIN LOKAL XARAKTERİSTİKALAR TERMİNİNDƏ TƏYİN OLUNMUŞ FUNKSİONAL FƏZALARDA HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL OPERATORLARI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

18/11/2018

SAMİN TELMAN oğlu MƏLİK

GECİKMƏSİ OLAN BƏZİ SİSTEMLƏRDƏ OPTİMALLIQ ÜÇÜN ZƏRURİ ŞƏRTLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

12/10/2018

AYNUR NİZAMƏDDİN qızı SƏFƏROVA

PARABOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN LOKAL OLMAYAN SƏRHƏD ŞƏRTLİ TƏRS MƏSƏLƏLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

12/10/2018

NIGAR MIRYAŞAR qızı NAĞIYEVA

MÜXTƏLIF ÇUBUQ VƏ LÖVHƏLƏRDƏ YORĞUNLUQ DAĞILMASININ TƏDQİQİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

28/09/2018

ƏLİZADƏ İMAMƏLİ oğlu SEYFULLAYEV

QEYRİ – BİRCİNS MÜHİTLƏRİN DAĞILMA MEXANİKASI VƏ DİNAMİKA MƏSƏLƏLƏRİ

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

14/09/2018

TUBU YUSİF qızı NƏZƏROVA

TOPOLOJİ FƏZALARDA STATİSTİK TİP YIĞILMALAR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

14/09/2018

AYNUR NİZAMİ qızı MƏMMƏDOVA

ÜMUMİLƏŞMİŞ SASS OPERATORLAR ARDICILLIĞININ APPROKSİMATİV XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/07/2018

TOĞRUL RAFAEL oğlu MURADOV

APPROKSİMASİYANIN BƏZİ QARIŞIQ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ÜMUMİLƏŞMİŞ LEBEQ FƏZALARINDA BAZİSLƏR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə
XASSƏLƏRİ VƏ ANALİTİK

 

29/06/2018

NÖVRƏSTƏ SİDQƏLİ qızı BAYRAMOVA

HİLBERT FƏZASINDA BƏZİ OPERATOR-DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN QRİN FUNKSİYASININ, MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN ASİMPTOTIK PAYLANMASININ VƏ ÇƏKİLİ İZİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/06/2018

FUAD NƏCƏF oğlu ƏLİYEV

POTENSİAL TİPLİ İNTEQRAL OPERATORLARIN LOKAL OSSİLYASİYA TERMİNLƏRİNDƏ TƏDQİQİ
XÜLASƏ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

01/06/2018

TELMAN BENSER oğlu QASIMOV

KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORLARIN SPEKTRAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

11/05/2018

NAİLƏ MƏHƏMMƏD qızı NAMAZOVA

DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR SİNİF DİFERENSİAL OPERATORLAR DƏSTƏSİNİN SPEKTRAL ANALİZİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

11/05/2018

HUMAY ŞƏMŞƏDDIN qızı RZAYEVA

BƏZİ DİFERENSİAL OPERATORLAR ÜÇÜN MƏXSUSİ QİYMƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN LOKAL VƏ QLOBAL STRUKTURU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/04/2018

ARZU RAMİZ qızı SƏFƏROVA

CIRLAŞMAYA MALİK İKİQAT EKSPONENT SİSTEMLƏRİN BAZİSLİYİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

06/04/2018

AYSEL BEYBALA qızı İMANOVA

ORTA OSSİLYASİYA TERMİNLƏRİNDƏ KOŞİ TİPLİ İNTEQRALIN SƏRHƏD QİYMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ XÜLASƏ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/03/2018

MUSA SƏMƏD oğlu ALMƏMMƏDOV

ÇOXPARAMETRLİ MƏSƏLƏLƏRİN SPEKTRİNİN QURULUŞU VƏ CÜTTƏRTİBLİ DİFERENSİAL OPERATORLARIN İZLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

02/03/2018

ELXAN MƏCİD oğlu ABBASOV

NEFTQAZÇIXARMA SİSTEMLƏRİNDƏ İNTEQRAL MODELLƏŞDİRİLMƏNİN ELMİ ƏSASLARI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

02/02/2018

CAVANŞİR CAVAD oğlu HƏSƏNOV

ÇOXÖLÇÜLÜ HARMONİK ANALİZİN VƏ B-HARMONİK ANALİZİN İNTEQRAL OPERATORLARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ MORRİ FƏZALARINDA MƏHDUDLUĞU VƏ ONLARIN BƏZİ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/01/2018

ASYA MƏMMƏDKƏRİM qızı QULİYEVA

YENİ MƏNADA QOŞMA OPERATORUN QURULMASI VƏ TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/01/2018

SEYMUR ARİF oğlu MEŞAİK

SONLU QİYMƏTLİ MƏNTİQ CƏBRLƏRİNİN LAYLAŞDIRILMIŞ DÜZ HASİLLƏRİNİN STRUKTUR XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

22/12/2017

RƏŞİD ƏVƏZAĞA oğlu ƏLİYEV

KOMPLEKS ÖLÇÜLƏRİN KOŞİ TİPLİ İNTEQRALLARININ SƏRHƏD XASSƏLƏRİ VƏ ANALİTİK FUNKSİYALARIN YAXINLAŞMA NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/12/2017

MÜBARİZ QAFARŞAH oğlu HACIBƏYOV

BÜRÜNMƏ TİPLİ İNTEQRAL OPERATORLARIN ARAŞDIRILMASI

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

24/11/2017

AFAQ FAIQ qızı MƏMMƏDOVA

ARTAN POTENSİALLI ŞTURM – LİUVİL OPERATORU ÜÇÜN SƏPİLMƏ NƏZƏRİYYƏSİNİN TƏRS MƏSƏLƏSİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

24/11/2017

SƏBİNƏ TAPTIQ qızı ƏLƏSGƏROVA

İKİ TƏRTİBLİ PARABOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BİRÖLÇÜLÜ QEYRİ-LOKAL SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN BİRQİYMƏTLİ HƏLL OLUNMASI ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/10/2017

MƏLEYKƏ AĞAMOĞLAN qızı MƏMMƏDOVA

MİKROÇATLI KANALLARDA MAYELƏRİN HƏRƏKƏTİNİN HİDRODİNAMİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ, ÇATLI –SÜXURLU NEFT–QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSINƏ YENİ YANAŞMALAR

Texnika üzrə elmlər doktoru Yüklə

27/10/2017

ŞAKİR ŞIXI oğlu YUSUBOV

KƏSİLƏN ƏMSALLI SİSTEMLƏRİN TƏDQİQİ VƏ ONLARIN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİNƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə  elmlər doktoru Yüklə

29/09/2017

AYTƏKİN EHTİRAM qızı ABDULLAYEVA

FUNKSİYALARIN BERNŞTEYN-XLODOVSKİ POLİNOMLARI İLƏ YAXINLAŞMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

29/09/2017

ELMAN CAVANŞİR oğlu İBRAHIMOV

GEGENBAUER DİFERENSİAL OPERATORU İLƏ BAĞLI HARMONİK ANALİZİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

07/07/2017

RƏNA ELDAR qızı KƏRBƏLAYEVA

ÇOX DƏSTƏ DƏYİŞƏNLİ PARAMETRLİ, FUNKSİONAL FƏZALAR ÜÇÜN DAXİL OLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

07/07/2017

NATİQ SƏMƏNDƏR oğlu RZAYEV

DARTILMA-SIXILMAYA MÜXTƏLİF MÜQAVİMƏT GÖSTƏRƏN TİR VƏ DÜZBUCAQLI LÖVHƏLƏRİN DAYANIQLIĞI VƏ ENİNƏ RƏQSLƏRİ

Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

GÜLSÜM ALLAHYAR qızı AĞAYEVA

SONLU PARÇADA DƏYİŞƏN ƏMSALLI OPERATOR TƏNLİKLƏR ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/06/2017

RÖVŞƏN TELMAN oğlu ƏLİYEV

DİSKRET MÜDAXİLƏLİ SEMİ-MARKOV PROSESLƏRİNİN ASİMPTOTİK METODLARLA TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

19/05/2017

ETİBAR SƏDİ oğlu PƏNAHOV

DİFERENSİAL OPERATORLAR ÜÇÜN SPEKTRAL VƏ POTENSİAL NƏZƏRİYYƏNİN BƏZİ TƏRS MƏSƏLƏLƏRİ VƏ TƏTBİQLƏRİ

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

16/04/2017

NARGÜL KAMANDAR qızı QURBANOVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ OPERATOR VƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN İKİNCİ TƏRTİB ELLİPTİK DİFERENSİAL-OPERATOR TƏNLİK ÜÇÜN SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

16/04/2017

NAZİLƏ LƏTİF QIZI MURADOVA

HİLBERT FƏZASINDA BƏZİ QEYRİ-TİPİK OPERATORDİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN KORREKT HƏLL OLUNMASI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

21/12/2016

AYNURƏ MƏMMƏDRZA QIZI CƏFƏROVA

DEFORMASİYA OLUNMUŞ KVANT SİSTEMLƏRİNİN FƏRQ TƏNLİKLƏRİNİN HƏLLİ

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

09/12/2016

Çingiz Məmməd oğlu Həşimovun

SƏRHƏD ŞƏRTİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN KƏSİLƏN DİFERENSİAL OPERATORUN MƏXSUSİ FUNKSİYALARININ ÜMUMİLƏŞMİŞ LEBEQ FƏZALARINDA BAZİSLİK XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

AİDA AGAİSA qızı DÜNYAMALİYEVA

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN ŞTURM-LIUVILL OPERATORUNUN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

25/11/2016

KAMALƏ RAZİM qızı RƏHİMOVA

BİR SİNİF ANİZOTROP SUBXƏTTİ OPERATORLARIN MORRİ TİPLİ FƏZALARDA MƏHDUDLUĞU

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

14/10/2016

NATƏVAN POLAD QIZI NƏSİBOVA

DƏYİŞƏN DƏRƏCƏLİ LEBEQ FƏZALARINDA KOMPLEKS ƏMSALLI EKSPONENT SİSTEMİNDƏN İBARƏT BAZİSLƏR

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AYNUR RAMAZAN QIZI QASIMOVA

ARTAN POTENSIALLI HƏYACANLANMIŞ ŞTARK OPERATORUNUN SPEKTRAL XARAKTERISTIKALARININ ANALIZI

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

23/09/2016

AĞAYEV ELMİN AĞALAR OĞLU

İKİNCİ VƏ DÖRDÜNCÜ TƏRTİB BİR SİNİF DİFERENSİAL OPERATORLARIN BƏZİ SPEKTRAL XASSƏLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

13/05/2016

NAİLƏ MERAC QIZI KƏLƏNTƏRLİ

DAİRƏVİ VƏ HƏLQƏŞƏKİLLİ DİSKLƏRİN DAĞILMASI

Mexanika üzrə elmlər doktoru Yüklə

29/04/2016

SƏDİ АNDƏM оğlu BAYRAMOV

CƏBR VƏ TOPOLOGİYADA QEYRİ-SƏLİS STRUKTURLAR

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yüklə

08/04/2016

FİRANƏ MƏNSİM qızı MƏMMƏDOVA

DƏYİŞƏN ÜSTLÜ LEBEQ FƏZALARINDA HARDİ TİPLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏR ÜÇÜN ZƏRURİ VƏ KAFİLİK ŞƏRTLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYNUR FÜZULİ qızı ƏMRAHOVA

Sinqulyar inteqral operatorların aproksimasiyaları və onun tətbiqləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

19/02/2016

AYGÜN TOFİQ qızı ORUCOVANIN

Ümumiləşmiş Besov-Morri tipli fəzalarda daxilolma teoremləri

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

15/01/2016

  ИЛЬГАР ГУРБАТ ОГЛЫ МАМЕДОВ

РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ И НЕЛОКАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧАМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доктор наук по математике Yüklə

27/11/2015

NAZİM ƏSƏDULLA oğlu NEYMƏTOV

ÇƏKİLİ İNTEQRAL GÖSTƏRİLİŞ VƏ BƏZİ ÇƏKİLİ DAXİLOLMA TEOREMLƏRİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə

27/11/2015

FƏTAYİ ABDULHƏMİD oğlu İSAYEV

FURYE-BESSEL İNTEQRAL OPERATORLARI ÜÇÜN İKİÇƏKİLİ BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN TƏDQİQİ

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Yüklə
Statistics on COVID-19 in Azerbaijan
 • Infected with the virus

  596973

 • Healed

  565521

 • Newly infected

  0

 • Active patient

  23469

 • The state of death

  7983

 • Tested

  5,608,158

Useful links